Zprávy: lidská práva ČR

25. 8. 2016 14:41

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2015

Zpráva popisuje vývoj v oblasti lidských práv v roce 2015 a upozorňuje na hlavní problémy a souvislosti.

V oblasti práv občanských a politických je stále aktuální ochrana osobních údajů, kterou mohou ohrožovat nové databáze nebo extenzivní sledování sloužící ochraně majetku. Soudy rovněž vymezily svobodu projevu anebo ozřejmily různé méně tradiční formy shromáždění.

Ústavní soud posílil procesní práva poškozených na účinné vyšetření činů, jichž se stali obětmi, i na vymáhání nároků v adhezním řízení.

Vláda přijala nové koncepční materiály v oblasti vězeňství, které by měly v příštích letech přispívat k jeho dalšímu rozvoji a humanizaci. Aktuální jsou i otázky nastavení trestní politiky a resocializace vězňů, neboť kapacity věznic se opět začínají povážlivě naplňovat. Diskutovanou otázkou bylo i používání omezovacích prostředků ve zdravotnických zařízeních stejně jako nelegální poskytování sociálních služeb. Vláda neschválila návrh na odškodnění osob, které byly v minulosti protiprávně sterilizovány.

V oblasti hospodářských, sociálních a kulturních práv nebyl dosud přijat zákon o sociálním bydlení, i když jeho příprava pokročila. Ve zdravotnictví se Ústavní soud věnoval otázce povinného očkování. Novela školského zákona by měla do budoucna posílit inkluzivní charakter školství a zajistit odbornou i finanční podporu pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách. Problémy s vydělováním určitých skupin však vznikají i v  běžných školách, což ukazuje na nutnost další práce a osvěty o inkluzi. Ústavní soud rovněž umožnil spolkům hájit právo na zdravé životní prostředí.

Veřejná ochránkyně práv provedla v roce 2015 komplexní výzkum ochrany před diskriminací v ČR, který ukázal, že kvůli mnoha překážkám se oběti diskriminace většinou nedomáhají nápravy. Několik soudních rozsudků týkajících se rasové diskriminace rovněž poukázalo na skutečný dosah jejího zákazu (např. v bydlení či vzdělávání), byť se tyto závěry bohužel nedočkaly vždy kladného veřejného přijetí. Otevírá se rovněž otázka práv a postavení trans*osob, které se neztotožňují se svou pohlavní identitou.

Systém péče o ohrožené děti je nadále roztříštěn přes mnohé apely na jeho sjednocení od různých aktérů včetně Rady vlády pro lidská práva. Dobré je však, že ubývá dětí v ústavní péči ve prospěch dětí v pěstounských rodinách. Ústavní soud však nepodpořil možnost osvojení dětí i v nesezdaných párech, neboť za záruku stability ochrany dítěte považuje jen manželství.

V oblasti práv cizinců zpráva popisuje, jak se ČR vyrovnala s uprchlickou krizí v roce 2015, kdy vzhledem k překročení kapacit zařízení se cizinci (především rodiny s dětmi) omezení na svobodě stali obětmi špatného zacházení. Nové vládní dokumenty by měly zlepšit integraci cizinců do společnosti. Přetrvává vyčlenění některých cizinců z veřejného zdravotního pojištění.
.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter