Rada vlády pro lidská práva

Rada vlády České republiky pro lidská práva (dále jen Rada) je poradním orgánem vlády České republiky pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR č. 809 ze dne 9. prosince 1998.

Rada sleduje dodržování a naplňování Ústavy České republiky aListiny základních práv a svobodjako základních dokumentů zajišťujících ochranu lidských práv a základních svobod.

Rada dále sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod, zejména závazků plynoucích z:

Rada sleduje míru naplňování lidských práv a základních svobod v České republice, kterávyplývají z uvedených dokumentů, zpracovává pro vládu návrhy týkající se koncepcí politiky v jednotlivých oblastech ochrany lidských práv, hodnotílegislativní i jiné návrhy a opatřenívlády i jednotlivých ministerstev z hlediska ochrany lidských práv,odhaluje možné problémy a nedostatky a doporučuje vládě opatření k jejich řešení. Rada přitom spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi zaměřenými na oblast lidských práv a s orgány územní samosprávy. Radu v tomto směru podpurují její odborné výbory.

Rada má 25 členů z řad zástupců státní správy a občanské a odborné veřejnosti.Předsedou Rady ječlen vlády, v jehož působnosti jsou lidskápráva. Členy Rady jsou zástupci relevantních ministerstev a státních orgánů, které mají v působnosti problematiku jednotlivých lidských práv a základních svobod, a zástupci občanské a odborné veřejnosti věnující se problematice lidských práv a jejich ochraně. Předsedkyně svolává nejméně čtyřikrát během kalendářního roku zasedání Rady. Její činnost se řídí statutem a jednacím řádem. Sekretariát Rady je organizačně začleněn do struktury Úřadu vlády České republiky.

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
e-mail: posta@vlada.cz


Připojené dokumenty