8. 11. 2007 15:58

13. března 2003

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony ze dne 28. ledna 2003

Přítomni/Omluveni: viz prezenční listina

Hosté: L. Běloušková - KÚ Plzeňského kraje
J. Borik - KÚ Olomoucký kraj
M. Čermáková - KÚ Libereckého kraje
V. Filec - Ministerstvo zdravotnictví
J. Holasová - KÚ Jihomoravského kraje
J. Krouželová - KÚ Pardubického kraje
M. Pustinová - KÚ Středočeského kraje
K. Sokolová - Magistrát hl. m. Prahy
J. Stjeskal - KÚ Královéhradeckého kraje


Schůzi Výboru řídila jeho předsedkyně PhDr. J. Wenigerová. V úvodu schůze Výboru proběhla kontrola úkolů z poslední schůze Výboru. Předsedkyně Výboru PhDr. J. Wenigerová konstatovala, že závěry, které Výbor učinil na své schůzi dne 28. ledna 2003, byly splněny.


Program:
 1. Dokončení materiálu "Vzorová metodika pro poskytování dotací na projekty NNO na úrovni krajů" před jeho předložením Radě vlády pro nestátní neziskové organizace a stanovení procedury, jak metodiku doporučit jednotlivým krajům.

 2. Informace o práci pracovní skupiny Výboru k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 642/2002.

 3. Informace o stavu přípravy materiálu pro schůzi vlády " Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2004 a Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002".

 4. Různé.


AD 1

Dokončení materiálu "Vzorová metodika pro poskytování dotací na projekty NNO na úrovni krajů" před jeho předložením Radě vlády pro nestátní neziskové organizace a stanovení procedury, jak metodiku doporučit jednotlivým krajům.

Členové Výboru obdrželi spolu s pozvánkou na schůzi pracovní podklad "Doporučení základních principů pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtu krajů", doplněný sekretariátem Rady variantně podle připomínek zaslaných členy Výboru. Výbor postupně připomínky projednal, o návrzích členů hlasoval a schválil konečné znění jednotlivých bodů předloženého materiálu.

Závěr:

 • Sekretariát Rady dopracuje "Doporučení základních principů pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtu krajů" ve znění, schváleném členy Výboru a materiál rozešle spolu se zápisem ze schůze Výboru.

 • Toto doporučení bude rozesláno členům Rady jako podklad pro zprávu o činnosti Výboru, kterou přednese PhDr. J. Wenigerová, předsedkyně Výboru, na zasedání Rady dne 3. dubna 2003.

 • Toto doporučení bude součástí návrhu pro jednání vlády k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů, který bude vládě předložen do konce června 2003.


AD 2

Informace o práci pracovní skupiny Výboru k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 642/2002.

Předsedkyně pracovní skupiny Výboru k decentralizaci Ing. E. Bartoňová seznámila přítomné se závěry z jednání pracovní skupiny dne 25. února 2003. Pracovní skupina zasedala před konečným rozhodnutím vlády, jak bude zpracována novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Proto mohla pouze zrekapitulovat postoje jednotlivých ministerstev k problematice decentralizace.

Dále Ing. E. Bartoňová seznámila členy Výboru se svojí pochybností o způsobu, jakým ministerstva přistupují k problematice decentralizace této části finačních prostředků. Uvedla, že pracovní skupina bude ve své práci pokračovat, i když není zcela jasné, zda dokáže připravit návrh pro vládu, který by mohl situaci ovlivnit. Zatím se pracovní skupina zaměří na přípravu materiálu pro jednání vlády "Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2004 a rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002", který poskytne důležité údaje a argumenty ke zpracování materiálu k decentralizaci.

Závěr:

 • Sekretariát rozešle členům Výboru spolu se zápisem závěry z jednání pracovní skupiny Výboru k decentralizaci ze dne 25. února 2003.


AD 3

Informace o stavu přípravy materiálu pro schůzi vlády " Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2004 a Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002".

JUDr. Hana Frištenská informovala o harmonogramu přípravy výše uvedeného materiálu, kterým se zabývá pracovní skupina Výboru k decentralizaci. Uvedla, že v únoru letošního roku byla rozeslána žádost dotujícím ministerstvům, krajům a pověřeným obcím o vyplnění příslušné tabulky. Podklady, které se mají vrátit do 17. března 2003, vyhodnotí externí zpracovatelé Trialog Brno ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou. Koncem dubna 2003 by měla materiál projednat pracovní skupina a 14. května 2003 jej projedná na svém zasedání Rada. Vládě bude materiál předložen do konce května 2003.AD 4

Různé.

 1. D. Černý, který je rovněž členem Výboru Rady pro spolupráci s EU, informoval přítomné, že z poslední schůze tohoto Výboru dne 11. března 2003 vyplynula potřeba uskutečnit společnou schůzi s Výborem Rady pro spolupráci s regiony.

Závěr:

 • Společná schůze Výboru Rady pro spolupráci s regiony a Výboru Rady pro spolupráci s EU se uskuteční pravděpodobně v listopadu 2003 v návaznosti na plán práce obou výborů.


 1. R. Haken informoval, že Ministerstvo vnitra připravuje akreditační pravidla pro implementaci zákona o dobrovolnické službě. Navrhl, aby byl přizván na schůzi Výboru zástupce uvedeného resortu.

Závěr:

 • Sekretariát Rady zajistí na příští schůzi Výboru účast zástupce Ministerstva vnitra, který bude členy Výboru informovat o stavu implementace zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, zejména s přihlédnutím na možné stanovení finanční hodnoty dobrovolnické služby.


c) D. Černý informoval o přípravě Celostátní všeoborové konference NNO, která se bude konat ve dnech 29. - 30. května 2003 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.


Příští schůze Výboru se uskuteční dne 29. dubna 2003 od 12:30 hodin

v budově Úřadu vlády.
PhDr. Jaroslava Wenigerová, v. r.
předsedkyně Výboruvytisknout   e-mailem   Facebook   twitter