8. 11. 2007 15:39

12. září 2002

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony ze dne 12. září 2002

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: MUDr. J. Drbal, Ing. Z. Dvořáková, RNDr. P. Horký, Mgr. O. Kalčíková,

Ing. J. Kantůrek, Ing. L. Lindauer, PaedDr. M. Matějková, M. Plass,

Ing. P. Sekanina, PhDr. L. Vostřáková

Hosté: L. Bárta - EAD Jihlava, O. Haičman - Charita Brno, Mgr. J. Hloušek - KÚ

Královéhradeckého kraje, Ing. P. Holý - KÚ kraje Vysočina, M. Kvítek - ICN

Z  33 členů Výboru pro spolupráci s regiony (dále jen Výbor) bylo přítomno 17 členů,Výbor byl usnášeníschopný. Schůzi Výboru vedla PhDr. J. Wenigerová, designovaná předsedkyně.

 

Program:

1.      Stanovení struktury a obsahu vzorové metodiky pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtů krajů.

2.      Příprava programu pro vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblastech týkajících se NNO.

3.      Ustavení pracovní skupiny Výboru k přípravě materiálu k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 642/2002.

4.      Projednání postavení pracovní skupiny bývalé RNNO pro regionální rozvoj.

5.      Informace o stavu přípravy legislativy k standardům veřejných služeb.

6.      Různé.

 

AD 1

Stanovení struktury a obsahu vzorové metodiky pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtů krajů.

Členové Výboru obdrželi spolu s pozvánkou pracovní podklad "Rozbor dotačních pravidel krajů v roce 2002", zpracovaný sekretariátem Rady na základě podkladů z jednotlivých krajů.

Úvodem PhDr. J. Wenigerová informovala, že se jedná o přípravu návrhu dotačních pravidel, která budou krajům nabídnuta jako vzorová. Pracovní materiál není dosud kompletní, proto diskutující doporučili, aby sekretariát Rady do materiálu dopracoval chybějící údaje a současně uvedl, zda se jedná o dotační pravidla kraje jako celku, nebo dotační pravidla jednotlivých odborů KÚ. PhDr. J. Wenigerová navrhla, aby členové Výboru zastupující krajské úřady dodali sekretariátu Rady pro zlepšení komunikace osoby, které odpovídají na KÚ za přípravu celkových dotačních pravidel kraje.

Závěr:

Výbor se většinou hlasů usnesl, že:

Ø      zástupci KÚ ve Výboru dodají sekretariátu Rady do 19. září 2002 kontaktní osoby, které odpovídají za přípravu dotačních pravidel kraje,

Ø      uvedený materiál sekretariát Rady doplní a rozešle jako pracovní podklad pro příští schůzi Výboru,která se bude konat 24. října 2002,

Ø      následněbude ustavena pracovní skupina Výboru k přípravě vzorové metodiky pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtů krajů.

AD 2

Příprava programu pro vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblastech týkajících se NNO.

Ing. E. Bartoňová informovala přítomné o práci pracovní skupiny Výboru a přípravě pracovního materiálu "Vzdělávací program pro pracovníky krajských a obecních úřadů", který členové Výboru obdrželi na místě. Závěrem uvedla, že se členové pracovní skupiny dohodli, že se zúčastní dne 23. října 2002 části vzdělávacího programu k NNO, který Institut pro místní správu organizuje v Benešově, aby zmapovali potřeby pracovníků samospráv.

Závěr:

Ø      Výbor vzal výše uvedenou informaci na vědomí. Pověřil Ing. E. Bartoňovou, aby o připravovaném vzdělávacím programu informovala na zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 24. září 2002. Dále se usnesl, že připomínky k předloženému materiálu zašlou členové Výboru sekretariátu Rady do 23. října 2002. Materiál bude po dopracování zveřejněn na internetových stránkách Rady.

AD 3

Ustavení pracovní skupiny Výboru k přípravě materiálu k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 642/2002.

Členové Výboru obdrželi na místě usnesení vlády ČR č. 642 ze dne 19. června 2002 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2003, ze kterého vyplývá úkolpro předsedu Rady, předložit vládě do 31. července 2003 souhrnný materiál z návrhů dotujících resortů k decentralizaci části finančních prostředků určených na státní dotace projektů NNO s krajskou působností, na úroveň krajů, a to od roku 2004.

Mgr. Martin Žárský uvedl za Ministerstvo práce a sociálních věcí, že resort připravuje celkovou analýzu sociálních služeb; k 1. 1. 2003 budou poskytnuty účelově určené prostředky ze státního rozpočtu (z kapitoly VPS) na sociální služby do rozpočtu krajů a obcí a (z kapitoly MPSV) na projekty NNO. Přechod poskytování finančních prostředků na projekty NNO (nejen v sociálních službách) do samostatné působnosti krajů bude záviset především na způsobu, jak budou rozpočty krajů tvořeny. Systémově by tuto situaci mohla pomoci vyřešit až plánovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní Ministerstvo financí), která by měla vstoupit v platnost v roce 2004. Do té doby musí být situace řešena různými dosti komplikovanýmizpůsoby. Problém podílu státního rozpočtu na financování sociálních služeb, které jsou v samostatné působnosti krajů a obcí, by měl do budoucnařešit věcný záměr zákona o sociálních službách, který MPSV připravuje.

Diskutující se rovněž zabývali otázkou připravované novely zákona o sociálním zabezpečení, která by opět dostala NNO do nerovného postavení vůči ostatním poskytovatelům sociálních služeb.

PhDr. J. Wenigerová navrhla, aby členy ustavované pracovní skupiny byli především zástupci dotujících resortů. Pan D. Černý požádal, aby skupina reflektovala názor především neziskového sektoru, přičemž považuje za důležité, aby v pracovní skupině bylo zastoupeno pouze Ministerstvo financí.

V diskusi členové Výboru navrhli, aby bylo ustavení pracovní skupiny odloženo na říjnovou schůzi Výboru.

Závěr:

Výbor se většinou hlasů usnesl, že:

Ø      předsedkyně Výboru osloví předsedu Rady, aby požádal ministry jednotlivých dotujících ministerstev o informaci o současném stavu přípravy decentralizace části finančních prostředků na kraje,

Ø      sekretariát Rady ve spolupráci se zástupci resortů - členů Výboru - připraví schůzi Výboru, která se bude z větší části věnovat problematice decentralizace části finančních prostředků na kraje; schůze se uskuteční dne 28. listopadu 2002 (tento bod bude dopracován do plánu práce Výboru na 2. pololetí roku 2002),

Ø      pracovní skupina k přípravě materiálu k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů bude ustavena až bude jasné s jakými podklady může pracovat, tedy nejdříve na říjnové schůzi, tj. 24. října 2002,

Ø      po projednání novely zákona o sociálním zabezpečení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR k ní Výbor přijme stanovisko.

 

AD 4

Projednání postavení pracovní skupiny bývalé RNNO pro regionální rozvoj.

Pan R. Haken informoval o vzniku a historii pracovní skupiny "NNO a regionální rozvoj", která byla pracovní skupinou dřívější RNNO. Tuto informaci obdrželi členové Výboru v průběhu schůze rovněž zpracovanou písemně. V současné době skupina pracuje na Radě nezávisle (není součástí její struktury). Ve skupině pracuje několik členů Rady, kteří kromě jiného zajišťují obousměrný přenos informací.

Závěr:

Ø      Výbor vzal informaci pana R. Hakena na vědomí. Další informaci o činnosti pracovní skupiny podá Výboru na konci t. r.

AD 5

Informace o stavu přípravy legislativy k standardům veřejných služeb.

Doc. Ing. J. Marek, CSc., informoval přítomné, že vzhledem k personálním změnám na resortech a kpovodním nedošlo k zásadnímu posunu v přípravě legislativy k standardům veřejných služeb. Uvedl, že by do konce listopadu jednotlivé resorty měly zpracovat analýzu veřejných služeb. Dále informoval, že Ministerstvo kultury požádalo o odklad předložení úkolu do konce listopadu letošního roku, Ministerstvo zdravotnictví bude v říjnu 2002 předkládat právní úpravu, která však nezahrnuje obecné řešení dostupnosti zdravotnických služeb, a Ministerstvo práce a sociálních věcí požádalo rovněž o odklad. Ministerstvo vnitra se i nadále snaží práci na standardech koordinovat. Ing. T. Holečková připomněla úzkou souvislost mezi standardy pro poskytování služeb zakotvenými v zákonech a přístupem NNO ke státním financím na poskytování těchto služeb.

Závěr:

Ø      Výbor vzal na vědomí informaci Doc. Ing. J. Marka, CSc., o současném stavu přípravy legislativy k standardům veřejných služeb. Problematice hodlá i nadále věnovat pozornost.

AD 6

a)      Všichni přítomní obdrželi v průběhu schůze Výboru písemný podklad zpracovaný D. Černým k možnostem zapojení zástupců NNO do programových dokumentů k využívání strukturálních fondů. V tomto materiálu D. Černý navrhuje prosazovat již v programových dokumentech instrument,který umožní účast NNO ve strukturálních fondech finančním garančním krytím jejich projektů. Touto problematikou se zabývá Výbor Rady pro spolupráci s Evropskou unií.

b)      Výbor projednal problematiku zveřejňování podkladových materiálů pro schůze Výboru. Z diskuse vyplynuly dva návrhy: a) návrh pana R. Hakena, aby pracovní podklady pro schůze Výboru bylo možné zveřejňovat k připomínkám ještě před schůzí Výboru; b)návrh PhDr. J. Wenigerové, aby pracovní podklady by zveřejňovány až po projednání a odsouhlasení Výborem.

Závěr:

Ø      Výbor se většinou hlasů usnesl, že podkladové materiály pro schůze Výboru budou jeho členové zveřejňovat k připomínkám výhradně po projednání a schválení materiálů Výborem.

Ø      Výbor doporučil projednání této problematiky Radou na jejím zasedání 24. září 2002.

 

c)      Pan R. Haken informoval přítomné o chystané konferenci OKAMRK v Moravskoslezském kraji ve dnech 15. - 16. listopadu 2002. Navrhl, zda by Výbor nepřevzal záštitu nad jejím konáním. Uvedl, že o konání konference bude informovat Radu na jejím zasedání 24. září 2002. Pan D. Černý navrhl, aby se projednání záštity odložilo na příští schůzi Výboru.

PhDr. Jaroslava Wenigerová, v. r.

designovaná předsedkyně Výboru

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter