Zápisy ze schůzí

27. 11. 2007 10:12

1. listopadu 2007

Zápis ze schůze Výboru pro EU RVNNO ze dne 1. listopadu 2007

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina

Schůzi Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Výbor") řídil jeho předseda RNDr. Miroslav Kundrata.


Program schůze:

1) Zahájení a schválení programu.
2) Kontrola úkolů.
3) Předsednictví EU a prezentace českého neziskového sektoru v jeho rámci. Diskuze nad možnými akcemi (např. "Evropská konference o finančních nástrojích pro podporu sektoru a mezisektorové spolupráci").
4) Aktualizace Statutu Výboru pro Evropskou unii a případné změny v něm. Volba místopředsedy / místopředsedkyně Výboru.
5) Termín a obsah semináře pro zástupce NNO v monitorovacích výborech, způsob komunikace - nabídka Asociace NNO v ČR.
6) Komunikace s regionálními operačními programy - dohodnutí obsahu setkání o předfinancování, partnerství a jiných způsobech zjednodušení pro neziskový sektor.
7) Návrh koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru - vládní úkol - dokončení v r. 2008. Jak se na této koncepci může podílet Výbor pro Evropskou unii.
8) Informace o jednání na Ministerstvu financí o navýšení Blokového grantu Finančního mechanismu EHP / Norsko.
9) Shrnutí úkolů a priorit do konce roku 2007.
10) Různé.Členové Výboru obdrželi spolu s pozvánkou na dnešní schůzi tyto materiály:

- Aktuální Statut Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
- Blokový grant pro nestátní neziskové organizace - 1. výzva
- Návrh pravidel pro činnost zástupců nestátních neziskových organizací v monitorovacích výborech fondů EU

Na místě byl členům rozdán návrh sekretariátu na aktualizaci Statutu Výboru.


Ad 1) Zahájení a schválení programu.

Jednání zahájil předseda Výboru RNDr. M. Kundrata, který též seznámil přítomné s programem schůze.


Ad 2) Kontrola úkolů.

Mgr. K. Manová informovala přítomné o plnění úkolů plynoucích z předchozích jednání:
a) Problematika veřejné podpory a de minimis - dopis PhDr. O. Čepelky byl předán Výboru pro legislativu a financování, který se tímto tématem bude zabývat.
b) Problematika zrovnoprávnění donorů s příjemci - opět diskutována s Výborem pro legislativu a financování a tajemnice Mgr. M. Šrámková bude o výsledku informovat, jakmile se Výbor pro legislativu a financování vyjádří.
c) Dopis adresovaný Ministerstvu financí ve věci navýšení Blokového grantu fondů Norska a EHP - viz bod č. 8 programu.

Závěr:
Výbor vzal na vědomí plnění úkolů sekretariátem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.Ad 3) Předsednictví EU a prezentace českého neziskového sektoru v jeho rámci. Diskuze nad možnými akcemi.

RNDr. M. Kundrata představil členům Výboru PhDr. Pavlínu Bartoňovou, ředitelku Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády a Mgr. Jana Sochorka, ředitele Odboru koncepcí a analýz Úřadu vlády. Pozvaní hosté přišli na žádost Výboru hovořit na téma Předsednictví Evropské unie a prezentace neziskového sektoru v jeho rámci.
Mgr. J. Sochorek nejprve seznámil přítomné s náplní odboru a uvedl, že on sám má na starosti spíše obsahovou stránku a v současné době s kolegy pracuje na strategii, jak zajistit, aby některé subjekty nebyly podporovány více než jiné, dále na problematice záštity, centrálního kalendáře a přímé finanční kontroly.
PhDr. P. Bartoňová uvedla, že její odbor má za úkol informování veřejnosti v co nejširším měřítku o evropských záležitostech. K dispozici jsou 4 nástroje:
1) Internetový portál Euroskop.cz
2) 13 regionálních Eurocenter
3) Bezplatný telefon Eurofon (800 200 200)
4) Grantové schéma.
Grantové schéma musí být připraveno do konce roku, neboť bude vypsáno na začátku roku 2008 a bude určeno všem, tedy i neziskovým organizacím. Obsahuje dvě části: priority předsednictví a prostor pro kulturní aspekty přípravy předsednictví.
V následující diskuzi zaznívaly především dotazy týkající se možného zapojení neziskového sektoru. MUDr. M. Černá se ptala, jak se neziskové organizace mohou podílet na stanovení okruhu priorit. Bc. R. Haken uvedl, že pomoc při formulaci programu již nabízeli, ale odpověď z Úřadu vlády dostali až po 5 měsících. Ing. Z. Drhová, Ph.D. zmínila Národní evropské fórum a irský model široké koalice, přičemž navrhla přizvat zástupce této iniciativy. Mgr. Y. Kreuzmannová poznamenala, že špatná koordinace není jen na Úřadě vlády, ale i mezi resorty. P. Trantina hovořil o konzultacích se švédskými kolegy na téma priorit švédských nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO"). Dále poznamenal, že je nutné postupovat v souladu s vládními prioritami. RNDr. M. Kundrata zmínil, že je důležité otevřít prostor pro kulturní NNO, i český neziskový sektor má co prezentovat (dárcovské SMS, Nadační investiční fond apod.), a navrhl uspořádat konferenci o neziskovém sektoru. Mgr. P. Činčera podpořil myšlenku uspořádání konference s tématem "Zrovnoprávnění pravidel spolupráce s neziskovým sektorem." PhDr. P. Francová se dotazovala, jaký prostor budou v koncepci mít neziskové organizace. Bc. R. Haken požadoval, aby byl přístup k NNO vyrovnaný, např. jako ke krajům. Zmínil 4 zásadní připomínky: 1) Grantový program - NNO by měly být připuštěny k jeho tvorbě. 2) Pokud existují pracovní skupiny k prioritám, NNO do nich chtějí mít přístup. 3) V rámci předsednictví proběhne cca 120 akcí. U akcí, kde je pořadatelem veřejná správa, ať je "povinnost" přizvat NNO jako partnery. 4) Priority - byly zveřejněny před 14 dny. Dokončit diskusi o nich a nabídnout aktivity NNO k nim.
Na uvedenou diskuzi reagoval Mgr. J. Sochorek poznámkou, že samozřejmě počítá s konzultací s neziskovým sektorem, některé akce, při nichž byl zohledněn názor neziskových organizací, již proběhly. Konzultace probíhají přes internetové stránky a záleží pouze na neziskovém sektoru, zda zaujme jednotné stanovisko. Dále navrhl, že připraví konkrétní materiál, který rozešle, aby se k němu bylo možno vyjádřit.
Na dotaz RNDr. M. Kundraty bylo dohodnuto, že hlavní kontaktní osobou mezi Výborem a odbory, zastoupenými přítomnými hosty, bude Mgr. J. Sochorek. PhDr. P. Bartoňová se omluvila členům Výboru za pozdní odpověď pracovníků Úřadu vlády na výše zmíněný dopis. Uvedla, že Mgr. O. Karas, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády, podá v dohledné době sekretariátu Rady vlády pro NNO (dále jen "Rada") informace o možnostech zapojení NNO do grantového programu, který musí být hotov do konce roku 2007.

Závěr:
Členové Výboru vzali na vědomí informace o přípravě na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.Ad 4) Aktualizace Statutu Výboru a případné změny v něm. Volba místopředsedy / místopředsedkyně Výboru.

RNDr. M. Kundrata předložil přítomným členům návrh na aktualizaci Statutu Výboru a vyzval je k připomínkování. Po následné diskuzi členové o předloženém Statutu hlasovali. Dále RNDr. M. Kundrata navrhl, aby se hlasování o místopředsedovi / místopředsedkyni Výboru přesunulo na příští jednání a zároveň požádal všechny členy Výboru, aby si na toto jednání připravili své návrhy.

Závěr:
- Členové Výboru schválili předložený návrh na aktualizaci Statutu Výboru a požádali předsedu Výboru, aby tento materiál předložil Radě ke schválení. (Hlasování: 9 - 0 - 0)
- Členové Výboru schválili návrh předsedy Výboru na přesunutí hlasování o místopředsedovi / místopředsedkyni Výboru na příští schůzi Výboru. Členové Výboru budou do té doby předkládat sekretariátu Rady své návrhy na místopředsedu / místopředsedkyni Výboru.Ad 5) Termín a obsah semináře pro zástupce NNO v monitorovacích výborech, způsob komunikace - nabídka Asociace NNO v ČR.

Bc. L. Krajdl seznámil členy Výboru s nabídkou uspořádat ve spolupráci se sekretariátem Rady seminář pro nové členy monitorovacích výborů. Uvedl, že by měla být nastavena komunikace mezi členy monitorovacích výborů. Asociace NNO v ČR se nabízí jako prostředník. Tento návrh podpořila Ing. Z. Drhová a dodala, že v minulosti podobné aktivity vyvíjelo Centrum pro komunitní práci a i díky tomu byli zástupci NNO v monitorovacích výborech na svou práci kvalitně připraveni. Bc. L. Krajdl k tomu uvedl, že chtějí na práci Centra pro komunitní práci navázat. Mgr. K. Manová informovala přítomné, že na dnešní schůzi byli pozváni všichni zástupci NNO v monitorovacích výborech, kteří byli nominováni Radou. Jako způsob budoucí komunikace s nimi navrhla, aby vždy po schůzi monitorovacího výboru zpracovali stručnou informaci, kterou pak bude sekretariát Rady dále distribuovat. Ing. R. Novotný, Ph.D. doporučil proškolit i náhradníky členů monitorovacích výborů. Hlavní úloha členů monitorovacích výborů je podle něj sledování indikátorů a transparentnosti výběrových řízení.
Následná diskuze se týkala převážně tématu práce v monitorovacích výborech, jejího významu, event. formalizmu. PhDr.P. Francová na základě svých zkušeností z Monitorovacího výboru Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 potvrdila, že jednání monitorovacích výborů bývají skutečně formální. Zástupci NNO v monitorovacích výborech by měli být upozorněni především na to, aby byl schválen kvalitní jednací řád výboru. Bc. R. Haken doporučil rozšířit plánované setkání o členy monitorovacích výborů k operačním programům na období 2004 - 2006. Měli by se informovat navzájem i mimo tento Výbor.
Dalším tématem v diskuzi byla problematika technická asistence, a to na podnět PhDr. P. Francové, která informovala členy Výboru o svém jednání v Bruselu, kde byla seznámena s dvojím překladem materiálu na toto téma. Podle tohoto materiálu je možné použít prostředky z technické pomoci na budování partnerství, ale v České republice to prý díky odlišnému překladu nelze. Členové Výboru diskutovali o problematice možného získání uvedeného materiálu v originálním znění a zadání oficiálního překladu.

Závěr:
- Členové Výboru schválili upořádání semináře pro členy monitorovacích výborů v termínu do konce ledna 2008 a pověřili sekretariát Rady spoluprací s Asociací NNO v ČR na jeho zajištění.
- Členové Výboru pověřili sekretariát Rady, aby se pokusil získat výše uvedený materiál oficiální cestou, event. prověřil možnost zadání jeho překladu.Ad 6) Komunikace s regionálními operačními programy - dohodnutí obsahu setkání o předfinancování, partnerství a jiných způsobech zjednodušení pro neziskový sektor.

RNDr. M. Kundrata spolu s Mgr. K. Manovou informoval členy Výboru o návrhu sekretariátu Rady na uspořádání společného setkání Výboru, řídících orgánů regionálních operačních programů, řídících orgánů pražských operačních programů, Řídícího orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, případně Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu a Ministerstva financí. Cílem setkání by mělo být předání zkušeností s NNO řídícím orgánům regionálních operačních. Řídící orgány regionálních operačních programů se zdají být nejméně vstřícnými subjekty směrem k NNO.
Bc. R. Haken navrhl adresování dopisů všem členům regionálních rad regionů soudržnosti. Obsahem těchto dopisů by měla být především problematika předfinancování, mechanismy partnerství a spolupráce s NNO a technická asistence. Bc. L.Krajdl doporučil adresovat takové dopisy i ředitelům úřadů regionálních rad regionů soudržnosti.

Závěr:
- Členové Výboru schválili organizaci pracovního semináře s řídícími orgány regionálních operačních programů o podmínkách pro zapojení NNO a pověřili sekretariát Rady spolupracovat při jeho přípravě také s Výborem pro regiony, a to v termínu do poloviny února 2008.
- Členové Výboru schválili návrh na rozeslání dopisů všem členům regionálních rad regionů soudržnosti a ředitelům úřadů regionálních rad regionů soudržnosti a pověřili sekretariát Rady jejich vyhotovením a rozesláním, a to v termínu do konce prosince 2007.Ad 7) Návrh koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru - vládní úkol - dokončení v r. 2008. Jak se na této koncepci může podílet Výbor.

RNDr. M. Kundrata a Mgr. K. Manová informovali přítomné členy Výboru o návrhu koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru, který je vládním úkolem s termínem dokončení v roce 2008. Zároveň zmínili otázku, jakým způsobem posbírat klíčové náměty, co je důležité pro neziskový sektor, event. některé oblasti zájmu předjednat s možnými partnery; zjistit, jak k podobné koncepci přistoupili v zahraničí.
RNDr. M. Kundrata vyzval, aby se přihlásili zájemci o spolupráci na přípravě této koncepce. Spolupráci nabídli PhDr. P. Francová (Nadace rozvoje občanské společnosti), P. Trantina (Česká rada dětí a mládeže), Mgr. J. Chržová (Český helsinský výbor), PhDr. K. Ptáčková (Zelený kruh, o.s.), Bc. L. Krajdl (Asociace NNO v ČR), Bc. R. Haken (Centrum pro komunitní práci). RNDr. M. Kundrata dále uvedl, že v dohledné době se sejdou předsedové všech výborů Rady a dohodnou se na dalším postupu při tvorbě návrhu koncepce.

Závěr:
Členové Výboru pověřili sekretariát Rady rozesláním osnovy a zadání uvedeného návrhu koncepce členům Výboru k připomínkám a předsedu Výboru k projednání těchto připomínek v rámci užší pracovní skupiny.Ad 8) Informace o jednání na Ministerstvu financí o navýšení Blokového grantu Finančního mechanismu EHP / Norsko.

Mgr. K. Manová seznámila přítomné s výsledky jednání na Ministerstvu financí ve věci navýšení Blokového grantu Finančního mechanismu EHP / Norsko. Na začátku září byl Ing. E. Anderové (Ministerstvo financí) adresován dopis se žádostí o schůzku ve věci Blokového grantu. Dopis obsahoval také žádost o navýšení Blokového grantu z 1,7 mil EUR na 3.3 mil EUR a rozšíření priorit s odůvodněním, že individuální projekty nejsou pro mnohé NNO dostupné z mnoha důvodu, např. neexistence předfinancování. Schůzka na Ministerstvu financí proběhla dne 2. října 2007 a následně obdržel sekretariát Rady dopis se zamítavou odpovědí.
PhDr. P. Francová tuto informaci potvrdila. Třetí výzva nejde navýšit proto, že by se musely změnit mezinárodní smlouvy. Doporučila proto snažit se zajistit, aby ČR dostala další peníze od Finančního mechanismu EHP / Norsko v dalším období a aby byl opět použit mechanismus blokového grantu. Ing. Z. Drhová, Ph.D. uvedla, že Finanční mechanismus EHP / Norsko se v ČR výrazně posunul od svého původního zaměření. Dále upozornila, že se hodlá vzdát svého místa v Monitorovacím výboru Finančního mechanismu EHP / Norsko. Členem by měl být někdo jiný. RNDr. M. Kundrata souhlasil s tvrzením Ing. Z. Drhové, Ph.D. a navrhl analyzovat celý Finanční mechanismus EHP / Norsko (jeho minulého období). Mělo by to mimo jiné sloužit i k dalšímu vyjednávání o Švýcarské pomoci. Ing. Z. Drhová, Ph.D. uvedla, že má k dispozici některé materiály ke zhodnocení Finančního mechanismu EHP / Norsko, např. soupis podpořených projektů.
Bc. R. Haken navrhl zpracovat soupis toho, co a kdy NNO po veřejné správě chtěly a jaký byl výsledek.

Závěr:
Členové Výboru pověřili sekretariát Rady, aby si oficiálně vyžádal zprávu od Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva financí o dosavadním využití Finančního mechanismu EHP / Norsko. Obsahem zprávy by mělo být zejména uplatnění projektů NNO a využití prostředků v rámci indikativních priorit, a to jak na úrovni ústředních orgánů státní správy, tak na úrovni krajů.Ad 9) Shrnutí úkolů a priorit do konce roku 2007.

RNDr. M. Kundrata shrnul priority Výboru do konce roku 2007:
1) Prověřit možnost viditelného projektu NNO pro české předsednictví EU - záštity, financování, spolupráce, apod. (např. konference).
2) Aktivní účast na formulaci vládní koncepce pro podporu rozvoje neziskového sektoru tak, aby směřovala k účinným výstupům.
3) Porovnání současného využití Finančního mechanismu EHP / Norsko v souladu s původními záměry a schválenými indikativními prioritami, projednání této analýzy s Centrem pro zahraniční pomoc Ministerstva financí a norskými dárci. Formulace závěrů pro švýcarský finanční mechanismus.
4) Semináře pro zástupce neziskového sektoru v monitorovacích výborech a pro řídící orgány regionálních operačních programů.


Ad 10) Různé.

1) Bc. R. Haken navrhl uspořádat výjezdní zasedání Výboru do Bruselu.
2) P. Trantina uvedl, že dne 3. prosince 2007 se v Bruselu v rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru koná celodenní seminář na téma "Studie o sociální ekonomice". Náklady si hradí účastníci sami. Pokud má někdo zájem, může se na P. Trantinu obrátit.


Příští schůze Výboru se bude konat dne 22. ledna 2008 od 10:30 hod. do 13:30 hod. v budově Úřadu vlády České republiky (nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1).


RNDr. M. Kundrata, v.r.
předseda Výboru


V Praze dne 21. listopadu 2007
Zpracoval: Sekretariát Rady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter