Zápisy ze schůzí

25. 10. 2007 11:50

12. října 2007

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 12. října 2007

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina

Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Výbor") řídila jeho předsedkyně JUDr. Hana Frištenská.

Program schůze:

1) Představení členů Výboru
2) Statut Výboru, jeho cíle a jeho postavení v rámci struktury Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
3) Plán práce Výboru do konce roku
- Metodika a způsob monitoringu Nadačního investičního fondu
4) Projednání způsobu práce Výboru
5) Informace o projektu "Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru"
6) Různé


Na úvod schůze byla odsouhlasena změna programu - bod jednání Metodika a způsob monitoringu Nadačního investičního fondu byl přesunut za bod č. 5 - Informace o projektu "Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru".

Členové Výboru obdrželi spolu s pozvánkou na dnešní jednání tyto materiály:

- Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2006
- Analýza státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím
- Návrh vymezení Výboru pro legislativu a financování
- Návrh Statutu Výboru pro legislativu a financování
- Návrh Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Na místě byl členům rozdán materiál "Návrh námětů pro plán práce Výboru pro legislativu a financování na období 2007 / 2008".


Ad 1)

Na žádost předsedkyně Výboru se všichni přítomní představili a seznámili ostatní členy Výboru s organizací, kterou reprezentují. Členům Výboru byla rovněž představena jeho nová tajemnice Mgr. M. Šrámková.


Ad 2)

Mgr. K. Manová informovala přítomné o postavení Výboru v rámci struktury Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada"). Dále hovořila o novém Statutu Rady, který je připraven na pro schůzi vlády dne 15. října 2007. Změny Statutu se týkají zejména jmenování členů, vzniku Výboru pro legislativu a financování a zrušením Výboru pro Nadační investiční fond.
JUDr. H. Frištenská předložila členům Výboru návrh Statutu Výboru pro legislativu a financování a vyzvala je k připomínkování. Po následné diskuzi členové o předloženém Statutu hlasovali.

Závěr:
- Výbor přijal předložený Statut s těmito změnami:
1) čl. 1 odst. 1 - "...sleduje, iniciuje a navrhuje zpracování a úpravy právních předpisů, upravujících postavení a činnost NNO."
2) čl. 3 odst. 2 zní - "O složení Výboru rozhoduje a předsedu a místopředsedu Výboru jmenuje a odvolává předseda Rady na návrh Rady."
Hlasování: 13 - 0 - 0Ad 3 a 4)

JUDr. H. Frištenská seznámila členy Výboru s "Návrhem námětů pro plán práce Výboru pro legislativu a financování na období 2007 / 2008", který připravila ve spolupráci s Mgr. P. Kalousovou a sekretariátem Rady a navrhla tzv. systém garantů: každá oblast, o níž bude Výbor jednat, bude mít garanta, který se konkrétním problémem bude zabývat a zároveň informovat Výbor o postupu prací.
Dle připraveného návrhu námětů pro plán práce Výboru informovala Mgr. P. Kalousová přítomné o novele zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění, kterou má částečně připravenou Forum dárců. O novele zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů v platném znění hovořila JUDr. L. Deverová a JUDr. H. Frištenská. Dále JUDr. H. Frištenská informovala o novele zákona č. 198/2002 Sb., dobrovolnické službě a o změně některých zákonů v platném znění. S přípravou návrhu novely Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu NNO ústředními orgány státní správy seznámil přítomné Ing. M. Vyšín a o novelizaci zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a o sledování dopadů daňové reformy hovořila Mgr. P. Kalousová. Mgr. K. Manová seznámila členy s oblastí legislativně právní operativy Rady, a hovořila zejména o otázkách, jež vyplynuly z poslední schůze Výboru Rady pro Evropskou unii a Rady samotné: otázka výkladu pravidla de minimis a posouzení a zapracování připomínek k Rozboru financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2006 a Analýze státní dotační politiky vůči NNO ve spolupráci s Centrem pro výzkum neziskového sektoru. Pro zasedání Rady dne 6. prosince 2007 již musí být připravena definitivní verze.
Po seznámení s předloženým návrhem námětů pro plán práce Výboru vyzvala předsedkyně přítomné k navržení dalších oblastí, jimiž by se Výbor měl zabývat. JUDr. L. Deverová navrhla zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (v souvislosti s připravovaným občanským zákoníkem). Ing. J. Adamec připomněl zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a PhDr. K. Schwarz navrhl sledování příprav tvorby občanského zákoníku.

Závěr:
- Výbor akceptoval návrh JUDr. H. Frištenské na vytvoření tzv. systému garantů.
- Členové Výboru se dohodli na následujících prioritách Výboru pro plán práce na období 2007 / 2008:
1) novela zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách - garant: JUDr. L. Deverová
2) novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích - garant: Mgr. P. Kalousová
3) novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích - garant: Mgr. P. Kalousová
4) novela zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě - garant: JUDr. H. Frištenská
5) operativa sekretariátu Rady - garant: JUDr. H. Frištenská.
- Tajemnice Výboru se ve spolupráci se sekretariátem Rady pokusí zajistit aktuální znění novely zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a na příští schůzi jménem předsedkyně Výboru pozve Mgr. R. Jiránka z Ministerstva vnitra, který se tímto zákonem zabývá.Ad 5)

Ing. M. Vyšín informoval přítomné o projektu "Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru", jehož cílem je mimo jiné zajistit podmínky pro stabilitu a rozvoj NNO. Uvedl, že v této souvislosti by se měl Výbor zabývat především dvěma materiály, které budou součástí připravovaného návrhu koncepce rozvoje podpory neziskového sektoru. Je to jednak Analýza státní dotační politiky vůči NNO a jednak nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu NNO ústředními orgány státní správy.

Závěr:
- Výbor vzal na vědomí informace o výše zmíněném projektu a žádá tajemnici Výboru, aby na příští schůzi Výboru pozvala PhDr. M. Pospíšila z Centra pro výzkum neziskového sektoru, které "Analýzu státní dotační politiky vůči NNO" zpracovalo.Ad 6)

Mgr. P. Kalousová seznámila členy Výboru s problematikou Nadačního investičního fondu (dále jen "NIF"). NIF shromažďuje finanční prostředky pro nadace z privatizace. Po zániku Fondu národního majetku České republiky přešla agenda NIF do gesce Ministerstva financí, které si pro kontrolu finančních prostředků najímá regionální finanční ředitelství. Vzhledem k neexistenci kontrolní metodiky tyto subjekty neví, jakým způsobem kontrolu provádět. Mgr. P. Kalousová doporučila Výboru spolupracovat s Ing. J. Svobodou, Ph.D. (odbor Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu) ve věci novely zákona o auditu, event. vypracovat základní metodiku ke kontrole nadací.

Závěr:
- Výbor vzal na vědomí informace Mgr. P. Kalousové o problematice Nadačního investičního fondu a žádá tajemnici Výboru, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady pozvala na příští schůzi Ing. J. Svobodu z Ministerstva financí.Ad různé)

1) PhDr. K. Schwarz informoval přítomné o semináři prof. Eliáše, která se pořádá ve spolupráci se sekretariátem Rady dne 20. listopadu 2007 od 14:00 hod. v prostorách Úřadu vlády ČR na téma: Občanský zákoník a neziskový sektor.

2) JUDr. L. Deverová navrhla, že v rámci sledování vývoje přípravy nového občanského zákoníku může aktuální znění zákona zaslat v elektronické podobě.

3) PhDr. K. Schwarz navrhl, zda by tajemnice Výboru ve spolupráci se sekretariátem Rady nemohla monitorovat přípravu novel zákonů a naznačil eventuální možnost připomínkování zákonů týkajících se NNO. Po následné diskuzi týkající se získávání připravovaných legislativních materiálů, možnosti připomínkování zákonů, event. zastoupení členů Výboru v pracovních komisích Legislativní rady vlády, doporučila JUDr. H. Frištenská sekretariátu Rady, aby požádal ministryni MUDr. D. Stehlíkovou o spolupráci při získávání legislativních materiálů.

4) JUDr. Frištenská vyzvala členy Výboru, aby na příští jednání Výboru připravili návrhy na jmenování místopředsedy Výboru pro legislativu a financování.

Závěr:
- Výbor akceptoval doporučení JUDr. H. Frištenské a zároveň požádal, aby tajemnice Výboru ve spolupráci s Ing. M. Vyšínem zpracovala návrh postupu získávání, zpracování a distribuce legislativních materiálů týkajících se NNO, včetně shromažďování připomínek.Příští schůze Výboru se bude konat dne 20. listopadu 2007 od 11:00 hod. v budově Úřadu vlády ČR.


JUDr. Hana Frištenská
předsedkyně Výboru pro legislativu a financování

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter