Pracovní skupina k metodice participace

7. 4. 2021 17:00

Pracovní skupina pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech

Při Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace byla zřízena nová Pracovní skupina pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech.

Důvod vzniku pracovní skupiny

V průběhu vytváření Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030, strategického dokumentu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“), který formuluje cíle v oblasti spolupráce veřejné správy a nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), a stanovuje strategické směřování směrem k neziskovému sektoru do roku 2030, byla identifikována nejednotnost ve způsobu, jakým ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy v rámci procesů vedoucích k participaci na rozhodování ze strany občanské společnosti, například ze strany NNO, zajišťují účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech a jmenování osob do jednotlivých pracovních skupin, poradních orgánů nebo expertních panelů.

Neexistence jednotné metodiky nepřispívá k dostatečné a efektivní komunikaci státního sektoru a občanské společnosti a vede rovněž k netransparentnosti a tím i potenciálně ke snížení věrohodnosti dosažených výsledků i participativních  procesů jako takových.

V současnosti rovněž není řešeno riziko určité „monopolizace“ účasti na participativních procesech, kdy si mohou ministerstva nebo ostatní ústřední správní úřady vybírat ke spolupráci opakovaně pouze úzkou skupinu osob, se kterou již dříve spolupracovaly a se kterými mají dobré zkušenosti. Tento postup může představovat riziko, že nebude využit plný potenciál participativních procesů nebo že vzniknou nedůvodné překážky pro přístup těch osob, které se běžně do participativních procesů nezapojují.

V neposlední řadě může být absence srozumitelné metodiky důvodem pro využívání participativních procesů v mnohem omezenější míře, tam, kde je určitá míra veřejných konzultací povinná, nebo pro jejich absenci, tam, kde by bylo dobrovolné využití participativních procesů přínosné.

Navrhovaná opatření týkající se zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech a pilotního uvedení této metodiky do praxe byla definována v úzké spolupráci s Odborem střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti, a jsou tak integrována ve formě závazku i do Pátého Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022, který byl vládou schválený dne 2. listopadu 2020. Zahrnutí do Strategie časově přesahuje závazky akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí.

Cíl pracovní skupiny

Konkrétním cílem je za využití principů spoluvytváření a participace vytvořit metodiku pro ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy k účasti zástupců občanské společnosti v participativních procesech a následně tuto metodiku  uvést do praxe v rámci jednotlivých ministerstev a ústředních správních úřadů. V rámci zavádění do praxe se v prvním kroku bude jednat o zavedení metodiky formou pilotního projektu v rámci jednoho ministerstva.

Složení pracovní skupiny

Pracovní skupina byla složena na základě doporučení Partnerství pro otevřené vládnutí pro tvorbu tzv. multi-stakeholder fóra. Na místa pro nestátní neziskový sektor byla dne 4. února 2021 vyhlášena veřejná výzva s žádostí o nominace. Cílená výzva o nominace byla také distribuovaná prostřednictvím RVNNO a při ní zřízeného Výboru pro legislativu a financování a přes ostatní dostupné relevantní sítě/střechy/platformy NNO.

Do termínu uzávěrky zaslalo své nominace celkem 11 osob, o nichž následně hlasovali členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zastupující neziskový sektor. Ti nejvyšším počtem hlasů podpořili celkem 8 kandidátů/-tek.

Skupina je složena paritně ze zástupců státní správy a nestátního neziskového sektoru o celkovém počtu 16 členů. V rámci vedení a rozhodování má pracovní skupina dva (spolu)předsedy se stejnými pravomocemi, kdy jeden je za státní správu a druhý za neziskový sektor.

Harmonogram práce

Pracovní skupina se sejde minimálně čtyřikrát v průběhu roku 2021. První jednání proběhne v květnu 2021, poslední v listopadu 2021. Od roku 2022 by měla započít implementace metodiky do praxe.

Tajemnice pracovní skupiny: Mgr. Hana Fungačová (fungacova.hana@vlada.cz).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter