Dokumenty Rady

20. 5. 2002 10:09

Výběr materiálů předložených vládě od roku 2002

Archiv

Rok 2005

Návrh na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992, usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574.

Komentář České republiky ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou, usnesení vlády ze dne 7. července 2005 č. 858.

Změna Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a odvolání a jmenování nových členů, usnesení vlády ze dne 15. června 2005 č. 746;

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2004, materiál byl předložen na schůzi vlády pro informaci dne 25. května 2005, vláda jej vzala na vědomí;

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin, (materiál předložila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy);

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 03/01 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynakládanými na podporu národnostních menšin, usnesení vlády ze dne 12. ledna 2005 č. 51;

Rok 2004

Usnesení vlády ze dne 16. června 2004 č. 618, k Druhé periodické zprávě o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin. Vláda schválila Zprávu a dne 30. června 2004 předložil ministr zahraničních věcí generálnímu tajemníkovi Rady Evropy dokument v anglické i české verzi.

Usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 352, o odvolání a jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny. Na základě návrhů organizací národnostních menšin se změny ve složení členů Rady týkaly zástupců bulharské, maďarské, polské, ukrajinské a slovenské menšiny; na základě návrhu vedoucího Kanceláře prezidenta republiky byl jmenován rovněž nový zástupce této instituce.

Rok 2003

Usnesení vlády ze dne 7. dubna 2003 č. 347, o podpoře Světového romského festivalu KHAMORO Praha. Vláda schválila poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na konání festivalu v roce 2003 a v následujících letech. Festivalu v Praze se zúčastňují romské soubory z celého světa. Součástí festivalu je každoročně řada doprovodních akcí, odborné semináře zaměřené na romskou problematiku, výstavy, promítání filmů s romskou tematikou apod.

Usnesení vlády ze dne 12. února 2003 č. 165, o změně ve složení Rady vlády pro národnostní menšiny. Změna ve složení Rady vlády pro národnostní menšiny se týkala zástupce Ministerstva spravedlnosti.

Rok 2002

Usnesení vlády ze dne 6. listopadu 2002 č. 1094, o jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny. Ve smyslu Statutu Rady (schváleného usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1034) vláda jmenovala nové členy Rady - zástupce příslušníků národnostních menšin (na základě návrhů národnostně menšinových organizací, tj. bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské a ukrajinské národnostní menšiny), zástupce orgánů veřejné moci (zástupce ministerstev financí, kultury, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, spravedlnosti a zahraničních věcí na úrovni náměstků ministrů), dále zástupce Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře Veřejného ochránce práv a zmocněnce vlády pro lidská práva.

Usnesení vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 768, o odvolání a jmenování předsedy poradního orgánu vlády. Uvedeným usnesením byl z funkce předsedy Rady odvolán JUDr. Pavel Rychetský a s účinností od 8. srpna 2002 jmenován místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje novým předsedou Rady.

Usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 159, o nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. V návaznosti na nabytí účinnosti tohoto nařízení zřídila v součinnosti s Radou ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2002 ministerstva kultury, školství, mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních věcí výběrové dotační komise pro jednotlivé dotační programy, které zajišťují podporu projektů na aktivity příslušníků národnostních menšin. Členy těchto komisí jsou mj. zástupci všech národnostních menšin (obdobně jako v Radě) a zástupce sekretariátu Rady. Administrovány jsou tak dotační programy zaměřené na podporu uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin, rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, vzdělávání v jazycích národnostních menšin a podporu projektů integrace příslušníků romské komunity.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter