Stránka byla přesunuta do archivu

20. 4. 2006 13:37

Plzeň

Šestnáctičlenná Komise pro integraci etnických menšin Rady města Plzně zřízená v roce 2010.

www stránka

Komise pro integraci etnických menšin Rady města Plzně je složena ze zástupců institucí, zástupců etnických minorit a zainteresovaných odborníků. Členy komise mohou být i odborníci z příslušných zainteresovaných institucí, a to s hlasem poradním. Členy komise jmenuje a odvolává Rada města Plzně. Komise je ustanovena na základě dohody o spolupráci a dovoluje vyžadovat od jednotlivých členů komise plnění úkolů v okruhu jejich působnosti a provádět kontrolu plnění úkolů. Komise funguje samostatně, nedochází ke kumulaci kompetencí, neboť v rámci Rady města pracuje řada cíleně zaměřených komisí – mimo jiné Komise pro integraci cizinců, Komise protidrogová a prevence kriminality, Komise pro sociální věci apod. Funkcí Komise pro integraci etnických menšin má být preventivní opatření vedoucí ke zlepšování soužití mezi většinovou společností a etnickými menšinami na území města Plzně. Komise plní zejména tyto úkoly:
a) připravuje podklady pro realizaci jednotné koncepce města Plzně při řešení otázek zaměřených na jiné etnické menšiny,
b) soustřeďuje a vyhodnocuje dostupné informace o vývoji vzájemného soužití majority a všech minorit ve městě, soustřeďuje a vyhodnocuje informace o vývoji situace, koordinuje předávání těchto informací zainteresovaným složkám, předkládá návrhy Radě města Plzně k odstranění zjištěných nedostatků,
c) pracuje v součinnosti s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity, Rady vlády ČR pro lidská práva a Radou pro národnostní menšiny, s rozhodnutím ministrů a platným usnesením vlády ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter