Jednání Rady

1. 11. 2016 9:35

Jednání Rady dne 27. října 2016

Program:

  1. Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání – informace o jednání s Českou televizí a informace o pořadu Českého rozhlasu Mezi námi
  2. Funerální pracovní skupina – informace o činnosti
  3. Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy – hlasování o zástupci německé menšiny; Výběrová dotační komise MŠMT – hlasování o zástupcích ruské, řecké a slovenské menšiny; Výběrová dotační komise MK – hlasování o zástupci řecké menšiny
  4. Dotační programy zaměřené na národnostní menšiny - Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Úřad vlády
  5. Různé

Usnesení č. 180

Rada bere na vědomí informaci o národnostně menšinovém vysílání ve veřejnoprávních médiích.

Usnesení č. 181

Rada schvaluje informaci o činnosti pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na hřbitovech v ČR a podporuje vládní novelu zákona o pohřebnictví omezující exhumace. Poukazuje na nedostatečné plnění článků 24 a 30 Česko-německé smlouvy o dobrém sousedství z roku 1992, ve které se český stát zavazuje zajistit uctívání a ochranu opuštěných hrobů. Rada doporučuje svému předsedovi, aby v této věci dopisem oslovil ministryni pro místní rozvoj a doporučil jí zřízení dotačního programu, zaměřeného na veřejná a neveřejná pohřebiště a hřbitovy, včetně zaniklých, v první fázi na evidenci hrobových míst, ve druhé fázi na údržbu hrobových zařízení. Dále oslovit kraje, aby upozornily provozovatele veřejných pohřebišť na povinnost dodržovat ustanovení zákona o pohřebnictví, ve kterém je česko-německá smlouva implementována a doporučit vydání krajské metodiky o zásadách pietního nakládání s hroby a hřbitovy. Rada schvaluje pokračování pracovní skupiny v činnosti.

Usnesení č. 182

Rada svému předsedovi navrhuje jmenovat zástupkyni německé menšiny do Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy tak, jak byl návrh prezentován a jak je uveden v zápisu z tohoto jednání.

Usnesení č. 183

Rada bere na vědomí návrh změny ve složení Výběrové dotační komise ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v programu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy a ve složení Výběrové dotační komise ministerstva kultury v programu podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin tak, jak byl prezentován a jak je uveden v záznamu z tohoto jednání.

Usnesení č. 184

Rada bere na vědomí informaci o návrhu novelizace vyhlášky č. 173/1995 Sb., dopravního řádu drah.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter