Aktuality

4. 5. 2015 19:00

Vyhlášení DRUHÉHO KOLA dotačního řízení na rok 2015 v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje II. kolo dotačního řízení na rok 2015 v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Vzhledem k tomu, že v prvním kole dotačního řízení nebyl rozdělen celkový objem finančních prostředků určených na tento program, vyhlašuje Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR pro rok 2015 II. kolo dotačního řízení. II. kolo dotačního řízení je vyhlášeno v souladu se Směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv. Předpokládaná částka k  rozdělení činí 339.000 Kč.

Vymezení programu:
Dotační program je zaměřen na podporu činností souvisejících s chorvatštinou (zejména moravskou), polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou.

V rámci programu lze podpořit následující tematické okruhy činností:
A) Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají
Cílovou skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami.
B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory
C) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích

Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků.

Podporovány budou pouze projekty, které odpovídají výše uvedeným tematickým okruhům činností a které jsou v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků.

Vymezení žadatelů
O dotaci mohou žádat níže uvedené typy právnických osob:
1) spolek, žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku
2) ústav
3) církevní právnická osoba
4) obecně prospěšná společnost
5) školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
6) vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
7) obec

Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří byli zřízeni alespoň jeden rok před podáním žádosti a prokazatelně během této doby vyvíjeli činnost.

Podmínky dotačního řízení:
Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2015 a musí být předložena na předepsaných formulářích platných pro rok 2015. Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, včetně její přílohy č. 5 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Nové formuláře a tabulky platné pro rok 2015 jsou zveřejněny na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že žádosti o dotaci předložené na formulářích platných pro rok 2014 nemohou být do dotačního řízení na rok 2015 zařazeny. Předložené žádosti se žadatelům nevracejí.

Upozornění pro žadatele o dotaci:
Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Hodnocení žádostí o dotaci:
Předložené žádosti budou nejprve kontrolovány z hlediska formální správnosti a úplnosti všech náležitostí uvedených v podmínkách a následně budou hodnoceny Komisí pro hodnocení projektů v rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků po obsahové a finanční stránce.

Ukončení příjmu žádostí:
Žádost o dotaci, včetně dokladů k ní připojovaných, se zasílá Úřadu vlády ČR v listinné podobě, a to jeden podepsaný originál a současně na CD/DVD celou žádost v elektronické podobě. CD/DVD musí obsahovat žádost a všechny přílohy. Každá část (žádost i jednotlivé přílohy) je oskenovaná zvlášť a uložena ve formátu PDF v samostatném souboru. Každý soubor je označen odpovídajícím názvem listinné podoby (žádosti nebo přílohy). Současně CD/DVD obsahuje žádost ve formátu Word a tabulky ve formátu Excel.

Žádost je možné zasílat nejpozději do 25. května 2015 včetně (rozhoduje datum razítka podací pošty nebo v případě osobního podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR). Upozorňujeme, že tuto lhůtu nelze prodloužit.

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem:
„ŽÁDOST Podpora implementace Evropské charty 2015 – II. kolo“

Pokud je žádost Úřadu předložena po stanovené lhůtě nebo není žádost kompletní, tj. chybí některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna, nebo není shoda mezi písemným originálem a elektronickou kopií na CD/DVD je žádost z dotačního řízení vyřazena.

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:
Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva - KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

Podávání informací:
Informace o programu podává Bc. Hana Vitovská na adrese vitovska.hana@vlada.cz, tel: + 420 296 153 125.

POZOR!
Komunikace pracoviště s žadateli probíhá v určitých krocích dotačního řízení zásadně elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres. Vzhledem k termínům stanoveným ve Směrnici a k zajištění plynulé komunikace je potřeba do žádosti uvést nejméně dvě kontaktní e-mailové adresy.

Přílohy výzvy:
1) Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv včetně příloh;
2) Žádost o neinvestiční dotaci na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2015 – II. kolo.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter