Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

13. 10. 2020 8:31

Stanovisko členů Rady vlády pro NNO za neziskový sektor k Návrhu rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021–2027 mezi operační programy

Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) se seznámili s materiálem Návrh rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021–2027 mezi operační programy, který do zkráceného mezirezortního připomínkového řízení předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Návrh předpokládá naplnění Fondu spravedlivé transformace (FST) z prostředků EFRR a ESF+ v celkové výši 1,06 mld. EUR, přičemž 708 mil. EUR by bylo přesunuto z EFFR a 354 mil. EUR z ESF+. Důsledkem navrženého přesunu by bylo snížení alokace Operačního programu Zaměstnanost+ (OP Z+) na 26,5 mld. Kč, což v porovnání se současných obdobím představuje pokles o více než 51 %, a dále též snížení alokace Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) na 57,4 mld. Kč. Podle návrhu by alokace OP Z+ a OP JAK tvořila jen cca 18 % z celkové alokace 463,7 mld. Kč (5,71 % pro OP Z+, 12,38 % pro OP JAK).

Prostředky ESF slouží k zajišťování aktivit v oblastech, jako jsou sociální služby a sociální začleňování; služby sociální prevence pro rodiny, děti nebo seniory; služby na sociálně zdravotním pomezí zaměřené na zapojení osob do ekonomického, sociálního a pracovního života společnosti. Jejich navrhované radikální snížení by bylo nutné kompenzovat z národních zdrojů. Pokud by tento výpadek nebyl kompenzován, došlo by nevyhnutelně k utlumení nebo zrušení řady činností a služeb. Jsme přesvědčeni, že zvlášť v současné době, kdy můžeme očekávat celkové zhoršení socioekonomické situace v souvislosti s dopady pandemie COVID-19, by měl stát ve vztahu k sociální problematice postupovat koncepčně, uvážlivě a spíše posilovat kapacity aktérů, kteří se na tomto poli angažují, místo toho, aby je vystavoval nejistotě a riskoval destabilizaci celého systému pomoci potřebným skupinám občanů.

Níže uvedení členové, kteří v RVNNO zastupují neziskový sektor, vyjadřují zásadní nesouhlas s navrhovaným přesunutím 25 % alokace Evropského sociálního fondu+ (ESF+) do Fondu soudržnosti (FS)[1], jak je navržen v Návrhu rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021–2027 mezi operační programy, a pověřují sekretariát Rady informovat o tomto jejich stanovisku na nejbližším jednání Rady ESIF na pracovní úrovni.

Zároveň žádají Ministerstvo pro místní rozvoj o vysvětlení a projednání důvodů, které vedly k návrhu změny alokace v neprospěch ESF.

 


[1] Viz Kapitola 2. Popis kroků vedoucích k rozdělení alokace mezi operační programy; Fáze 1 – stanovení alokací na financování věcných oblastí určených k rozdělení mezi operační programy; Převedení části alokace EFRR a ESF+ do FST (krok 2); str. 3 dotčeného materiálu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie