Jednání Rady

23. 1. 2008 16:03

Jednání dne 22 ledna 2008

Program
1. První periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (pracovní verze).
2. Dotační výběrové komise resortů kultury a školství, mládeže a tělovýchovy v programech podpory aktivit příslušníků národnostních menšin.
3. Návrh novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
4. Různé.

Usnesení č. 64
Rada doporučuje své předsedkyni, aby po zapracování připomínek přednesených na jejím jednání a po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložila návrh První periodické zprávy o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na schůzi vlády.

Usnesení č. 65
Rada bere na vědomí změny ve složení Výběrové dotační komise v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin, Výběrové dotační komise v programu na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin a Výběrové dotační komise v programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy tak, jak byly prezentovány zástupci resortů kultury a školství, mládeže a tělovýchovy a jak jsou uvedeny v příloze záznamu.

Usnesení č. 66
Rada bere na vědomí novelizaci § 177 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 78 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 78 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

Usnesení č. 67
Rada pověřuje svou předsedkyni, aby jmenovala nové členy Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy: za město Třinec Ing. Mariusze Zawadzkého, za romskou menšinu Kristiána Drapáka, za srbskou menšinu Mgr. Mgr. Branislavu Kubešovou, CSc.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty