Zápisy ze schůzí

26. 9. 2007 13:52

28. srpna 2007

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 28. srpna 2007

Přítomni / omluveni: viz prezenční listina

Schůze Výboru se zúčastnila předsedkyně Rady, ministryně vlády České republiky pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. D. Stehlíková.

Výbor jednal podle následujícího programu

1) Kontrola úkolů z minulé schůze
2) Nové složení Výboru
3) Postup v přípravě na předsednictví ČR v Radě EU
4) Informace o stavu příprav některých operačních programů na léta 2007 – 2013
5) Zpráva o komunikaci s Ministerstvem financí ohledně podmínek pro účast NNO v operačních programech
6) Informace o redukci priorit ve Finančním mechanismu EHP / Norsko a omezení pro účast NNO v prioritní oblasti Ochrana životního prostředí
7) Zpráva o doplňování zástupců NNO v monitorovacích výborech
8) Výběr zástupců NNO do monitorovacích výborů k operačním programům Výzkum a vývoj pro inovace, Praha Adaptabilita, Praha Konkurenceschopnost a Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
9) Plán práce Výboru do konce roku 2007 a náměty na další období
10) Různé:Schůzi Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen "Výbor") zahájila Mgr. K. Manová svým představením jako nové vedoucí oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada") a uvedla pana Ing. Mgr. R. Karlíka, který referoval o přípravách předsednictví EU z pohledu logistiky. (Zatím není jasné, jakým způsobem bude zapojen nestátní neziskový sektor do příprav předsednictví pro EU). Bod č. 3 dnešní schůze. Informace viz Příloha č. 1.
Mgr. Z. Kučerová poznamenala, že na každém ministerstvu existují kontaktní místa pro předsednictví EU (například na MPSV je to petra.murychova@mpsv.cz. Dále již schůzi řídil předseda Výboru RNDr. M. Kundrata.


AD 2) Nové složení Výboru

Úkolem sekretariátu Rady ve spolupráci s předsedou Výboru bylo předložit návrh nového složení Výboru. Návrh, který obsahoval nové zástupce jednotlivých řídících orgánů (dále jen "ŘO") za resorty, zástupců a zástupkyň za neziskový sektor v monitorovacích výborech (dále jen "MV"), a stálé členy výboru byl dále doplněn na schůzi.
RNDr. M. Kundrata vznesl dotaz, kdo z přítomných by byl rád i nadále členem Výboru. O členství projevili zájem PhDr. H. (NROS), MUDr. M. Černá (SKOK), Mgr. T. Gremlica (Ústav pro ekopolitiku), PhDr. I. Plechatá (SKOK), Mgr. P. Činčera (BEZK), PhDr. O. Čepelka (Omega Liberec). MZV nechce být členem Výboru, Mgr. G. Dlouhá preferuje být zvána jako stálý host, stejně tak pan Ing. I. Šašek.
Sekretariát Rady znovu přeskupí složení Výboru a vybere kmenový výbor několika organizací, které budou přinášet náměty na činnost. Zástupci ŘO, MV a Ministerstva vnitra budou zváni jako hosté na setkání, na kterých bude jejich účast relevantní, či mohou psát zprávy e-mailem. Po odchodu Ing. D. Stulíka nutno projednat zástupce příprav předsednictví EU ze Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR a zaměřit se na zapojování NNO do příprav předsednictví EU.


AD 4) Informace o stavu příprav některých operačních programů na léta 2007 - 2013

Následovalo představení současného stavu operačních programů, především z pohledu zjednodušení vzhledem k usnadnění čerpání neziskových organizací z těchto operačních programů.
- OPLZZ (Mgr. Zdeňka Kučerová, MPSV), program bude vyhlášen pravděpodobně na konci října. Zjednodušení spočívá v tom, že monitorovací zprávy se budou odevzdávat každých 6 měsíců, přílohy k žádostem budou vyžadovány pouze u projektů, které byly vybrány k financování. Upozornila dále na fluktuaci pracovníků - problém kontinuity a kvalitního zaškolení.
- OPA / OPK (Mgr. P. Altmannová, MHM Prahy) Obsazení ŘO je stabilní, v minulém období nebyly větší problémy, v novém období uplatňují všechna zjednodušení, která pravidla dovolují. Jedná se o program pro území hlavního města Prahy, jeho obsahová náplň je velmi podobná JPD 3. Finanční prostředky lze čerpat v rámci třech prioritních os:
1. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky (např. projekty v oblasti celoživotního vzdělávání pracovníků v podnicích a v neziskových organizacích, rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, projekty v oblasti podpory a poradenství v podnikatelském prostředí)
2. Podpora vstupu na trh práce (projekty zaměřené na znovuzačlenění znevýhodněných osob na trh práce, vzdělávání pracovníků v sociálních službách, profesionalizace organizací působících v oblasti sociálního začleňování, v plánu tzv. "malé granty", obdoba globálního grantu známého z JPD3, jednodušší pravidla)
3. Modernizace počátečního vzdělávání (projekty v oblasti zkvalitňování studijních programů na SŠ, VOŠ, VŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora začlenění znevýhodněných žáků a studentů aj.)
NNO mohou předkládat projekty ve všech třech prioritních osách. Plán vyhlašování výzev: konec listopadu 2007 - vyhlášení výzvy, únor 2008 - uzavření. Výsledky hodnocení projektů budou vyhlášeny v červnu 2008 (musí proběhnout několikastupňové hodnocení a na závěr projednání a schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy). Plánované zjednodušení - jen několik příkladů: delší monitorovací období, perioda 5 až 6 měsíců, zjednodušený systém monitorovacích ukazatelů, nedokladování výdajů pod 5000 Kč (jako v tomto program. období). Při předkládání žádosti o finanční podporu nebudou povinné přílohy, ty bude nutné dodat až k podpisu smlouvy.
- IOP (Mgr. Z. Nerandžič, MMR): Podněty MMR pro další spolupráci s Radou v oblasti EU:
1) spolupráce při plnění úkolu programového prohlášení vlády č. 138 Připravit návrhy na zjednodušení a větší transparentnost systému rozdělování evropských fondů
2) Nominace zástupce NNO do Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu (ŘKV).
3) Informace o IOP:
a) umožňuje čerpání prostředků EU pro NNO na investiční výdaje (fond ERDF)
b) je zaměřen na celostátní, neregionální projekty
c) vytváří podmínky pro zálohové čerpání.
V současné době probíhá vyhodnocování operačních programů v souvislosti s velkou administrativní zátěží, v IOP se plánují zálohové platby.
- Otázka MUDr. M. Černé: bude existovat Globální grant na Sociální ekonomiku, odpověď MMR ano.
- Otázka PhDr. O. Čepelky: Problematika de minimis - užívá se v ČR správný výklad de minimis, protože takto velmi limituje neziskové organizace v čerpání prostředků ze strukturálních fondů - nastaveno pro drobné podnikatele. Měly by neziskové subjekty spadat pod tuto úpravu de minimis?
- Odpověď Mgr. Z. Nerandžiče: MMR připravuje seminář pro ŘO o de minimis.
- Otázka pana Mgr. P. Činčery: je možné vyškolit ŘO, aby se při kontrolách více zaměřovaly na obsahovou stránku projektu a ne jen na finanční nesrovnalosti? Otázka, zda jsou kontrolující omezeni zákonem č. 320/2001 Sb. MF má názor, že nic nebrání tomu, aby jednotlivé ŘO kontrolovaly podle tohoto zákona i obsahovou stránku. ŘO mají odlišný názor, podle nich to nejde.
- Otázka pana Mgr. P. Činčery o zrovnoprávnění vztahu mezi realizátory a donory. Občanské sdružení Eurea, zažalovala ŘO (ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje na Slovensku), protože ŘO nedostál smlouvě a neposlal v termínu zálohu a následnou splátku na projekt. Soud sdružení vyhrálo, soud vystavil platební příkaz, ministerstvo uhradilo platby, náklady a úroky z prodlení. To vše ministerstvo uhradilo, přesto že před vydáním rozsudku platbu organizaci poslalo. Sekretariát Rady prověří, jaké kroky je možné podniknout. Většinou jsou všechny dotace přidělovány na základě rozhodnutí, kdy sankční podmínky jsou uplatňovány pouze jednostranně. Bylo by vhodné od rozhodnutí přejít ke smlouvám, kde jsou sankčně povinovány oba subjekty. Viz zde.
- Další otázkou PhDr. P. Francové bylo nastavení sankcí MF, resp. finančních úřadů. Pásmo sankcí je pohyblivé, ale dosud se využívají pouze nejpřísnější sankce, které mohou být při uplatnění pro neziskové organizace likvidační. Úkol pro Sekretariát Rady.
- Otázka na paní ministryni MUDr. D. Stehlíkovou: je možné udělat systémové změny pro zlepšení postavení NNO? Odpověď: V současné době je spíše možné prosazovat dílčí změny.


AD 6) Informace o redukci priorit ve Finančním mechanismu EHP / Norsko a omezení pro účast NNO v prioritní oblasti Ochrana životního prostředí

Ing. I. Pražská z MF v zastoupení Ing. E. Anderové referovala o třetí výzvě EHP / Norsko. Viz Příloha č. 2.
- Poznámka Ing. Z. Drhové, Ph.D., která se účastnila MV pro mechanismy EHP / Norska: kritizovala zúžení priorit, kdy finanční mechanismy EHP / Norsko by měly doplňovat strukturální fondy, ale například otázka lidských práv z nich byla vypuštěna, zatímco ze strukturálních fondů je problematické na lidskoprávní projekty čerpat prostředky.
- Podle RNDr. M. Kundraty velký objem prostředků z finančních mechanismů EHP / Norsko jde krajům a MK na rekonstrukce památkových objektů. Nedodržují se indikativní priority na počátku jednání s dárci. Dále v rozporu se všemi jednáními s dárci a veřejnými semináři jsou NNO de facto vylučovány z individuálních projektů a tyto prostředky čerpá téměř výhradně veřejná správa (kraje a ministerstva). Ing. I. Pražská interpretovala postoj MF tak, že pro NNO je určen Blokový grant a že individuální projekty lze provozovat pouze na základě veřejných zakázek a automaticky se předpokládá, že o toto NNO nemají zájem, protože na administraci organizace je určeno pouze 5 %. Na otázku předsedy Výboru, zda je k dispozici vyhodnocení úspěšných žadatelů o čerpání v jednotlivých prioritách za minulé období, odpověděla Ing. I. Pražská že ano, ale není veřejné.
- PhDr. H. Šilhánová zmínila, že záleží na státu, jak nastaví velikost Blokového grantu a vzhledem k faktickému vyloučení NNO z individuálních projektů a zároveň k velkému přetlaku žádostí, by bylo žádoucí. Úkol pro Sekretariát Rady - odeslání dopisu na MF za spolupráce s Ing. Z. Drhovou, Ph.D. a PhDr. H. Šilhánovou.


AD 5) Zpráva o komunikaci s Ministerstvem financí ohledně podmínek pro účast NNO v operačních programech

Mgr. K. Manová informovala o schůzce s MF o tématech společných setkání, ex-ante financování operačních programů 2007 - 2013, dokladování částek (žádost do 10.000 Kč pouze soupiska dokladů), otázka kontrol podle zákona č. 320/2001 Sb., sjednocení výkladu de minimis (viz Příloha č. 3).


AD 7) Zpráva o doplňování zástupců NNO v monitorovacích výborech

V současné době jsou NNO zastoupeny v 8 monitorovacích výborech: Integrovaný OP, OP Doprava, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Podnikání a inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí, ROP Severozápad, ROP Střední Čechy. Bude nutné na žádost zástupců zvolit náhradníky do všech MV.

AD 8) Výběr zástupců NNO do monitorovacích výborů k operačním programům Výzkum a vývoj pro inovace, Praha Adaptabilita, Praha Konkurenceschopnost a Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Pro nedostatek času budou životopisy a motivační dopisy kandidátů do tří MV zaslány e-mailem a následně proběhne elektronické hlasování o MV OP Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost, MV EZFRV a MV OP Výzkum a vývoj pro inovace.


Příští schůze Výboru bude 30. října 2007

Zapsala: Mgr. K. Manová


RNDr. Miroslav Kundrata
předseda Výboru
Příloha č. 1

Přípravy na české předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2009
(informace místopředsedy vlády pro evropské záležitosti A. Vondry)

Česká republika bude předsedat v Radě EU v první polovině roku 2009. Předsednickou funkci přebereme od Francie a budeme ji předávat Švédsku. První přípravy započaly již v roce 2005. Plné obrátky nabraly až po ustavení funkce místopředsedy vlády pro evropské záležitosti na počátku roku 2007. Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra během krátké doby vytvořil stabilizovaný tým složený z odborníků v unijní problematice. Někteří z nich byli přímo zapojeni do organizace předchozích předsednictví jiných členských států EU a do příprav českého předsednictví tak vnášejí své bezprostřední a praktické zkušenosti. Do současné doby tento tým významně pokročil ve strategickém vymezení témat a politických priorit českého předsednictví. Vytváří též rámec a zázemí pro organizační, administrativní a komunikační zajištění předsednictví, a to jak v ČR, tak v Bruselu a ostatních členských státech Unie.

Tým místopředsedy vlády pro evropské záležitosti již v tomto směru podnikl řadu konkrétních kroků, a to zejména v oblasti administrativní a finanční. Jednotlivá ministerstva a Stálé zastoupení v Bruselu budou přechodně posíleny o dostatečný počet úředníků a diplomatů, kteří zajistí plynulý a bezproblémový výkon předsednické funkce. Tito pracovníci se již nyní intenzivně odborně a případně i jazykově připravují.

Na zajištění přípravy a výkonu předsednictví pro léta 2007 - 2009 vláda vyčlenila dodatečné finanční prostředky v celkové výši 1,9 mld. Kč (z toho 200 mil. Kč v roce 2007, 700 mil. Kč pro rok 2008 a 1 mld. Kč pro rok 2009). Další prostředky věnují na přípravu a realizaci předsednictví jednotlivé centrální úřady ze svých běžných rozpočtů. Peníze z rozpočtu předsednictví půjdou v následujícím období příprav zejména do oblasti zajištění konferenčních objektů a s ním spojených konferenčních služeb.

Kromě předsedání stovkám jednání Rady EU a jejich pracovních skupin v Bruselu a zastupování EU jinde ve světě bude ČR během šesti měsíců svého předsednictví hostit na dvě stě jednání a konferencí. K nejvýznamnějším z nich bude patřit přibližně deset neformálních zasedání Rady EU na úrovni ministrů členských států. V současné době tým místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v úzké spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU dotváří podobu kalendáře předsednictví. Tento harmonogram klíčových jednání konaných v ČR a Bruselu bude následně projednán s Generálním sekretariátem Rady a stane se základním kamenem celkového programu předsednictví.

Současná vláda vychází z předpokladu, že předsednictví je záležitostí celé České republiky, a proto hodlá umístit většinu neformálních ministerských zasedání Rady mimo Prahu do velkých regionálních měst. Tým místopředsedy vlády ve spolupráci s krajskými hejtmany a s primátory průběžně mapuje a vyhodnocuje možnosti jednotlivých regionů pro pořádání neformálních ministerských jednání a dalších aktivit. Konečné rozmístění předsednických ministerských akcí by mělo být stanoveno na podzim 2007.

Vedle zajištění vhodných konferenčních objektů v Praze a regionech se organizační tým místopředsedy vlády pro evropské záležitosti intenzivně věnuje celé řadě dalších souvisejících stránek českého předsednictví. Do příprav bude významnou měrou zapojen soukromý podnikatelský sektor. Během druhé poloviny roku 2007 bude vyhlášena řada veřejných zakázek a soutěží - na technické zajištění a úpravu konferenčních prostor, zajištění tlumočení, dopravních či ubytovacích služeb.

***

Hladký průběh českého předsednictví si nelze představit bez dobře promyšlené, účinné a přesně cílené komunikace. Tým místopředsedy vlády pro evropské záležitosti ani tuto oblast nepodceňuje a dokončuje přípravu komunikační koncepce. Stanoveny budou zásady, cíle a prostředky pro komunikaci a také systém koordinace všech zúčastněných partnerů. V zásadě je možné komunikaci rozdělit na dvě hlavní fáze - období před předsednictvím a jeho samotný průběh v prvním pololetí roku 2009.

Komunikace v období před předsednictvím se bude z velké části odvíjet od cílů ČR jakožto předsednické země. V průběhu předsednictví bude soustředit na rychlé, účinné a vyvážené sdělování informací o dění v Evropské unii ve všech oblastech jejího působení i o obecných evropských tématech. Druhý velký balík úkolů během předsednictví tvoří informování o programu, průběhu a závěrech jednotlivých zasedání ministrů, konferencí a dalších předsednických akcí na našem území. Včas bude připraveno logo předsednictví, webová stránka i další složky zajišťující jeho jednotnou identitu (výzdoba jednacích a návazných veřejných prostor, propagační předměty a podobně).

Předsednictví v Radě EU je akcí, která může přinést naší zemi i další přidanou hodnotu: znamená totiž také jedinečnou příležitost pro zviditelnění České republiky a jejích jednotlivých regionů v rámci celé Evropské unie a v dalších zemích světa. Důležitou součástí komunikace našeho předsednictví proto bude šíření pozitivního obrazu ČR v zahraničí. Toto úsilí podpoří během předsednictví řada doprovodných kulturních a společenských akcí.

***

Současně pracujeme intenzivně na obsahu předsednictví. Zde jde zejména o stanovení hlavních priorit, dále témat, která budou projednávána na jednotlivých Radách, a přípravu na vyjednávání společného 18měsíčního programu s Francouzi a Švédy. Kromě těchto zemí sbírá předsednický tým zkušenosti a sleduje názory ostatních států Evropské unie. Důležitá pro práci té části týmu místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, která pokrývá obsah předsednictví, - ve spolupráci s dalšími ministerstvy a Stálým zastoupením ČR v Bruselu - komunikace s Evropskou komisí, Generálním sekretariátem Rady, který připraví první návrh 18měsíčního programu, a samozřejmě i Evropským parlamentem.

Zásadní priority českého předsednictví vytýčila vláda, respektive Výbor pro Evropskou unii na vládní úrovni, v únoru tohoto roku. Ambice určitě nejsou přehnané, priority pramení ze střízlivých odhadů našich možností a zejména celkového vývoje v Unii. Hlavní úloha předsednického státu je manažerská, čeští zástupci budou přitom vystupovat sebevědomě a iniciativně. Vláda České republiky bude považovat za úspěch, když se povede zanechat v některých oblastech EU "český otisk".

Jako motto, které trefně vystihuje naše vnímání některých trvajících nedodělků evropské integrace, byl zvolen slogan "Evropa bez bariér". Určité bariéry vnímáme jak uvnitř EU, tak i směrem navenek. V prvním případě jde zejména o nedůsledné uplatňování čtyř svobod (překážky při volném pohybu osob i služeb); ve druhém o skutečnou liberalizaci obchodu EU s třetími zeměmi. Zvolené heslo by mělo doprovázet celé působení České republiky na předsednickém křesle. Kromě toho vláda označila šest oblastí, které identifikovala jako aktuální a bude je chtít prosazovat v první polovině roku 2009. Prioritou číslo jedna se stala složená oblast evropské konkurenceschopnosti, čtyř svobod - volného pohybu služeb, pracovníků, zboží a kapitálu - a konečně otevřeného obchodu se světem.

Ostatních pět prioritních oblastí již není nijak řazeno podle důležitosti. Objevuje se zde stále aktuálnější problematika energetiky (s přívlastky udržitelná a bezpečná), dále důležité téma, které nepochybně bude řešeno za našeho předsednictví - reforma unijního rozpočtu, úzce související s budoucností zemědělské politiky. Úhel společné zahraniční politiky vykrývají transatlantické vztahy, západní Balkán a východní Evropa. Za nadpisem další rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva se pak skrývá široká paleta otázek spadajících pod ministerstva vnitra a spravedlnosti. Naše země si v neposlední řadě, jak ostatně dokázala během složitých jednání na červnovém summitu EU, plně uvědomuje význam reformy institucí EU, stejně tak jako skutečnost, že zřejmě bude řešit nominaci nového předsedy Evropské komise a vysokého představitele SZBP.

Od zmíněného únorového ostrého startu probíhá o těchto prioritách čilá debata, a to po dvou základních liniích. První rovinu tvoří skupiny zástupců ministerstev v různém složení a další experti, jednotlivé priority za účasti odborníků z týmu místopředsedy vlády pro evropské záležitosti diskutují a rozpracovávají. Druhou rovinu pak představují debaty s některými dalšími důležitými hráči. Jde zejména o český Parlament - evropské a zahraniční výbory Senátu a Poslanecké sněmovny, zaměstnavatele a odbory, samosprávné celky - kraje, města a obce - a v neposlední řadě i odborníky, akademiky a občanskou společnost. Mezi konkrétní plody těchto konzultací lze kupříkladu zmínit posílení témat jako vzdělávání, inovace a doprava v prioritě konkurenceschopnost. Do budoucna nemůžeme vyloučit určité omezení počtu priorit, nebo případně výměnu některé z nich za jinou, aktuálnější. Se svými partnery v předsednické trojce již intenzivně konzultujeme možná společná témata pro 18měsíční cyklus a jeho celkový charakter. Nejbližší kroky, které podnikne tým pracující na prioritách po schválení aktualizované verze dokumentu k hlavním tématům, budou proto směřovat k zahájení formálního jednání o společném 18ti měsíčním programu tří předsednictví v říjnu tohoto roku.

V Praze, dne 16. července 2007
Příloha č. 2

Informace k Finančním mechanismům EHP / Norska


2. výzva FM EHP / Norska
Na jednání 2. výročního zasedání dne 8. 3. 2007, kterého se zúčastnili zástupci donorů, KFM a NKM, byl, s ohledem na celkový pročet předložených žádostí v rámci 2. výzvy, projednán a následně potvrzen návrh NKM na navýšení alokace pro 2. výzvu.
Na základě souhlasu donorů byla navýšena alokace pro žádostí 2. výzvy z 27,51 mil. EUR na 41,73 mil. EUR.
Toto navýšení bylo alokováno mezi prioritní oblasti v poměru, který odpovídá souhrnným finančním požadavkům předložených žádostí pro jednotlivé prioritní oblasti ve 2. výzvě.
Hodnocení kvality bylo na všech kontaktních místech dokončeno v 06/2007 a na NKM bylo předloženo celkem 81 projektů, včetně 18 rezervních.

3. výzva FM EHP / Norska
NKM připravuje vyhlášení 3. výzvy na zbývající alokaci ve výši cca 20 mil. EUR. S ohledem na Pravidla a postupy, kde jsou stanoveny konečný termín pro předkládání žádostí 30. 09. 2008 a konečný termín pro proplacení výdajů 30. 04. 2011 bude navrženo donorům stanovení maximální doby realizace projektů na 24 měsíců.
Nutnou podmínkou pro vyhlášení 3. výzvy je souhlas donorů s návrhem na:
- Annex B - redukci prioritních oblastí (viz - návrh k projednání 4. MoV)
- časové omezení doby realizace projektů - max. 24 měsíců, včetně všech přípravných prací (tendrové řízení apod.)
- text 3. výzvy
Postup pro předkládání a proces hodnocení jednotlivých žádostí bude stejný jako ve 2. výzvě (se zapojením Kontaktních míst na úrovni kraje a sektorů). Bude provedena aktualizace Manuálu pro implementaci FM EHP / Norska a Postupů pro žadatele ke zpracování žádosti k 31. 08. 2007.

Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace (BG NNO)
1. výzva BG NNO byla vyhlášena zprostředkovatelem BG - NROS v období od 27. 12. 2006 - 5. 3. 2007. Do termínu uzávěrky bylo předloženo 404 žádostí. Jednotlivé návrhy byly v období 16. 3. - 10. 4. 2007 hodnoceny vždy dvěma externími posuzovateli. V období 7. 3. - 23. 4. 2007 probíhaly hodnotící komise, celkem bylo doporučeno k financování 79 žádostí o grant.
V 1. výzvě bylo celkem rozděleno 99,8 % alokace. Ke dni 13. června 2007 byly podepsány všechny smlouvy s vybranými příjemci. Projektové aktivity začaly 14. června a budou trvat 12 měsíců.
Na základě dosavadních zkušeností, zprostředkovatel BG (NROS) navrhuje vyhlásit 2. výzvu BG NNO v následující podobě:
- navýšená indikativní alokace 4,5 mil. EUR
- pro 2. výzvu budou ponechány prioritní oblasti stejné jako pro 1. výzvu
- indikativní alokace bude mezi jednotlivé prioritní oblasti rozdělena stejnými poměrem, tj. z celkové alokace se jedná o 1/3 na každou prioritní oblast.
V této podobě členové 4. MoV návrh odsouhlasili.
Příloha č. 3

Věc: Zápis se schůzky na Ministerstvu financí dne 31.7.2007 od 10:15

Přítomni:
za Radu vlády pro neziskové organizace Miroslav Kundrata (NAP), Kateřina Manová (RNNO), Alena Beránková (NROS)
Za Ministerstvo financí: Pastucha, Caputa, Marešová, Kozová, Rendla, Stiebitzová
Jednání bylo svoláno na žádost RNNO

Témata:

Pan Kundrata představil výbor pro záležitosti EU Rady vlády pro neziskové organizace a požádal o pravidelnou komunikaci mezi RNNO a MF o tématech týkajících se zjednodušení čerpání prostředků ze SF v novém období 2007 - 2013.
Na úvod zmínil technické problémy s nastavením fiskálního roku a otevření limitů v souvislosti s uzavřením státního rozpočtu na několika měsíců a problémy pro NNO s tímto způsobené.

- Ex-ante financování (předfinancování) v rámci OP období 2007 - 2013
Ze strany Ministerstva financí došlo ke změnám finančních toků, kdy byl zapojen státní rozpočet do předfinancování. Předfinancování bylo převedeno do kompetence jednotlivých ŘO.
Odpověď RNNO:
ŘO však velmi často předfinancování využívat nebudou až na nějaké výjimky kvůli možným rizikům. Např. všechny ROP se rozhodly nepředfinancovávat, přesto, že mají uvedené NNO jako konečné příjemce ve svých prioritách.

- Otázka Etapového financování:
Paní Beránková uvedla možné problémy při čerpání při etapovém financování, kdy je zaplacena vždy ex-post realizovaná etapa projektu. Což je například 1/3 částky. Organizace v tu dobu, kdy čeká na proplacení prostředků, již nemá prostředky na další etapu a plnění klíčových aktivity může zaostávat za plánovaným harmonogramem. Navrhla, aby NNO dostávaly zálohu na 2 etapy dopředu, aby několik měsíců, jak dlouho může trvat vyúčtování a zaslání další tranže, nebyly zastaveny aktivity. Nebo aby se dalo čerpat z 1. etapy i na aktivity 2. etapy.
MF - ze strany MF toto není možné, protože by to mělo vliv na certifikaci a mohlo by docházet k neoprávněnému čerpání prostředků.
Pozitivní informací ze strany MF bylo, že se pravidla dají měnit i za běhu programu jednotlivých ŘO.

- Otázka dokladování
Paní Beránková požádala, zda by bylo možné uvažovat o tom, že by na konci projektu auditor zkontroloval projekt a předal auditorskou zprávu, na základě které by bylo provedeno vyúčtování. Aby se urychlila administrace monitorovacích zpráv. V současné době jsou nastavena pravidla tak, že každá nepřesnost je považována za nesrovnalost, a to způsobuje průtahy v administraci. Velmi by také pomohlo zvednout limit pro výdaje nad 10.000 Kč, ke kterým se musí přikládat primární účetní doklady, na nižší položky by stačila soupiska dokladů. Dále pokud by šlo změnit výdajový systém za nákladový. Náklady versus Výdaje.
Z pohledu MF toto není možné, náklad musí být uhrazen, aby byl uznatelný a certifikace probíhá na základě výdajů. Dále byla položena otázka, zda je nutné mít na každý projekt separátní účet, MF odpovědělo, že toto je v kompetenci jednotlivých ŘO. Limit pro dokladování výdajů nad 10.000 Kč MF prověří.

- Otázka kontrol podle zákona 320/2001 Sb.
Podle RNNO by bylo vhodnější více se zaměřovat na věcnou, ne finanční stránku projektů. Toto pak může odhalit některé neuznané náklady, o kterých si ŘO myslí, že nejsou opodstatněné, přitom se přímo týkají klíčových aktivit.
Denní výkazy práce je zbytečná administrativa a nemají příliš velkou vypovídající hodnotu o skutečné činnosti. MF - V kompetenci ŘO.

- Otázka De minimis - veřejná podpora
Pan Kundrata žádal o sjednocení interpretace de minimis veřejné podpory. Organizace, které dostaly prostředky na investiční projekty podle de minimis, si nejsou jisty, zda nebudou vyloučeny z dalších žádostí o neinvestiční prostředky.
MF: de minimis je vysvětleno na web stránkách. Limit byl zvýšen na 3 roky 200 tisíc euro. Nezáleží na typu subjektu, ale na typu činnosti. Pouze podnikatelé nemusí být soutěžitelé, mohou to být také NNO a obce.

Vypracovala: Kateřina Manová

Ověřili: Miroslav Kundrata, Alena Beránková

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter