Zápisy ze schůzí

6. 2. 2009 14:02

8. ledna 2009

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 8. ledna 2009

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina
Hosté: Ing. H. Domínová, RNDr. J. Karpinská, PhDr. I. Gabal, PhDr. O. Tošner

Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) řídila jeho předsedkyně JUDr. Hana Frištenská.


Program schůze:

1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola úkolů z posledního jednání
3) Stav zpracování věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích (garant: JUDr. L. Deverová)
4) Informace o kulatých stolech k věcnému záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích
5) Novela zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách – stav zpracování (garant: Ing. O. Haičman)
6) Informace o projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra „Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice, se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu“
7) Podnět pana Pavláska S., člena RVNNO – věcný záměr návrhu k ustanovení zákona č. 582/1992 Sb., o daních z příjmu – doplnění o § 38xx (daňové asignace)
8) Termíny jednání Výboru pro legislativu a financování na 1. pololetí roku 2009
9) Operativa sekretariátu
10) Různé


Ad 1 a 2)
Jednání Výboru zahájila jeho předsedkyně JUDr. H. Frištenská, která přivítala přítomné členy a hosty, seznámila je s programem jednání a shrnula zápis z jednání minulého. Na dotaz předsedkyně neměl nikdo připomínky k minulému zápisu.
Mgr. K. Manová informovala přítomné o jednání Rady vlády pro nestání neziskové organizace (8.12.2008) a o jednání vlády dne 16. 12. 2008 a 5. 1. 2009. Vláda na těchto jednáních vzala na vědomí a schválila:
1. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. Etapě, uzavřené podle §18 ods. 2 písm. a) bodu 6 zákona č.171/1991 Sb.
2. Zhodnocení koncepce rozvoje neziskového sektoru
3. Hodnotící informaci o činnosti nadací, příjemců příspěvku z NIF v roce 2007
4. Informaci o průběhu prací na přípravě věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích a rozpracované teze věcného záměru zákona.
JUDr. L. Deverová podotkla, že je škoda, že do legislativních prací vlády na rok 2009 nebyla zařazena novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, a novela zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Závěr:
- Výbor bere na vědomí splnění úkolů z minulého jednání Výboru a souhlasí s programem jednání.
- Výbor bere na vědomí informace z jednání RVNNO (8. 12. 2008) a vlády ČR ze dne 16. 12. 2008 a 5. 1. 2009.


Ad 3)
JUDr. L. Deverová informovala o stavu zpracování věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích. Uvedla, že byla svolána schůzka na úrovni náměstků ministrů a to v termínu 16. 1. 2009. JUDr. L. Devrová, JUDr. J. Svejkovský a Ing. J. Adamec jednali s členy sekce NNO Komory daňových poradců, další schůzka je plánována na 3. února 2009. RIA by měla být zpracovatelům věcného záměru předložena do konce ledna 2009 a věcný záměr zákona o veřejně prospěšných organizacích má být připraven do 15. února. JUDr. L. Deverová zmínila, že věcný záměr by neměl být podrobný, aby následné paragarafové znění nebylo tímto záměrem příliš svázáno. JUDr. H. Frištenská informovala, že v legislativních pracích vlády je termín pro předložní věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích stanoven na březen 2009.
Ing. Z. Drhová, Ph.D. uvedla, že je potřeba dobře zpracovat Hodnocení dopadů regulace (RIA), hlavně specifikovat cíle, jichž má zákon dosáhnout. Dále zmínila potřebu spolupráce s Ministerstvem financí, zájem o spolupráci má i Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Problémem je nedostatek finančních prostředků. JUDr. H. Frištenská podotkla, že nyní je potřeba 1-2 odborného pracovníka, který bude Hodnocení dopadů regulace (RIA) intenzivně zpracovávat, ale měl by to být někdo, kdo má zkušenost s veřejnou správou a s procesem RIA. Je nutné zpracovat zejména dopad na podnikatelský sektor. PhDr. I. Gabal navrhl odborníky, jež zpracovávali RIA pro věcný záměr zákona o Agentuře pro sociální začleňování v romských lokalitách.
JUDr. H. Frištenská přivítala na jednání zástupkyně IS CEDR: RNDr. J. Karpinskou a Ing. H. Domínovou, jež přišly představit informační systém CEDR. RNDr. J. Karpinská uvedla, že hlavním úkolem tohoto informačního systému je revidovat finanční toky, a to zejména pro účel daňové správy. Zároveň zmínila, že součástí IS CEDR byl i samostatný informační systém NNO. JUDr. H. Frištenská se zajímala, zda by stávající rejstřík mohl být nějakým způsobem využit pro nově vznikající rejstřík veřejně prospěšných organizací (dle návrhu věcného záměru zákona o VPO). RNDr. J. Karpinská uvedla, že v současné době je na jednání vlády předložen návrh zákona o základním registru osob, který bude registrovat právnické osoby a bude mít provázanost na jednotlivé agendové rejstříky; status veřejné prospěšnosti by zde mohl být zapsán.
Mgr. M. Šrámková seznámila členy Výboru se zpracovanými připomínkami ze strany veřejnosti. Připomínky byly rozděleny do 3 částí: technické, doplňující a směřující k obsahu zákona. Ke každé části uvedla Mgr. M. Šrámková 10 nejčastějších připomínek. JUDr. H. Frištenská doplnila, že zpracovatelé mají připomínky k dispozici a budou s nimi pracovat. V následné diskusi se členové Výboru dohodli na sledování některých opakujících se připomínek, resp. jejich vypořádání.

Závěr:
- Výbor bere na vědomí informace o IS CEDR a žádá sekretariát RVNNO o zorganizování jednání s Ministerstvem vnitra ČR ve věci informačních systémů.
- Výbor na únorové jednání RVNNO přinese návrh na posunutí termínu předložení věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích do vlády. Součástí odůvodnění tohoto návrhu budou materiály, jež připraví členové Výboru: vazba na nový Občanský zákoník (JUDr. L. Deverová), daňová reforma (Ing. D. Lešenarová), citlivost tématu pro neziskový sektor (JUDr. H. Frištenská, JUDr. L. Deverová), složitost RIA (Mgr. M. Šrámková). Termín: 15. 2. 2009
- Připomínky ze strany veřejnosti budou rozděleny na části, ke kterým členové Výboru zaujmou stanovisko, jež zašlou sekretariátu RVNNO. Oblast provázanosti s novým Občanským zákonem (JUDr. L. Deverová), daňová oblast (Ing. J. Adamec, Mgr. P. Kalousová), dotační politika (JUDr. H. Frištenská, Ing. P. Smítalová) téma hospodářské činnosti (Mgr. A. Rezková). Termín: 15. 2. 2008


Ad 4)

JUDr. H. Frištenská a Mgr. K. Manová informovaly o kulatých stolech k věcnému záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích, které proběhly 21. listopadu 2008 a 1. prosince 2008 za účasti veřejnosti, zpracovatelů věcného záměru zákona o VPO a zástupce Ministerstva financí ČR. Připomínky z těchto kulatých stolů budou zpracovány.

Závěr:
Výbor bere na vědomí informace o kulatých stolech k věcnému záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích, které proběhly 21. listopadu 2008 a 1. prosince 2009.

Ad 5)

Ing. O. Haičman informoval přítomné o průběhu jednání ve věci novely zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Ing. O. Haičman se sešel s ministrem a předsedou Legislativní rady vlády JUDr. C. Svobodou, který však případné novelizaci zmíněného zákona nebyl nakloněn. Pracovní skupina Výboru se s JUDr. C. Svobodou opětovně sejde dne 20. ledna 2009 a za pomoci přizvaných právníků dojde k přepracování novely. Mgr. M. Šrámková informovala přítomné, že v legislativních pracích vlády na rok 2009 má být novela č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, přeložena v prosinci 2009 a předkladatelem je Ministerstvo vnitra ČR, ve spolupráci s Sekcí lidských práv a národnostních menšin Úřadu vlády ČR. PhDr. I. Gabal uvedl, že dle projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR „Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice, se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu“ byla zjištěna malá transparentnost při pořádání veřejných sbírek.
Ing. O. Haičman dále uvedl ve věci novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných organizacích, je potřeba zpracovat nebo seřadit priority, které je nezbytné do zákona prosadit. JUDr. H. Frištenská doplnila, že k tomuto tématu se Výbor vrátí po připomínkovém řízení novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných organizacích.

Závěr:
- Výbor bere na vědomí informace o průběhu jednání ve věci novely zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a žádá sekretariát o návrh dopisu s dotazem, kdo je na Ministerstvu vnitra ČR pověřen zpracováním novely zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.
- Výbor žádá Ing. O. Haičmana, aby na příští jednání Výboru přinesl téma novely zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.


Ad 6)

Mgr. K. Manová seznámila přítomné členy s projektem Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra „Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice, se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu“. Záměrem projektu bylo všestranné zpřehlednění fungování neziskového sektoru v České republice a navržení doporučení, která by nejen znesnadnila různé možné formy zneužívání neziskového sektoru, ale překlenula by i potíže, spojené s registrací a chodem neziskových organizací. Řešitelem projektu byla Vysoká škola ekonomická v Praze. Její tým vytvořil: řadu dílčích studií, věnovaných konkrétním aspektům fungování neziskového sektoru v České republice a v zahraničí; návrhy manuálů pro bezpečnostní složky, nejširší veřejnost i neziskový sektor; indikativní výčet zjištěných slabin situace v České republice z hlediska možností zneužívání neziskového sektoru a pořádání veřejných sbírek. Mgr. K. Manová uvedla, že celý materiál je k dispozici v sekretariátu RVNNO. Dle informací Ministerstva vnitra ČR je nyní zpracovávána závěrečná zpráva, jež by měla shrnout veškeré poznatky z tohoto projektu. PhDr. I. Gabal uvedl, že velké nedostatky byly zjištěny nejen v oblasti veřejných sbírek, také u nadací, jež neplní své zákonné povinnosti.

Závěr:
Výbor bere na vědomí informace o projektu Ministerstva vnitra ČR „Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice, se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu“ a bude sledovat zpracování závěrečné zprávy, následně bude tato zpráva prezentována na Výboru a na RVNNO.


Ad 7)

JUDr. H. Frištenská přivítala na jednání Výboru člena Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pana S. Pavláska a předala mu slovo, aby představil svůj návrh týkající se daňových asignací. S. Pavlásek uvedl, že mluví za všechna malá občanská sdružení, jimž by tento způsob úpravy daní velmi pomohl. Předložený materiál nejsou v pravém slova smyslu daňové asignace, nejde o zvýšení daní. Občan by mohl doporučit, jaká organizace má 2% z konkrétní daně z příjmu získat. Organizace by prověřovalo Ministerstvo vnitra ČR, které vede rejstřík občanských sdružení. S. Pavlásek zmínil, že materiál je určen k diskuzi, záměrem bylo pomoci těm organizacím, jež mají malý počet členů (3).
JUDr. H. Frištenská uvedla, že materiál týkající se daňových asignací byl projednáván již v roce 2005 a byl stažen z obavy, že dotující resorty daňové asignace použijí jako argument pro snížení objemu finančních prostředků na dotační programy. JUDr. L. Deverová zmínila, že by bylo vhodnější vyjít z materiálu původního, připraveného již v roce 2005. Předložený materiál obsahuje věcné chyby. Ing. J. Adamec doplnil, že v ČR jsou 3,5 mil. daňových poplatníků (část podnikatelé), kteří vykazují daňovou ztrátu a 2/3 jsou pod hranicí minimální mzdy. JUDr. H. Frištenská uvedla, že v současné době se pracuje na věcném záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích, kterým Ministerstvo financí navrhlo velké benefity, nelze proto nyní požadovat další daňové výhody.

Závěr:
Výbor se seznámil se záměrem S. Pavláska týkající se daňových asignací a v této podobě s ním vyslovuje nesouhlas. Obecně Výbor doporučuje vrátit se k této problematice po schválení zákona o veřejně prospěšných organizacích vládou.


Ad 8)

Termíny jednání Výboru na 1. pololetí roku 2009 byly stanoveny na: 19. 2. 2009 v 10 hod, 3. 4. 2009 v 10 hod.


Ad 10)
Mgr. M. Šrámková informovala Výbor o legislativních pracích vlády na rok 2009.
JUDr. H. Frištenská přivítala na jednání člena RVNNO PhDr. J. Tošnera, který představil návrh nového zákona o dobrovolnictví a dobrovolnické službě. PhDr. J. Tošner uvedl, že současná právní norma – zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, upravuje problematiku dobrovolnictví v jejím užším vymezení, neboť se zabývá pouze dobrovolnickou službou podléhající akreditaci Ministerstva vnitra. Návrh nového zákona obsahuje komplexní úpravu problematiky dobrovolnictví, bude zde vyjádřeno uznání všem formám dobrovolnické činnosti, dobrovolníkům a organizacím, jenž se dobrovolnictvím zabývají. Dále zákon stanoví základní rámec, co je dobrovolnictví a dobrovolnická služba, obsahuje demonstrativní výčet oblastí výkonu dobrovolnictví, umožní vydávání osvědčení, které bude mít evropskou platnost, řeší oblast členského a dobrovolnického vztahu a reaguje na změny nemocnic na akciové společnosti.

Závěr:
- Výbor bere na vědomí legislativní práce vlády na rok 2009 a žádá sekretariát o jejich rozeslání všem členům Výboru. Zároveň žádá Mgr. M. Šrámkovou, aby v rámci monitoringu legislativy rozesílala avíza všem členům Výboru.
- Výbor bere na vědomí informace o návrhu nového zákona o dobrovolnictví a dobrovolnické službě. Výbor je nespokojený s tím, že Ministerstvo vnitra ČR nezapojilo RVNNO do průběhu jeho přípravy a v rámci připomínkového řízení Výbor doporučuje projednat tento návrh zákona (včetně připomínek) na jednání RVNNO.



Příští schůze Výboru se bude konat dne 19. 2. 2009 v 10:00 hod. v budově Úřadu vlády ČR.


JUDr. Hana Frištenská
předsedkyně Výboru pro legislativu a financování

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter