Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

3. 6. 2020 10:32

Nominace zástupců ČR do Evropského hospodářského a sociálního výboru do skupiny III – Různé zájmy na období 2020 - 2025

Vláda svým usnesením ze dne 25. května 2020 č. 573 schválila nominaci zástupců České republiky do Evropského hospodářského a sociálního výboru (dále EHSV) na období 2020 - 2025. Současné funkční období EHSV končí 20. září 2020. Členové EHSV jsou jmenováni Radou EU na základě návrhů členských států, které zasílají své návrhy v reakci na výzvu Generálního sekretariátu Rady.

EHSV je poradní institucí Evropské unie. Byl založen roku 1957 s posláním poskytovat odborné poradenství hlavním orgánům EU (Evropské komisi, Evropské radě a Evropskému parlamentu). Činí tak prostřednictvím stanovisek k návrhům právních předpisů EU a stanovisek z vlastní iniciativy k tématům, která považuje za závažná.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále RVNNO) byla požádána o nominaci 4 zástupců do skupiny III – Různé zájmy. V této souvislosti vyhlásila otevřenou výzvu pro předkládání nominací a do stanoveného data obdržela 11 přihlášek. K nominacím se nejprve vyjádřil Výbor pro Evropskou unii při RVNNO a poté v zájmu transparentnosti nominačního procesu také Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jako celek. Její členové svým hlasováním potvrdili výběr všech čtyř kandidátů dle Výboru pro Evropskou unii při RVNNO a nejvyšším počtem hlasů podpořili na nominaci do EHSV, do skupiny III – Různé zájmy na období 2020 – 2025 tyto 4 kandidáty: Zuzanu Brzobohatou, Lukáše Curyla, Romana Hakena a Pavla Trantinu. Všichni čtyři jsou současnými členy EHSV.

V další fázi schvalovacího procesu se k nominacím vyjádřil nejprve Výbor pro Evropskou unii na pracovní úrovni, jemuž byl s ohledem na nutnost zohlednit jednak genderovou vyváženost nominací ČR v rámci III. skupiny, jednak pravidelnou rotaci zástupců ČR z řad organizované občanské společnosti, předložen modifikovaný seznam kandidátů. Kandidát č. 3 R. Haken a kandidát č. 4 P. Trantina byl nahrazen kandidátem č. 5 J. Ungermanem a kandidátkou č. 7 J. Dubravskou.

Dne 25. května 2020 byly jednotlivé nominace projednány vládou a ta z výše uvedených důvodů schválila do skupiny III – Různé zájmy následující 4 kandidáty:

Zuzana Brzobohatá (nominována Českou ženskou lobby)

Lukáš Curylo (nominován Charitou ČR)

Jaroslav Ungerman (nominován nadací Zemědělské fórum)

Jarmila Dubravská (nominována Agrární komorou České republiky)

 

V případě dotazů se prosím obracejte přímo na Sekci pro evropské záležitosti, jež má nominační proces do EHSV v gesci.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie