Aktuality

5. 1. 2011 14:59

Dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2011 - 2. kolo

Úřad vlády ve spolupráci s Radou vlády pro národnostní menšiny vyhlašuje

2. kolo dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2011

Vymezení programu:
Dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků je určen na následující tématické okruhy činností v souvislosti s polštinou, těšínským nářečím
jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou:
A) Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají.
Cílovou skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykemmateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené
i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu,
porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami.
B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.
C) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Zvláštní zřetel bude brán na výrobu a instalaci tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic
a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků.


Dotaci mohou získat:
- obce;
- registrovaná občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů;
- právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zřízené buď jako příspěvkové organizace obcí nebo jako školské právnické osoby podle zákona č.
261/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;
- vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;
- evidované církevní právnické osoby dle § 15 písm.a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o
změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů;
- obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Dotace se poskytuje na základě žádosti o dotaci (dále jen „žádost“), jejíž nedílnou součástí je text předkládaného projektu a rozpočet. Žádost musí být předložena na předepsaném
formuláři a splňovat podmínky, které jsou stanoveny v Zásadách a podmínkách proposkytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či
menšinových jazyků na rok 2011. Tyto zásady a podmínky pro poskytování dotací, formulář žádosti o dotaci jsou k dispozici na internetové adrese www.vlada.cz pod odkazem Pracovní
a poradní orgány - Rada vlády pro národnostní menšiny - Dotace.
Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu, úhradu zbylých nákladů je příjemce povinen zajistit z jiných zdrojů.
V odůvodněných případech (zejména v případě odpovídajícímu písmenu C) může žadatel požádat o snížení nebo prominutí finanční spoluúčasti.

Ukončení příjmu žádostí:
Žádost se zasílá doporučeně (1 tištěný originál, 2 kopie a CD), případně se doručuje osobně na adresu Úřad vlády, ČR, Sekce pro lidská práva, nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1.
Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem: Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011.
Uzávěrka pro podání žádostí do 2. kola dotačního programu je 28. února 2011, přičemž rozhoduje datum razítka pošty a při osobním podání datum razítka podatelny Úřadu vlády
ČR. Žádosti se zasílají na adresu: Sekce pro lidská práva, Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 4, 118 00 Praha 1.

Podávání informací:
Informace o programu podává Lenka Bergmannová, tel: 224 002 341, e-mail: bergmannova.lenka@vlada.cz. Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty