Pracovní orgány Rady vlády pro národnostní menšiny

25. 4. 2006 0:00

Jednací řád Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy

Článek 1
Úvodní ustanovení


1. Jednací řád Výboru Rady vlády pro národnostní menšiny pro spolupráci s orgány samosprávy (dále jen „Jednací řád Výboru pro samosprávu“) je vnitřním předpisem Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“), který upravuje jednání Výboru Rady vlády pro národnostní menšiny pro spolupráci s orgány územní samosprávy (dále jen „Výbor pro samosprávu“).

2. Jednací řád Výboru pro samosprávu se vydává podle článku 7 Statutu Výboru pro samosprávu, schváleného usnesením Rady ze dne 12. dubna 2007 č. 55.

Článek 2
Svolání schůze Výboru pro samosprávu


1. Schůze Výboru pro samosprávu svolává jeho předseda prostřednictvím sekretariátu Rady.

2. Na zasedání Výboru pro samosprávu jsou písemnou pozvánkou zváni členové a stálí spolupracovníci, případně též přizvaní hosté.

Článek 3
Průběh schůze Výboru pro samosprávu


1. Schůze Výboru pro samosprávu jsou neveřejné, pokud není rozhodnuto jinak.

2. Schůzi Výboru pro samosprávu řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí schůzi člen Výboru pro samosprávu, pověřený jeho předsedou.

3. Výbor pro samosprávu je způsobilý jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů a jeho stálých spolupracovníků.

4. Závěry ze schůze Výboru pro samosprávu se přijímají veřejným hlasováním. Hlasují členové Výboru. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasovala většina přítomných členů Výboru pro samosprávu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.


Článek 4
Závěrečná ustanovení1. Tento jednací řád Výboru pro samosprávu nabyl účinnosti dne 12. dubna 2007, na základě schválení Radou ze dne 12. dubna 2007, usnesení č. 55.

2. Změny a doplňky Jednacího řádu Výboru pro samosprávu podléhají schválení Radou.

3. Ve věcech neupravených tímto Jednacím řádem Výboru pro samosprávu se přiměřeně užije Jednací řád Rady.

4. Jednací řád Výboru pro samosprávu je přístupný na www stránce Rady.


V Praze dne 12. dubna 2007

MUDr. Džamila Stehlíková
ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny a předsedkyně Rady vlády pro národnostní menšiny

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter