Zprávy: plnění mezinárodních úmluv

4. 6. 2009 15:54

Univerzální periodický přezkum

Univerzální periodický přezkum je mechanismem OSN sloužícím k přezkumu situace v oblasti ochrany a zajištění lidských práv ve všech členských státech OSN.

Podstatou univerzálního periodického přezkumu je přezkum lidsko-právní situace v členských státech OSN samotnými státy navzájem. Dochází zde tedy ke vzájemnému hodnocení členských států, které mají vůči sobě rovné postavení.

Pro své hodnocení stát vždy předkládá národní zprávu, ve které popisuje aktuální úroveň ochrany a zajištění lidských práv: Tato zpráva je doplněna zprávou shrnující informace ze strany národních institucí na podporu lidských práv (NHRI) a nevládních organizací zabývajících se ochranou lidských práv, a zprávou Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, která vychází z hodnocení lidskoprávních orgánů OSN a dalších mezinárodních organizací. Tyto zprávy jsou předány pracovní skupině Rady složené ze zástupců členských států.

Samotný přezkum má formu tzv. interaktivního dialogu, kdy zkoumaný stát představuje vlastní systém ochrany a zajištění lidských práv, úspěchy, dobrou praxi, ale i problémy a způsoby jejich řešení. Následují dotazy, komentáře a doporučení ze strany ostatních států k lidsko-právní situaci v daném státě. Zkoumaný stát má možnost odpovědět na dotazy a zaujmout ke komentářům a doporučením stanovisko.

Následně je připraven zpráva z přezkumu, kdy zachytí průběh dialogu a doporučení udělená zkoumanému státu. Zpráva je přijata na zasedání pracovní skupiny o 2 dny později. Zkoumaný stát se zde může k obsahu zprávy vyjádřit mj. zda udělená doporučení přijímá či odmítá. Vyjádřit se zde mohou i národní instituce na ochranu lidských práv. Výsledná zpráva je pak předložena na plénum příštího zasedání Rady pro lidská práva, kde je zpráva přijata a kde se k ní opět mohou vyjádřit jak zkoumaný stát, tak ostatní členské státy i národní lidsko-právní instituce.

Výsledkem univerzálního periodického přezkumu jsou tedy doporučení obsažená v závěrečné zprávě přijaté Radou. Tato doporučení nejsou pro stát sice primárně závazná, avšak pokud je přijal, má mezinárodněpolitickou odpovědnost za jejich implementaci. Plnění doporučení pak bude zkoumáno v následujících cyklech UPR. Státy rovněž mohou podat mezitímní zprávu o plnění doporučení před přezkumem v dalším cyklu.

První cyklus UPR probíhal v letech 2008 – 2012, druhý pak v letech 2012 – 2017 a třetí začne v roce 2017. Česká republika je vždy zkoumána hned na začátku jednotlivých cyklů, tj. v roce 2008 a 2012, a její další přezkum proběhne v tomto roce . Zprávy České republiky i doporučení udělená v jednotlivých cyklech jsou přiložena vpravo. Z druhého cyklu je přiloženo rovněž vyjádření České republiky k uděleným doporučením stejně jako zpráva o jejich plnění z mezidobí, tj. z roku 2015 a hodnocení plnění doporučení z konce roku 2016. Je přiložen i návrh národní zprávy pro 3. cyklus přezkumu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter