9. 11. 2007 14:43

11. května 2004

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony ze dne 11. května 2004

Přítomni/Omluveni:            viz prezenční listina

Pověření zástupci:             Ing. P. Holý - KÚ kraje Vysočina (za PaedDr. M. Matějkovou)

                                        Mgr. L. Běloušková - KÚ Plzeňského kraje (za Mgr. O. Kalčíkovou

                                        Bc. Z. Vočka - KÚ Olomouckého kraje (za Ing. P. Sekaninu)

Hosté:                               M. Čermáková - KÚ Libereckého kraje

 R. Havlová - NROS

 M. Kuna - MPSV

 D. Plachá - Svaz měst a obcí ČR

 R. Soukupová - MMR

 T. Vajdová - NROS

Schůzi Výboru RNNO pro spolupráci s regiony (dále jen "Výbor") řídila jeho předsedkyně PhDr. J. Wenigerová.

Ke kontrole úkolů, které vyplynuly ze závěrů minulé schůze Výboru dne 16. března 2004:

 • K uvolňování dotací pro NNO, poskytujících sociální služby, PhDr. J. Wenigerová vyzvala Mgr. M. Žárského, aby informoval o nových skutečnostech. Mgr. M. Žárský uvedl, že v letošním roce je v rozpočtu kapitoly MPSV na projekty NNO poskytující služby v sociální oblasti na celostátní úrovni 918, 4 mil. Kč. Pro kraje bylo určeno na projekty NNO poskytující sociální služby na místní a regionální úrovni 403 mil. Kč. V roce 2005 by měl být tento poměr obrácený. MPSV i nadále bude usilovat o to, aby kraje využily tyto finační prostředky na dotace NNO poskytující sociální služby. Informoval, že MPSV v současné době připravuje věcný záměr zákona o sociálních službách, v jehož rámci bude řešen i systém financování sociálních služeb, a to minimálně pro období do roku 2008. VZZ o sociálních službách bude předložen sekretariátu RNNO v rámci vnějšího připomínkového řízení.

 • K rozhodnutí Výboru usilovat o změnu financování sociálních služeb poskytovaných prostřednictvím NNO, PhDr. J. Wenigerová informovala, že sekretariátem RNNO byl pozván na dnešní schůzi Výboru vedoucí oddělení financování neziskové sféry Ing. F. Lindourek (MF), který se z pracovních důvodů nemohl dostavit - proto tento úkol trvá.

 • Ke zpracování analýzy použití decentralizovaných finančních prostředků (v termínu nejpozději do října 2004) - PhDr. J. Wenigerová informovala, že analýzu sekretariát začne připravovat v létě letošního roku a obrátí se na jednotlivé kraje s otázkami k tomuto tématu.

 • K návrhu na změnu provozovatele IS NNO PhDr. J. Wenigerová uvedla, že materiál byl odložen k předložení do vlády do konce května letošního roku, a to s ohledem na zásadní připomínky Úřadu vlády.
 • K daňovým asignacím PhDr. J. Wenigerová informovala, že na zasedání RNNO dne 18. března 2004 se předseda RNNO rozhodl projednat tuto iniciativu s ministrem financí - výsledek bude znám až na zasedání RNNO dne 21. května 2004.

Program schůze Výboru dne 11. května 2004:

 1. Projednání materiálu připravovaného pro schůzi vlády "Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2005 a rozbor jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003".
 2. Společný regionální operační program pro využívání strukturálních fondů EU - problematika jeho změn na úrovni krajů a vyhlašování grantových schémat, včetně podpory partnerství s NNO.
 3. Projednání materiálu připravovaného pro schůzi vlády "Zpráva o činnosti RNNO za rok 2003".
 4. Informace o přípravě materiálu pro schůzi vlády "Zpráva o neziskovém sektoru v ČR a o spolupráci veřejné správy při podpoře NNO".
 5. Informace o přípravě každoroční publikace "Informace o poskytování dotací NNO v roce 2005 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové záměry nadací příjemců příspěvku z NIF".
 6. Různé.

PhDr. J. Wenigerová uvítala hosty R. Soukupovou (MMR), M. Kunu (MPSV) a R. Havlovou (NROS) k bodu č. 2 programu schůze a T. Vajdovou (NROS) k bodu č. 3 programu schůze.

AD 1

Projednání materiálu připravovaného pro schůzi vlády "Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2005 a rozbor jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003" (pracovní podklad obdrželi členové Výboru spolu s pozvánkou na schůzi).

JUDr. H. Frištenská informovala, že Centrum pro výzkum neziskového sektoru, které rozbor zpracovalo, ve svém podkladu "Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů - Analýza problémových míst a návrhy řešení" (který členové Výboru obdrželi před začátkem schůze) upozorňuje na přetrvávající nepřesnosti, způsobené tím, že nelze sladit strukturu sledovaných údajů v podkladech ministerstev, krajů a obcí. Jde zejména o problém neexistují definice NNO nebo veřejné prospěšnosti. Uvedla, že i přes tyto nedostatky vyplývají z rozboru zajímavé skutečnosti, např. nárůst finančních prostředků, poskytnutých jako dotace NNO jednak ze státního rozpočtu, ale i z rozpočtů krajů a obcí, a také to, že se pravděpodobně mění formy financování NNO - z financování ročních projektů na zadávání veřejných zakázek apod. Na závěr JUDr. H. Frištenská požádala zástupce Olomouckého a Ústeckého kraje o kontrolu, event. vysvětlení, disproporčních údajů týkajících se poskytnutých dotací na hlavní oblasti, v případě Olomouckého kraje na rozvoj sportu a tělovýchovy, v případě Ústeckého kraje na pomoc při nenadálých událostech. PaedDr. M. Tomčová informovala, že údaje, tj. 45% dotací poskytnutých na pomoc při nenadálých událostech, odpovídají skutečnosti. V roce 2003 byly v Ústeckém kraji likvidovány škody vzniklé při povodních v roce 2002 z fondu obnovy (vzniklého v roce 2002).

V diskusi k rozboru Ing. T. Holečková doporučila, aby byl v předkládaném materiálu zpracovatel, tj. CVNS, blíže specifikován. Dále uvedla, že je potřebné si ujasnit, komu je rozbor určen a zda zpracovateli jde o přesnosti nebo o rámcový obraz. JUDr. H. Frištenská uvedla, že i když je rozbor nepřesný, ukazuje na určité disproporce např. při podpoře sportu ve srovnání s dalšími oblastmi.

V diskusi k hlavním oblastem Ing. T. Holečková uvedla, že zvyšující se počet hlavních oblastí (v současné době 18) již neodpovídá původnímu záměru, vládě by měly být předkládány jen podstatné hlavní oblasti. JUDr. H. Frištenská souhlasila, že počet hlavních oblastí se nesmyslně rozrůstá - jak je navrhují jednotlivé spolupracující resorty, podle toho jaké dotační programy vytvářejí. Ing. J. Vohralíková uvedla, že by bylo potřebné zjistit, zda finanční prostředky - tak jak jsou rozdělovány jednotlivými resorty - odpovídají současným společenským potřebám.

Závěr:

 • Výbor doporučil materiál k projednání RNNO dne 21. května 2004. Připomínky k materiálu zašlou členové Výboru elektronickou poštou sekretariátu RNNO nejpozději do 24. května 2004.

AD 2

Společný regionální operační program pro využívání strukturálních fondů EU - problematika jeho změn na úrovni krajů a vyhlašování grantových schémat, včetně podpory partnerství s NNO

R. Soukupová, zástupkyně MMR, uvedla, že veškeré příručky ke SROPu již byly vypracovány a jsou k dispozici na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz. Poté se soustředila na problematiku uznání dobrovolné a dobrovolnické práce jako uznatelného výdaje. Uvedla, že Dodatek k SROP počítá pouze s dobrovolnickou službou podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Termín dobrovolná práce byl na návrh MV vyřazen, protože neexistuje metodika pro její ohodnocení. Příslušná pracovní skupina řídícího orgánu OP SROP však bude usilovat, aby položka "uznatelné výdaje" zahrnula i ostatní dobrovolnou práci. Usiluje o to, aby usnesením vlády byly uznatelné náklady schváleny pro všechny OP najednou. R. Haken potvrdil potřebu uznání dobrovolné práce jako uznatelného výdaje a navrhl, aby se touto problematikou zabýval nejen Výbor ale i RNNO. Mgr. M. Kuna, zástupce MPSV, uvedl, že k OP RLZ připravuje řídící orgán metodiku, která ošetří dobrovolnou práci jako uznatelný náklad pro 10 % spoluúčast NNO. Nicméně po zkušenostech v programu Phare, kde byla dobrovolná práce jako uznatelná položka těžko prokazatelná, bude tuto částku řídící orgán omezovat. Dále uvedl, že se podařilo vyřešit poskytování zálohových plateb NNO v opatření 3.2 OP RLZ (80 % záloha + 10 % dodá kraj + 10 % dodá MMR). U opatření 3.3 OP RLZ by měly kraje počítat se zálohovými platbami pro NNO i do budoucna. Zálohové platby budou určeny pouze pro NNO, které budou v pravidelných čtyřměsíčních intervalech kontrolovány (na místě i účetně) odbory sociálních věcí krajských úřadů. Doporučil krajům využívat opatření 3.3, ze kterého je možné financovat např. semináře nebo brožury o tom, jak správně psát projekty. Je to výhodné především z toho důvodu, že technická asistence bude zřejmě fungovat jinak, než bylo plánováno. Rovněž kraje upozornil na to, že grantová schémata nelze financovat z rozpočtu kraje na běžný rok. Kraje si k tomuto účelu musí vytvořit tzv. průběžné fondy. Zálohové platby nebudou používány v OP RLZ, protože MPSV má své vlastní prostředky na předfinancování. Na dotaz Tošnera Mgr. M. Kuna odpověděl, že problematika dobrovolné práce se netýká opatření 3.2 a 3.3, protože ty jsou 100 % pokryta MPSV. R. Havlová z Nadace rozvoje občanské společnosti krátce Výbor informovala o přípravě implementace globálních grantů na podporu kapacit NNO, které jsou zahrnuty v OP RLZ a v JPD 3. Uvedla, že NROS připravuje metodiku jejich implementace a hledá kontaktní osoby v jednotlivých krajích, jejichž prostřednictvím by bylo možné globální granty implementovat na regionální úrovni. R. Havlová získala od sekretariátu RNNO seznam kontaktních osob, které byly doporučeny hejtmany pro přípravu rozboru financování NNO v roce 2003. Všechny zatím dostupné informace jsou uvedeny na internetové adrese www.nros.cz. Ing. Petr Holý vznesl dotaz, zda je možné z prostředků Technické asistence (opatření 5.1 případně 5.2 OP RLZ) hradit náklady na administraci globálního grantu, který je opatřením 2.3 OP RLZ. Pokud ano, jakou formou by měla NROS, případně kraje (které jsou též zahrnuty do implementační struktury) požádat. Mgr. M. Kuna uvedl, že prostředky z Priority 5 - Technická pomoc mohou přímo čerpat Zprostředkující subjekty, tedy i NROS, a Řídící orgán. Na administraci globálního grantu může NROS využít část Technické pomoci. Návrh na využití technické pomoci (tedy i konkrétní výše podílů) bude na programu jednání Monitorovacího výboru OP RLZ dne 20. května 2004.

Závěr:

 • Výbor vzal na vědomí přednesené informace s tím, že se k tématu EU a využívání strukturálních fondů vrátí na společné schůzi s Výborem pro spolupráci s EU dne 31. srpna 2004.
 • Výbor doporučil RNNO, aby iniciovala ve spolupráci s MPSV zpracování metodiky, která by zahrnula dobrovolnou práci do uznatelných nákladů NNO ve všech operačních programech, do příští výzvy pro předkládání projektů.

AD 3

Projednání materiálu připravovaného pro schůzi vlády "Zpráva o činnosti RNNO za rok 2003" (pracovní podklad obdrželi členové Výboru spolu s pozvánkou na schůzi)

Členové Výboru neměli žádné připomínky k předložené zprávě. Připomínky Ing. T. Holečkové, která zaslala sekretariátu RNNO el. poštou, budou zohledněny po projednání zprávy na zasedání RNNO dne 21. května 2004.

Závěr:

 • Výbor vzal Zprávu o činnosti RNNO za rok 2003 na vědomí. Případné připomínky mohou členové Výboru zasílat elektronickou poštou sekretariátu RNNO do 19. května 2004.

AD 4

Informace o přípravě materiálu pro schůzi vlády "Zpráva o neziskovém sektoru v ČR a o spolupráci veřejné správy při podpoře NNO"

JUDr. H. Frištenská informovala přítomné, že zpracování zprávy uložilo předsedovi RNNO usnesení vlády č. 807/2003 k materiálu "Zpráva o stavu decentralizace finančních prostředků určených na státní dotace na projekty NNO na úroveň krajů", připraveného v loňském roce Výborem. Zprávu o neziskovém sektoru v ČR připravuje pracovní skupina, která se sešla na několika jednáních a stanovila strukturu zprávy a harmonogram její přípravy. Úřad vlády zadal zpracování autorských studií externím spolupracovníkům. T. Vajdová, řešitelka zprávy, seznámila přítomné s návrhem struktury zprávy, která vyplynula z dodaných autorských studií. Zpráva by měla mít 5 částí, a to vymezení neziskového sektoru, data a fakta o neziskovém sektoru, právní prostředí neziskového sektoru, spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru a na závěr doporučení. Dále uvedla, že první pracovní výstup ke zprávě připravuje pro zasedání RNNO, které se uskuteční dne 21. května 2004.

Závěr:

 • Výbor vzal informaci o přípravě Zprávy o neziskovém sektoru v ČR" na vědomí.
 • Výbor požádal sekretariát RNNO o rozeslání první pracovní verze Zprávy o neziskovém sektoru v ČR souběžně s její přípravou pro zasedání RNNO dne 21. května 2004.

AD 5

Informace o přípravě každoroční publikace "Informace o poskytování dotací NNO v roce 2005 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové záměry nadací příjemců příspěvku z NIF".

JUDr. H. Frištenská informovala přítomné, že žádost o podklady k této každoroční publikaci byla na kraje odeslána dne 20. dubna 2004 s termínem dodání do 20. května 2004 kontaktním osobám, které byly jmenovány hejtmany (členové Výboru obdrželi tabulku kontaktních osob na jednotlivých krajských úřadech). Požádala členy Výboru, aby dohlédli na zpracování těchto podkladů v příslušném termínu. Dále informovala, že MPSV navrhlo, aby publikace obsahovala rovněž informace o možnostech využívání strukturálních fondů EU nestátními neziskovými organizacemi. Uvedla, že je potřebné rozhodnout, zda má tyto informace obsahovat již připravovaná publikace či zda by se měla připravit na toto téma další publikace.

V diskusi se pro zpracování samostatné publikace, která by přinesla informace o možnostech využívání strukturálních fondů EU pro NNO se vyslovily PhDr. J. Wenigerová a Ing. T. Holečková. Mgr. M. Žárský informoval, že MPSV připravuje podobnou publikaci k OP RLZ. Ing. P. Holý uvedl názor, že stávající publikace by neměla obsahovat grantové záměry krajů, protože podklady z krajů mohou být v době, kdy se publikace připravuje, pouze orientační a nezávazné.

Závěr:

 • Výbor doporučil, aby sekretariát RNNO zpracoval samostatnou publikaci o možnostech využívání strukturálních fondů EU pro NNO.
 • Výbor rozhodl, že připravovaná Informace o poskytování dotací NNO pro rok 2005 zahrne grantové záměry krajů s poznámkou, že tyto záměry jsou orientační a budou upřesňovány podle rozhodnutí volených představitelů příslušného kraje.

AD 6

Různé.

 • R. Haken informoval přítomné, že pracovní skupina "NNO a regionální rozvoj" vydala stanovisko ke 3. Kohezní zprávě, které bylo prodiskutováno v regionální konferenci a nabídl je k rozeslání členům Výboru (stanovisko je přílohou k tomuto zápisu).

Příští schůze Výboru se uskuteční jako společná schůze s Výborem RNNO pro spolupráci s EU dne 31. srpna 2004

PhDr. Jaroslava Wenigerová, v.r.
předsedkyně

V Praze dne 11. května 2004

Zpracoval: sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty