Národnostní menšiny

21. 10. 2022 14:33

Vietnamská národnostní menšina

Vietnamská národnostní menšina

Podle výsledků sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2021 se k vietnamské národnosti přihlásilo 38 723 obyvatel České republiky

Historie

Přítomnost významnějšího počtu vietnamských občanů na území ČR počíná v roce 1956 zřízením česko-vietnamské školy pro 100 příchozích vietnamských dětí v Chrastavě. Mnohé z těchto dětí pak v Československu vystudovaly i střední a vysokou školu. V září roku 1956 podepsaly ČSR a VDR dohodu o vědecko-technické spolupráci; i když s ohledem na poválečný stav Vietnamu šlo opět spíše o jednostrannou československou pomoc vietnamskému hospodářství. Od roku 1967 začali ve větším počtu přijíždět z Vietnamu učňové a asi od roku 1982 dělníci a praktikanti. Ti se na území tehdejšího Československa střídali v pravidelných turnusech a s nimi zde pobýval větší počet tlumočníků a vedoucích skupin z řad studentů a učňů, kteří zde absolvovali i několik čtyřletých pobytů. Když pak po změně politických a hospodářských poměrů v listopadu 1989 vznikla možnost na území Československa se usazovat a podnikat, začala se tady konstituovat vietnamská komunita.

Existence vietnamské národnostní menšiny v ČR není přechodný a pomíjející jev, nýbrž nepochybná historická skutečnost. Historické okolnosti vzniku vietnamské menšiny v České republice mají analogii ve vzniku české komunity v USA, Argentině a nejvíce snad ve Vídni. Také Češi odcházeli do těchto zemí a míst převážné za prací.

Výsledky sčítání lidu

Rok 1991, kdy se uskutečnilo první svobodné sčítání lidu, zachytil pouze 421 osobu, hlásící se k vietnamské národnosti. Ve sčítání lidu, domů a bytů v březnu roku 2001 se k vietnamské národnosti přihlásily celkem 17 462 osoby. Z toho české státní občanství mělo podle údajů Českého statistického úřadu 645 osob. Naproti tomu další census vroce 2011 ukázal na 29 660 osob, které se přihlásily k vietnamské národnosti. Z tohoto počtu české státní občanství mělo v době sčítání více než 800 osob. Od roku 2014 umožňuje zákon o státním občanství ČR nabývat dvojí občanství, což patrně bude mít vliv i na počet osob vietnamského původu s českým státním občanstvím.

Rada vlády pro národnostní menšiny

První snahy o členství v Radě vlády pro národnostní menšiny se datují k listopadu roku 2007, kdy o to požádal Svaz Vietnamců v ČR. V reakci na tuto snahu tehdejší předsedkyně Rady MUDr. Džamila Stehlíková začala zvát na jednání Rady jako hosta zástupce vietnamské komunity, Ing. Duong Viet Dunga. Od února roku 2012 probíhala v rámci každého jednání Rady diskuse o argumentech pro a proti začlenění vietnamské komunity do Rady. Ta byla dovršena dne 3. července 2013, kdy vláda svým usnesením č. 530 jmenovala RNDr. Huu Uyen Phama, CSc. členem Rady.

Organizace

V České republice existují téměř tři desítky organizací sdružujících příslušníky vietnamské menšiny. Začasté jde o zájmové profesní uskupení, zabývající se podporou podnikatelských aktivit. Z tohoto rámce se poněkud vymyká Klub Hanoi, který založili čeští vietnamisté a vietnamští studenti, či Info-Dráček, sdružující vedle příslušníků vietnamské menšiny též příslušníky většinové společnosti. Z organizací založených Vietnamci je nejpočetnější Svaz Vietnamců v ČR s místními pobočkami, Asociace českých občanů vietnamského původu a na literaturu, kulturu a lidská práva zaměřený spolek Van Lang. Nábožensky zaměřené spolky: Vietnamský klub sympatizantů s buddhismem v EU (provozuje budhistický chrám ve Varnsdorfu), Vietnamská misie, Vietnamské buddhistické společenství (Cheb) a Společenství vietnamského buddhismu v ČR (Praha). Česko-Vietnamská společnost má mezi členy převážně příslušníky většinové společnosti. Na sport se zaměřuje Hong khi Dao – škola vietnamského kung-fu a Vietnamsko-česká sportovní asociace Hong Khi Dao. Další organizace: Vietnamsko-československý klub, Vietnamský klub Bonsai vEU, Svaz vietnamských podnikatelů, Svaz vietnamských studentů v ČSSR, Organizace pro spolupráci české a vietnamské mládeže, Sdružení vietnamské mládeže a studentů v ČR, Klub přátel vietnamské kultury a umění, Česko-vietnamské kulturní sdružení, Škola vietnamských bojových umění (Praha), Česká Federace Vo Dao Vietnam (Znojmo), Sdružení česko-vietnamské – informace a byznys (Ostrava), Česko-vietnamská společnost Šatov, Severomoravské sdružení vietnamsko-českých rodin (Ostrava), Hnutí za demokracii a pluralitu ve Vietnamu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie