Aktuality

10. 9. 2012 14:55

Vyhlášení programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2013

Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2013.


Závěrečná zpráva – Podpora implementace evropské charty regionálních či menšinových jazyků za rok 2012

Formulář Závěrečné zprávy o realizaci projektu za rok 2012 podpořeného z dotačního programu Podpora implementace evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

POZOR! Nezapomeňte na finanční vypořádání dotací dle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.


Výše uvedené dokumenty zašlete prosím na adresu Úřadu vlády ČR, Edvarda Beneše 4, Praha, 118 01, a to nejpozději do 15. února 2013 (v případě kraje do 25. února 2013).

Pokud příjemce dotace nedodrží termíny pro finanční vypořádání stanovené vyhláškou č. 52/2008 Sb., bude tato skutečnost oznámena místně příslušnému finančnímu úřadu jako porušení rozpočtové kázně.


Formulář Závěrečné zprávy za rok 2012 ZDE.Vymezení programu:

Dotační program je zaměřen na podporu činností souvisejících s polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou.

V rámci programu lze podpořit následující tématické okruhy činností:

A) Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. Cílovou skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami.

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.

C) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků.

Podporovány budou pouze projekty, které odpovídají výše uvedeným tématickým okruhům činností a které jsou v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků.

Vymezení žadatelů o dotaci:

O dotaci mohou žádat níže uvedené typy právnických osob:

- obce;

- registrovaná občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů;

- školy a školská zařízení podle školského zákona č. 261/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřízené buď jako příspěvkové organizace obcí nebo jako školské právnické osoby;

- vysoké školy podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

- evidované církevní právnické osoby podle § 15 písm.a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů;

- obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Podmínky dotačního řízení:

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2013 a musí být předložena na předepsaném formuláři platném pro rok 2013.


 Úplné znění směrnice vedoucího Úřadu vlády č. 19/2011 o poskytování dotací v oblasti lidských práv, formuláře pro podávání žádostí a další dokumenty (průběžná zpráva, závěrečná zpráva) - viz přílohy.


Předložené žádosti se žadatelům nevracejí.

Hodnocení žádostí o dotaci:

Předložené žádosti budou nejprve kontrolovány z hlediska formální správnosti a úplnosti všech náležitostí uvedených v podmínkách a následně budou hodnoceny Komisí pro hodnocení projektů v rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků po obsahové a finanční stránce.

Ukončení příjmu žádostí:

Žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh, případně dalších dokladů k ní připojovaných, musí být předložena v listinné podobě (1x prvopis a 2x kopie) a současně v elektronické podobě na CD. Upozorňujeme, že CD musí obsahovat celou žádost s tabulkami, včetně všech příloh, které obsahuje listinná podoba.

Žádost je možné zasílat nejpozději do 31. října 2012 včetně (rozhoduje datum razítka podací pošty a v případě osobního podání razítko podatelny).

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem: ŽÁDOST – Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2013.

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:

Úřad vlády ČR

Sekce pro lidská práva

nábř. E. Beneše 4

118 01 Praha 1 – Malá Strana

Podávání informací:

Informace o programu podává Mgr. Marian Dobiáš, telefon: 224 002 341, e-mail: dobias.marian@vlada.cz

POZOR! Komunikace s žadateli o dotaci probíhá v určitých fázích dotačního řízení zásadně elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres.


 Upozornění pro žadatele o dotací o změně zákona č. 218/2000 Sb..

Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb. ze dne 26. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter