Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pracovní orgány Rady vlády pro národnostní menšiny

26. 12. 2006 0:00

Statut Výboru pro dotační politiku

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Výbor Rady vlády pro národnostní menšiny pro dotační politiku (dále jen „Výbor pro dotace“) je stálým orgánem Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“) pro spolupráci s ústředními orgány státní správy při zajišťování dotační politiky státu se zaměřením na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin nebo činnosti ve prospěch příslušníků národnostních menšin.

2) Výbor pro dotace je zřízen ve smyslu čl. 6 odst. 5 písm. a) Statutu Rady, schváleným usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1034, ve znění pozdějších úprav.


Článek 2
Činnost Výboru pro dotace

1) Výbor pro dotace působí v oblasti realizace nařízení vlády ze dne 20. února 2002 č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity.

2) Výbor pro dotace připravuje pro Radu návrh hlavních oblastí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin v působnosti příslušných orgánů státní správy a ve spolupráci s Radou vlády České republiky pro záležitosti romské komunity též na podporu integrace příslušníků romské komunity, a to v oblasti

a) uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin,

b) rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích příslušníků národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti,

c) vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy a vzdělávacích programech podporujících rozvoj tolerance a respekt k odlišné identitě druhých,

d) podpory integrace příslušníků romské komunity.

3) Do působnosti Výboru pro dotace patří zejména

a) na základě analýz a rozborů připravovat pro Radu na každý rozpočtový rok návrh výše specifického závazného ukazatele v příslušných kapitolách státního rozpočtu, zejména kapitole Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí na dotace zaměřené na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin nebo činnosti ve prospěch příslušníků národnostních menšin,

b) zajišťovat podkladové materiály pro Radu v návaznosti na plnění nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin nebo činnosti ve prospěch příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity,

c) spolupracovat s Výborem pro dotační politiku Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity,

d) připravovat pro Radu návrh podmínek pro výběrová dotační řízení pro následující rozpočtový rok,

e) připravovat pro Radu návrh kriterií pro hodnocení projektů ve výběrových dotačních řízeních.

4) Výbor pro dotace ve spolupráci s organizacemi příslušníků národnostních menšin monitoruje potřeby národnostních menšin a míru finanční spoluúčasti státu zaměřenou na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin nebo činnosti ve prospěch příslušníků národnostních menšin.


Článek 3
Složení Výboru pro dotace

1) Výbor pro dotace má 16 členů, kterými jsou předseda, místopředseda a další členové.

2) O složení Výboru pro dotace rozhoduje Rada. Předsedu Výboru pro dotace, jeho místopředsedu a členy Výboru pro dotace jmenuje a odvolává předseda Rady. Předseda Rady schvaluje také přizvání stálých spolupracovníků Výboru pro dotace.

3) Členy Výboru pro dotace jsou

a) zástupci národnostních menšin (celkem 12 členů) - členové Rady nebo zástupci z řad národnostních menšin, které navrhnou členové Rady; zástupci národnostních menšin v Radě mohou do Výboru pro dotace navrhnout za každou národnostní menšinu pouze jednoho zástupce,

b) zástupci orgánů státní správy v Radě nebo jimi navržení pracovníci resortů, zejména Ministerstva financí, Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí.

4) Stálými spolupracovníky Výboru pro dotace jsou zástupce sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a odborníci v oblasti problematiky národnostních menšin.


Článek 4
Předseda Výboru pro dotace

1) Předseda Výboru pro dotace odpovídá za činnost předsedovi Rady.

2) Předseda Výboru pro dotace svolává a řídí schůze tohoto orgánu Rady. Schůze Výboru pro dotace se konají podle potřeby, zpravidla v období přípravy návrhu státního rozpočtu na daný rok a v období přípravy vyhlášení výběrových dotačních řízení ústředních orgánů státní správy a územní samosprávy. Předseda Výboru pro dotace dále zejména

a) předkládá Radě návrhy a doporučení, přijaté Výborem pro dotace,

b) předkládá předsedovi Rady ke schválení seznam stálých spolupracovníků Výboru pro dotace,

c) rozhoduje o pozvání hostů na jednání Výboru pro dotace.


Článek 5
Členové Výboru pro dotace

1) Členové Výboru pro dotace a stálí spolupracovníci jsou povinni účastnit se jednání tohoto orgánu Rady a podílet se na přípravě jeho návrhů a doporučení. Pokud se člen Výboru pro dotace nemůže na jednání dostavit, omluví se a postupuje v souladu s Jednacím řádem Výboru pro dotace.

2) Členové Výboru pro dotace mají právo prostřednictvím svého předsedy předkládat Radě návrhy a doporučení.


Článek 6
Externí spolupráce

Externí spolupráce Výboru pro dotace se řídí Statutem Rady.


Článek 7
Jednací řád Výboru pro dotace

Výbor pro dotace se řídí samostatným Jednacím řádem Výboru Rady vlády pro národnostní menšiny pro dotační politiku, který podléhá schválení Radou.


Článek 8
Závěrečná ustanovení

1) Tento Statut schválila Rada usnesením ze dne 12. dubna 2007 č. 55. Tímto dnem Statut nabyl účinnosti.

2) Změny a doplňky Statutu podléhají schválení Radou.

3) Statut je přístupný veřejnosti na www stránce Rady.V Praze dne 12. dubna 2007

MUDr. Džamila Stehlíková
ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny
předsedkyně Rady vlády pro národnostní menšiny

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter