Jednání Rady

3. 6. 2014 13:46

Jednání Rady dne 20. května 2014

Program:


1. Informace o materiálech projednaných vládou

  • ­ Čtvrtá periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin
  • ­ Změna statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny

2. Místopředsedové Rady

  • ­ Jmenování místopředsedy Rady za veřejnou správu

3. Příprava materiálů pro vládu

  • ­ Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2013
  • ­ Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2013
  • ­ Třetí periodická zpráva o plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Českou republikou

4. Dotační výběrová řízení


5. Různé


 Usnesení č. 142
Rada doporučuje svému předsedovi, aby do funkce místopředsedkyně Rady vlády pro národnostní menšiny jmenoval svou náměstkyni Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D.


Usnesení č. 143:
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínky přednesené na jednání Rady předložil Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2013 na jednání vlády jako informaci členům vlády.


Usnesení č. 144:
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložil vládě k projednání návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2013.


Usnesení č. 145:
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložil vládě k projednání návrh Třetí periodické zprávy o plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Českou republikou.


Usnesení č. 146:
Rada souhlasí s návrhem změny obsahu dotačního programu Úřadu vlády ČR Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2015, [a to ve smyslu současného zvláštního ustanovení Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 19/2011 v její příloze č. 5], vedoucí k rozšíření tematických okruhů o chorvatštinu (zejména moravskou).


Usnesení č. 147
Rada navrhuje poskytovateli dotace v případě projektu letošního roku č. 14, s názvem Scénické čtení ze slovenské krásné literatury - CD k 10. výročí DOMUS SM v ČR (předkladatel spolek Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR) poskytnout dotaci 160 000,- Kč.


Usnesení č. 148
Rada souhlasí s návrhem obsahu dotačního programu Úřadu vlády ČR Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2015, [a to ve smyslu současného zvláštního ustanovení Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 19/2011 v její příloze č. 5].

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty