Zprávy: lidská práva ČR

21. 7. 2011 11:34

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2010

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2010 popisuje v úvodu institucionální zajištění lidských práv a mezinárodní dimenzi lidských práv. Druhá, zvláštní část je věnována vývoji v jednotlivých segmentech lidských práv za uplynulý rok. V této části se Zpráva podrobně nezabývá oblastmi pokrytými primárně jinými specifickými zprávami, např. postavením národnostních menšin včetně menšiny romské nebo problémy rasismu, xenofobie a extremismu. Zpráva se soustřeďuje zejména na oblast práv občanských a politických, hospodářských, sociálních a kulturních, které se týkají všech občanů. Zvláštní pozornost je věnována osobám, které jsou omezeny na svobodě, problematice lidských práv a biomedicíny, a dále právům dětí a cizinců. Třetí část Zprávy, zpráva o pokroku, je obsahovým shrnutím nejdůležitějších aspektů vývoje lidských práv popsaných ve zvláštní části Zprávy.

Mezi pozitivními aspekty Zpráva zmiňuje pokračující reformu systému péče o ohrožené dětí, která probíhá pod taktovkou Ministerstva práce a sociálních věcí. Výraznou událostí roku 2010 byl zákaz Dělnické strany, která dle Nejvyššího správního soudu porušovala základní demokratické principy. Již druhým rokem se úspěšně rozvíjí nová oblast působnosti veřejného ochránce práv v agendě práva na rovné zacházení, což ukazuje na přínos, který mělo přijetí antidiskriminačního zákona pro řadové občany.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter