Jednání Rady

27. 4. 2017 8:06

Jednání Rady dne 26. dubna 2017

Program:

1. Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2016

2. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2016

3. Informace o jednání Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy

4. Dotační programy zaměřené na národnostní menšiny

  1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  2. Ministerstvo kultury
  3. Úřad vlády

5. Žádost zástupců německé menšiny adresovaná ministrovi kultury

6. Funerální pracovní skupina – informace o aktuální činnosti

7. Různé

  • Informace o veřejném prohlášení k přibývajícím projevům národnostní, rasové, náboženské a jiné nesnášenlivosti v ČR
  • Pracovní imigrace / Visapoint

  • Informace o aktivitách Právnické fakulty UK


Rada nebyla opět usnášeníschopná, usnesení metodou per rollam:

Usnesení č. 185

Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 26. dubna 2017

k bodu č. 1

Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek vzešlých na tomto jednání a po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložil vládě k projednání návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2016.

ANO   NE ZDRŽEL/A SE / NEHLASOVAL/A
20 0 0/12

 

 


Usnesení č. 186

Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 26. dubna 2017

k bodu č. 2

Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínky přednesené na jednání Rady předložil Výroční zprávu o činnosti Rady v roce 2016 na jednání vlády jako informaci členům vlády.

ANO   NE ZDRŽEL/A SE / NEHLASOVAL/A
21 0 0/11

 

 


Usnesení č. 187

Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 26. dubna 2017

k bodu č. 3

Rada bere na vědomí návrh Doporučení / Upřesnění Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy o uznatelných nákladových položkách v rozpočtu projektu programu Podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (tematický okruh C), a to tak, jak je uvedeno v příloze zápisu k tomuto bodu.

ANO   NE ZDRŽEL/A SE / NEHLASOVAL/A
20 0 0/12

 

 


Usnesení č. 188

Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 26. dubna 2017

k bodu č. 4

Rada souhlasí se zaměřením dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2018, jak je uvedeno v Příloze 5 Směrnice VÚV ČR č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv v platném znění:

Vymezení účelu dotace

Cílem poskytnutí dotace je podpořit efektivní implementaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice. V rámci programu lze podpořit následující tematické okruhy činností v souvislosti s chorvatštinou (zejména moravskou), polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou:

A) Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. Cílovou skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami.

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.

C) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků.

Budou podporovány pouze projekty, které odpovídají výše uvedeným tematickým okruhům činností a které jsou v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků.

ANO   NE ZDRŽEL/A SE / NEHLASOVAL/A
19 0 1/12

 

 


Usnesení č. 189

Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 26. dubna 2017

k bodu č. 5

Rada apeluje na ministra kultury, aby navýšil celkovou finanční částku na dotační program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin pro rok 2018 alespoň na úroveň roku 2011, tj. na 30 mil. Kč, avšak tak, aby se to nestalo na úkor podpory kultury příslušníků národnostních menšin.

ANO   NE ZDRŽEL/A SE / NEHLASOVAL/A
17 0 4/11

 

 


Usnesení č. 190

Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 26. dubna 2017

k bodu č. 6

Rada doporučuje svému předsedovi, aby do pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na českých hřbitovech jmenoval za ukrajinskou menšinu Olgu Mandovou.

ANO   NE ZDRŽEL/A SE / NEHLASOVAL/A
20 0 0/12

 

 


Usnesení č. 191

Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 26. dubna 2017

k bodu č. 7

Rada se připojuje k veřejnému prohlášení k přibývajícím projevům národnostní, rasové, náboženské a jiné nesnášenlivosti v ČR.

ANO   NE ZDRŽEL/A SE / NEHLASOVAL/A
16 0 4/12

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter