Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

18. 1. 2017 14:49

Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO se věnoval dotacím neziskových sítí na rok 2017

V úterý 17. ledna se v budově Úřadu vlády ČR ve Vladislavově ulici konala letos první schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (NNO).

Účastníci jednání se nejprve věnovali rekapitulaci úkolů plynoucích ze Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020.  Zprávy o pokroku byly předneseny  od členů Pracovní skupiny  pro data o NNO, Pracovní skupiny k podpoře individuálního dárcovství a Pracovní skupiny k firemnímu dárcovství. 

Dalším bodem programu byl dotační program „Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO“ na rok 2017. Členové Výboru byli seznámeni s výsledky tohoto dotačního programu, který je odborem lidských práv a ochrany menšin administrován letos poprvé.

Dále se výbor - v souladu se svým názvem a zaměřením - věnoval Legislativní plánu práce vlády na rok 2017. Byly zvoleny návrhy zákonů nebo jejich novel, kterým hodlá Výbor věnovat pozornost v letošním roce a to s ohledem na situaci a oprávněné zájmy nestátních neziskových organizací.

Poté se účastníci jednání zabývali návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který nově nastavuje procesní podmínky poskytování státních dotací.

Předposledním bodem programu byl informační blok, ve kterém se přítomní dozvěděli podrobnosti ke třem aktuálně vládou připravovaným legislativním normám - k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti, k věcnému záměru zákona o sociálním podnikání a k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Na závěr schůze došlo na zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, konkrétně osvobození ústavů od správních poplatků.  V této věci bude Výbor kontaktovat Ministerstvo vnitra, které problematiku správních poplatků spravuje. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie