Jednání Rady

19. 5. 2008 15:21

Jednání dne 12. května 2008

Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny se uskutečnilo dne 12. května 2008 v 11:00 hod. v budově Úřadu vlády (nábř. E. Beneše 4, místnost č. 147).

Program:
1. Odvolání a jmenování nových členů Rady (za romskou menšinu a za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
2. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007
3. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2007
4. Informace o Evropské chartě regionálních či menšinových jazyků - předložení První periodické zprávy (Ministerstvo zahraničních věcí)
5. Příprava návrhů závazných ukazatelů ve státním rozpočtu na rok 2009 - Dotační programy Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin
6. Návrhy legislativních úprav (návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, novela zákona o obcích - informace Ministerstva vnitra)
7. Různé

Usnesení č. 68
Rada doporučuje své předsedkyni, aby po zapracování písemně zaslaných připomínek a podnětů přednesených na jednání Rady a po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložila návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2007 na schůzi vlády.

Usnesení č. 69
Rada doporučuje své předsedkyni, aby po jednání Rady předložila návrh Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2007 na schůzi vlády jako informaci členům vlády.

Usnesení č.70:
Rada bere na vědomí informaci zástupce chorvatské menšiny o potřebě úpravy pietních míst v obcích Dobré Pole a Nový Přerov, na úpravu památníků připomínajících násilné vystěhování moravských Chorvatů po druhé světové válce. Ukládá své předsedkyni, aby s ministrem financí jednala v této věci o uvolnění finančních prostředků do výše 300 000,- Kč.

Usnesení č. 71:
Rada ukládá své předsedkyni jednat s ministrem vnitra a ministrem spravedlnosti ve věci práva shromažďovacího a projevů nesnášenlivosti; doporučuje iniciovat vypracování postupu pro orgány samospráv, jak v této věci postupovat.

Usnesení č. 72:
Rada bere na vědomí informaci Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s tím že:
a) ukládá své předsedkyni, aby ve spolupráci s ministrem kultury a ministrem financí při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2009 navýšení položky na podporu programu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin ze stávajících 30 000 tis. Kč na 40 000 tis. Kč a současně navýšení položky na podporu programu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin ze stávajících 8 000 tis. Kč na 12 000 tis. Kč,
b) ukládá své předsedkyni, aby ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem financí při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2009 navrhla ponechat položku na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v letošní výši 19 mil. Kč.
V této souvislosti Rada bere ohled na výsledky jednání Výboru pro dotační politiku, které se uskuteční dne 20. května t.r.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty