Zápisy ze schůzí

17. 8. 2007 10:12

10. října 2002

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 10. října 2002
Přítomni: viz. prezenční listina

Omluveni: Mgr. T. Gremlica, Ing. J. Hořínek, Mgr.J. Kinský, Mgr. M. Tominová-Marksová,
PhDr. L. Vostřáková,
Hosté: Mgr. R: Jiránek - MV
M. Kvítek - Grantis
P. Pelcl - CpKP Plzeň
D. Stulík - NROS

Přítomno bylo 16 členů Výboru pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen „Výbor“) z 22, Výbor byl tedy usnášeníschopný. Schůzi Výboru předsedal Miroslav Kundrata, designovaný předseda Výboru.


I.

Kontrola plnění závěrů ze schůze Výboru dne 25. července 2002

1. Výbor se usnesl, že prostřednictvím sekretariátu RNNO doporučí odpovědným pracovníkům MMR, MPSV a Národního vzdělávacího fondu uplatňovat globální grant (týkající se NNO a jejich aktivit), a to v Sektorovém operačním programu - Rozvoj lidských zdrojů, Společném regionálním programu a v Jednotném programovém dokumentu (Cíl 3 Praha).

Možnost globálního grantu byla (v srpnové verzi operačních programů) zapracována do SOP - Rozvoj lidských zdrojů (sociální exkluze) a do Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 Praha (sociální exkluze). Globální grant by bylo účelné prosadit i v SROP, který je připravován v gesci MMR. Přes opakované snahy nebyl sekretariát Rady ani nikdo z členů Výboru úspěšný v jednáních s odborem regionálního rozvoje MMR.


2. Výbor požádal sekretariát RNNO zjistit, zda MMR založilo při SROP komisi pro regionální rozvoj a kdo v tomto orgánu zastupuje neziskový sektor.

Viz výše (zjištěno nebylo - úkol trvá).


3. Výbor se usnesl na tom, že doporučí prostřednictvím sekretariátu RNNO, aby do pracovní skupiny SOP - RLZ byl jmenován další zástupce NNO, a to Radim Burkoň z NROS.

Úkol splněn.


4. Sekretariát RNNO dopracuje do příštího zasedání tabulku zástupců NNO v pracovních orgánech k programovým dokumentům a požádá o jejich souhlas ke zveřejnění jejich jmen na internetové stránce RNNO. Zároveň je požádá o průběžné zpracovávání podstatných informací z jejich práce a ty bude dále distribuovat.

Tabulka byla dopracována (v této chvíli zřejmě není možné získat podrobnější údaje) a bude rozeslána spolu se zápisem ze schůze Výboru dne 10. 10. 2002.


II.

Program schůze Výboru

 1. Plán práce Výboru na druhé pololetí 2002 a priority pro rok 2003.

K návrhu sekretariátu RNNO zpracoval designovaný předseda Výboru své náměty, které byly rozdány členům Výboru před jeho schůzí. Oba materiály byly diskutovány a plán práce Výboru byl dopracován do konečného znění, který je přílohou tohoto zápisu.


 1. Informace jednotlivých členů Výboru o stavu přípravy SOP - Rozvoj lidských zdrojů, SOP - Životní prostředí, SOP - Rozvoj venkova a SROP s ohledem na zapracování problematiky NNO.

Členové Výboru, zejména J. Čtvrtník (SOP - RLZ), O. Čepelka (SOP - Rozvoj venkova), P. Jindrová (SOP - Životní prostředí a SROP) a P. Pelcl (SOP - Životní prostředí a SROP) informovali Výbor o nových skutečnostech, týkajících se přípravy programových dokumentů. Vyjádřili zejména nespokojenost s postupem Mze, které v SOP - Rozvoj venkova nedostatečně zohledňuje rozvoj venkovských komunit.

J. Čtvrtník Výbor informoval o termínech, týkajících se projednávání programových dokumentů. Národní rozvojový plán půjde do meziresortního připomínkového řízení 29. října 2002 a vládě bude předložen do 25. listopadu 2002. Operační programy půjdou do meziresortního připomínkového řízení 25. listopadu 2002 a budou vládě předloženy do 23. prosince 2002.

P. Pelcl připomněl, že místopředsedovi vlády P. Marešovi byly zaslány připomínky z kulatých stolů, které uspořádala Centra pro komunitní práci. Tyto připomínky byly zaslány i ministru pro místní rozvoj, ministru práce a sociálních věcí a dalším ministrům. Připomínky by měly být akceptovatelným způsobem vypřádány.


 1. Příprava struktury a obsahu "Informace o možnostech účasti NNO na procesu integrace ČR do EU" pro vládu ČR

Výbor vzal na vědomí informaci H. Frištenské, že do konce roku bude vládě předložena výše uvedená informace. Současně si Výbor ponechal čas na rozhodnutí, zda materiál nebude změněn z informace na materiál rozhodovací, pokud se ukáže při analýze podkladů taková potřeba.

Členové Výboru, kteří zastupují neziskový sektor v různých pracovních skupinách k operačním programům, vzali na sebe úkol připravit krátké (nejvýše dvoustránkové) analýzy stavu příslušného operačního programu. Konečnou redakcí a dopracováním tohoto dokumentu Výbor pověřil D. Stulíka, pracovníka Nadace rozvoje občanské společnosti. Do 28. října 2002 D. Stulík připraví osnovu tohoto dokumentu a do téhož termínu jednotliví členové Výboru připraví své analýzy.

V diskusi byl stanoven způsob přípravy a struktura materiálu pro jednání vlády (je obsaženo v závěrech).


 1. Závěry zasedání RNNO ze dne 24. září 2002 ke jmenování předsedy Výboru.

M. Kundrata seznámil Výbor se závěry ze zasedání RNNO dne 24. září 2002, kdy doporučila Výboru, aby znovu posoudil návrh na jmenování svého předsedy, zpracoval plán práce do konce roku 2002 a ten předložil příštímu zasedání Rady. Také informoval přítomné o své zprávě o činnosti Výboru, kterou předložil RNNO a která vedla k výše uvedenému závěru. H. Vlčková a P. Jindrová navrhly do funkce předsedy Výboru opět M. Kundratu a Výbor tento návrh odhlasoval většinou hlasů. Dále Výbor rozhodl o zřízení funkce místopředsedy a odložil jednání o tomto bodu na příští schůzi.

P. Jindrová doporučila, aby zprávy o činnosti Výboru všech jeho členů byly před jejich zveřejněním Výborem projednány.


III.

Závěry

 1. Výbor schválil svůj plán práce s tím, že se bude skládat ze dvou částí. Do konce roku 2002 bude zpracován podrobně a na rok 2003 budou uvedeny dohodnuté směry činnosti Výboru. Sekretariát RNNO plán práce dopracuje a zašle jej ke schválení designovanému předsedovi Výboru.


 1. Výbor bude prosazovat různá opatření k tomu, aby (jako je tomu v SOP -RLZ) byly NNO konečnými příjemci i realizátory projektů ve všech programových dokumentech (zejména je potřebné vést jednání s Mze a MŽP).

 • K jednání s Mze (SOP - Rozvoj venkova) ustavil Výbor pracovní skupinu ve složení: M. Kundrata, H. Vlčková, O. Čepelka, P. Pelcl. Pracovní skupina zahájí tato jednání a Výbor bude informovat o jejich výsledcích na jeho schůzi v listopadu 2002.

 • M. Černá a M. Kopicová souhlasily s tím, že vyrovnají připomínky vzešlé z kulatých stolů. Sekretariát RNNO připraví dopis místopředsedy vlády P. Mareše na ostatní ministry s upozorněním, aby věnovali těmto připomínkám pozornost.

 • Sekretariát Rady připraví dopis ředitele kanceláře místopředsedy vlády P. Mareše dr. Kozla náměstku ministra pro místní rozvoj Sajdovi, aby pomohl prosadit globální grant do SROP. Sekretariát RNNO zjistí v současné verzi SROP, kam by mohl být globální grant zapracován.

 1. Výbor rozhodl, že materiál pro jednání vlády (v této chvíli se ještě uvažuje o informativním materiálu, ale je možné, že se změní na materiál rozhodovací), bude zpracován na dva kroky:

 • Nejprve P. Jindrová, H. Vlčková, O. Čepelka, P. Pelcl a D. Stulík zpracují krátký materiál, který bude obsahovat zhodnocení současného stavu operačních programů a návrhy podstatných připomínek.Tento materiál bude uplatněn v rámci vnějšího připomínkového řízení k operačním programům před jejich předložením vládě.

 • Rozšířená verze pak bude zpracována tak, aby byla jednou z části materiálu, který Výbor projedná nejpozději na své schůzi 3. prosince 2002. Materiál shrne

 1. předvstupní nástroje a jejich využití NNO,

 2. současný stav operačních programů z hlediska využití NNO,

 3. naplňování principů partnerství při přípravě vstupu do EU,

 4. předznamená budoucnost, tj. problémové okruhy spojené s rovnoprávnou účastí NNO na využívání strukturálních fondů a na naplňování principiu partnerství.

Dne 15. 11. 2002 se uskuteční schůzka se zástupci NNO v různých strukturách pro přípravu programových dokumentů a dalších procesů souvisejících se vstupem do EU. Spolu s pozvánkou budou účastníci požádáni o písemné podněty k sledovanému tématu. Na schůzce pak budou jejich písemné podklady projednány a doplněny.


 1. Výbor většinou hlasů rozhodl navrhnout předsedovi RNNO s místopředsedovi vlády P. Marešovi jmenovat předsedou Výboru M. Kundratu.


Příští schůze Výboru se uskuteční dne 15. listopadu od 10:00 hodin na Úřadě vlády.
Miroslav Kundrata, v.r.

designovaný předseda Výboruvytisknout   e-mailem   Facebook   twitter