Jednání Rady

9. 6. 2017 9:06

Jednání Rady dne 8. června 2017

Program

 1. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin – prezentace doc. JUDr. Heleny Hofmannové, Ph.D. (katedra ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, bývalá členka Poradního výboru Rady Evropy k Rámcové úmluvě)
 2. Funerální pracovní skupina – příručka K péči o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v České republice
 3. Informace o postupu ohledně distribuce národnostních periodik prostřednictvím Českých center
 4. Informace Ministerstva zahraničních věcí ČR o postupu v záležitosti systému VISAPOINT
 5. Různé
 • Informace Právnické fakulty Univerzity Karlovy - publikační činnost
 • Výsledky hlasování z minulého jednání Rady per rollam
 • Informace o změně statutu Rady
 • Zpráva o situaci národnostních menšin a Výroční zpráva za rok 2016 - informace
 • Návštěva Rady pro národnostní menšiny Bosny & Hercegoviny v září 2017
 • Ruské hroby na Olšanech

Rada nebyla usnášeníschopná, usnesení metodou per rollam:

 

Usnesení č. 192
 

Rada schvaluje znění publikace K péči o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v České republice (příručka pro obce) a doporučuje jeho distribuci prostřednictvím Asociace krajů České republiky příslušným obcím.

Hlasování:

ANO

NE

ZDRŽEL(A) SE / NEHLASOVAL(A)

19

0

2/11

Usnesení č. 193

Rada souhlasí s návrhem úpravy svého statutu tak, jak bylo o něm informováno a jak je uvedeno v zápisu z tohoto jednání..

Hlasování:

ANO

NE

ZDRŽEL(A) SE / NEHLASOVAL(A)

20

0

0/12

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter