Zprávy: plnění mezinárodních úmluv

6. 6. 2006 14:50

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání přijalo Valné shromáždění OSN dne 10. prosince 1984 v New Yorku. Československá socialistická republika úmluvu podepsala dne 8. září 1986, ratifikační listina byla po vyjádření souhlasu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ratifikaci prezidentem uložena dne 7. července 1988. Úmluva byla publikována ve Sbírce zákonů jako vyhláška Ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 143/1988 Sb. Česká republika při svém vzniku převzala závazky plynoucí z úmluvy. Obsahem úmluvy jsou jednak ustanovení hmotněprávní, která specifikují závazek státu zabránit mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání na území pod jeho jurisdikcí, jednak ustanovení organizační a procesní povahy.

Úmluva disponuje vlastním kontrolním mechanismem zakotveným v části druhé, která předvídá zřízení Výboru proti mučení jako orgánu příslušného pro posuzování dosažení úrovně plnění závazků z úmluvy. Úroveň implementace hodnotí Výbor proti mučení na základě informací získaných ze zpráv pravidelně předkládaných smluvními státy podle čl. 19 úmluvy, dále pak z podkladů poskytnutých specializovanými orgány a mezinárodními a nevládními organizacemi. Po vyhodnocení uvedených materiálů a jejich projednání se zástupci státu vydá Výbor proti mučení závěrečná doporučení, která by smluvní státy ve snaze zlepšit úroveň dodržování závazků vyplývajících z úmluvy měly naplňovat. Kromě projednáváni zpráv smluvních států, zakotvuje úmluva i další kontrolní procedúry, a to provedení důvěrného šetření, posouzení oznámení státu a posouzení oznámení jednotlivců.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter