Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy

Výbor pro samosprávu zajišťuje spolupráci s výbory pro národnostní menšiny na úrovni obcí, krajů a hlavního města Prahy a s dalšími orgány územní samosprávy se zaměřením na vytváření podmínek pro naplňování práv příslušníků národnostních menšin, a to v oblasti

  • uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin,
  • rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích příslušníků národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti,
  • vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy a vzdělávacích programech podporujících rozvoj tolerance a respekt k odlišné identitě druhých,
  • podpory integrace příslušníků romské komunity.

Do působnosti Výboru pro samosprávu patří zejména

  • zajišťování podkladových materiálů pro Radu o situaci národnostních menšin v místních podmínkách,
  • monitorování postavení národnostních menšin v místních podmínkách, zvláště komunikace orgánů územní samosprávy s národnostními menšinami, včetně podpory orgánů samosprávy při vytváření podmínek pro činnost organizací příslušníků národnostních menšin,
  • spolupráce s výbory pro národnostní menšiny na úrovni obcí, krajů a hlavního města Prahy a dalšími orgány územní samosprávy,
  • spolupráce s Výborem Rady vlády pro národnostní menšiny pro dotační politiku.

Tajemnice Výboru

PhDr. Renata Weinerová, CSc.
Telefon: +420 296 153 394
weinerova.renata@vlada.cz

Předseda Výboru 


Přílohy

Statut Výboru

Jednací řád