Výbor pro dotační politiku

Výbor pro dotace působí v oblasti realizace nařízení vlády ze dne 20. února 2002 č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Výbor pro dotace připravuje pro Radu návrh hlavních oblastí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin v působnosti příslušných orgánů státní správy, a to v oblasti:

  • uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin,
  • rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích příslušníků národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti,
  • vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy a vzdělávacích programech podporujících rozvoj tolerance a respekt k odlišné identitě druhých,
  • podpory integrace příslušníků romské komunity.
Aktuálně platný Statut je uveden v příloze. Výbor se řídí Jednacím řádem Rady vlády pro národnostní menšiny.

Tajemnice Výboru

PhDr. Renata Weinerová, CSc.
Telefon: +420 296 153 394
weinerova.renata@vlada.cz

Předseda Výboru 


Přílohy

Statut Výboru

Jednací řád Rady