Jednání Rady

6. 4. 2016 11:34

Zasedání Rady dne 15. prosince 2015

Na svém jednání se Rada věnovala péči o ohrožené děti, a to jak z obecných, systémových aspektů, tak konkrétně psychiatrické péči o děti.

Program jednání Rady byl následující:

  1. Podnět Výboru pro práva dítěte ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování pobytových služeb těmto dětem, zejména služeb rané péče v kolektivní formě
  2. Podnět Výboru pro práva dítěte k současné situaci dětské a dorostové psychiatrie v České republice
  3. Různé

V prvním podnětu se Rada věnovala obecné otázce systému péče o ohrožené děti. Tento systém je v současnosti rozdělen mezi 3 ministerstva - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví. Tato roztříštěnost znemožňuje či přinejmenším ztěžuje dosažení efektivity celého systému a jeho rozvoj v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Tím jsou dána i různá pravidla řízení, financování, různá míra a pravidla kontroly kvality i různý přístup k  potřebám dítěte.

Dalším problémem péče o ohrožené děti je stálá preference ústavní péče ve velkých pobytových zařízeních. Z mezinárodní závazků ČR přitom vyplývá povinnost zajistit ochranu dítěte primárně v jeho přirozeném prostředí, kterým je jeho vlastní rodina. Pokud pobyt v rodině není možný (např. dítě rodinu nemá či rodina o něj řádně nepečuje), má být dítě umístěno přednostně v náhradní rodině. Až pokud ani tato forma není v nejlepším zájmu daného dítěte, může být dítě umístěno do pobytového zařízení. I tato pobytová zařízení by se však měla co nejvíce se přibližovat rodinnému prostředí. Ústavy s velkou lůžkovou kapacitou často tyto nároky nesplňují. Naopak je zanedbáván rozvoj terénních sociálních služeb komunitního typu, které by byly dětem i jejich rodičům přístupné přímo v místě bydliště. Péče v ústavní formě je přitom nevhodná zvláště u dětí v ranném věku, kdy velmi negativně ovlivňuje jejich intelektuální a emoční rozvoj.

Rada proto vládě doporučúje, aby byl systém péče o ohrožené děti sjednocen pod jedno ministerstvo (z povahy věci Ministerstvo práce a sociálních věcí, které se právům dětí věnuje i ze své zákonné kompetence) a jednotně koordinován a rozvíjen tak, aby dostatečně odpovídal potřebám jednotlivých skupin ohrožených dětí. Posíleny musí být terénní sociální služby a náhradní rodinná péče, aby mohly děti vyrůstat co nejvíce v rodinném prostředí.  Nezbytná je sociální i materiální podpora ohrožených rodin, aby děti mohly zůstávat v původních rodinách, pokud to jde. Mezi nejčastější důvody umístění dětí do institucionální péče patří totiž často právě špatná ekonomická a bytová situace rodiny. Nutné je též postupné snižování kapacit zařízení pobytové péče, aby zde děti žily v menších skupinách a zařízení se co nejvíce blížily prostředí rodinnému. V případě problémů by pak rodiny s dětmi měly mít možnost využít odpovídající terénní sociální poradenství a služby komunitního typu v místě svého bydliště.

Mezi návrhy Rady je i zakotvení věkové hranice, pod níž nebude možné malé děti umisťovat do ústavní péče. Výzkumy prokázaly, že již krátkodobý pobyt malého dítěte v ústavní péči má negativní vliv na jeho psychický a emoční vývoj a rozvoj jeho mozkových schopností. Dítě v raném věku intenzivně potřebuje vytvořit si úzké vztahy v kruhu rodiny a citové pouto s konkrétním člověkem, aby samo mohlo navazovat a rozvíjet blízké mezilidské vztahy. Rada navrhuje, aby bylo umisťování dětí předškolního věku do kolektivní péče zákonem omezeno a postupně zakázáno, jako je tomu již v řadě dalších evropských států, včetně Slovenska, Polska či Maďarska. Umístění dítěte do pobytové péče může být však přípustné jen ve výjimečných případech, kdy jeho ponechání v rodině nebo umístění do náhradní rodinné péče nebude možné, např. u dětí se zdravotním postižením.

V druhém podnětu se Rada věnovala situaci psychiatrické péče pro děti a dorost v České republice. Současná koncepce reformy psychiatrické péče se dosud nevěnuje specifickým potřebám dětí jako psychiatrických pacientů. Přitom rozvoj ambulantní a terénní formy psychiatrické péče o děti je velice důležitý. Dětských psychiatrů je v ČR nadto až tragický nedostatek. Rada vnímá naléhavou potřebu zahrnutí dětské a dorostové psychiatrie do reformy psychiatrické péče v ČR a doporučuje proto rozšířit plánovanou reformu psychiatrické péče tak, aby byla rozvíjena síť zdravotních a sociálních služeb v této oblasti.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter