25. 3. 2009 8:11

20. února 2009

Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 20. února 2009

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina (Příloha č. 1).


Program schůze


1) Zahájení
2) Aktuální informace sekretariátu RVNNO
3) Koncepce činnosti Výboru pro regiony RVNNO pro rok 2009
4) Různé


Ad 1) Zahájení

Schůzi Výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) zahájil jeho předseda Ing. R. Haken. Vzhledem k účasti některých nových členů Výboru vyzval všechny přítomné, aby se představili.


Ad 2) Aktuální informace sekretariátu RVNNO

Mgr. K. Manová, tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“) poté stručně představila RVNNO, její strukturu a fungování a prezentovala její minulé i současné aktivity.
Na její vystoupení navázal Ing. R. Haken a popsal novým členům Výboru jeho složení a náplň práce. Uvedl, že cílem dnešní schůze je zejména navrhnout činnost Výboru na rok 2009.


Ad 3) Koncepce činnosti Výboru pro regiony RVNNO pro rok 2009

Ing. R. Haken konstatoval, že hlavním posláním Výboru je zabývat se zhruba třemi tématy: především principem partnerství, krajskými servisními středisky (dále jen „KSS“) pro nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) a sociální ekonomikou. Výbor se většinou schází na výjezdních zasedáních v jednotlivých krajích, dosud jich navštívil šest. Tyto výjezdní schůze slouží především pro prezentaci místního způsobu spolupráce krajské samosprávy s neziskovým sektorem. Kromě členů Výboru jsou na tyto schůze zváni krajští politici a úředníci a zástupci místních NNO.
V. Keprt byl toho názoru, že není vhodné reprezentovat neziskový sektor jako celek. Řešení viděl spíše v kulatých stolech v rámci jednotlivých oborů neziskového sektoru. Ing. M. Uchytil, radní Královéhradeckého kraje, uvedl, že kdyby měl být partnerem všem NNO, nestíhal by svou práci. Navrhl, aby se v rámci krajů vybrali oboroví zástupci NNO. Mgr. P. Kluzová uvedla, že neziskovým organizacím v Moravskoslezském kraji se nedaří se sjednotit. Kraj je nebere jako partnery a jedná jen s těmi nejsilnějšími.
M. Čermák k zastoupení NNO v komisích a výborech kraje uvedl, že by v každém tomto orgánu měl být jeden zástupce oborové NNO.
Ing. R. Haken uvedl, že v Olomouckém kraji měli před minulými volbami dohodu s kandidáty na hejtmana a mají tradici v zastoupení NNO ve výborech a komisích. Počet zástupců NNO však klesá – z původních 15 jich je nyní asi 8.
Ing. D. Žárský k tomu dodal, že u nich v Diakonii ČCE mají problémy i uvnitř organizace s tím, kdo bude členem odborných komisí.
Bc. L. Krajdl konstatoval, že v úvahu se musí brát nejen oborové, ale i mezioborové zastoupení neziskového sektoru. Jako příklad uvedl podnikatele a jejich Hospodářskou komoru.
V. Keprt doporučil spojovat se tam, kde je to účelné, ne tam, kde je to zbytečné.
Ing. D. Žárský navrhl doporučit krajským úřadům, aby podporovaly zakládání zastřešujících organizací.
Ing. M. Uchytil uvedl, že na rozdíl od např. Hospodářské komory, Agrární komory apod. nejsou NNO dobře organizované. Pro něj je neziskový sektor nepřehledný, neorganizovaný. Krajští zástupci ve Výboru by měli oslovit místní NNO, aby si vybraly své oborové zástupce.
V. Keprt upozornil, že existuje spousta NNO, které kraj ke svému fungování nepotřebují. Subjektů na krajské úrovni jsou řádově desítky. Kraje by podle něj měly iniciovat diskuse na oborové úrovni.
Bc. L. Krajdl shrnul historii vzniku Asociace NNO v České republice.
Bc. D. Krouželová z Krajského úřadu Pardubického kraje uvedla, že u nich existují oborové i servisní organizace. Ta je partnerem kraje. Podle ní je v této oblasti v Pardubickém kraji spokojenost.
Ing. R. Haken byl toho názoru, že noví zástupci krajské samosprávy budou mít chuť řešit situaci v partnerství, protože jsou na počátku svých funkčních období. Navrhl, aby tématem příští schůze bylo pouze partnerství. Na této schůzi bude formulováno doporučení, které bude předloženo krajům, Asociaci krajů České republiky apod. Teprve poté bude předloženo RVNNO a vládě. Spolu se zápisem z dnešní schůze budou členové dotázáni, jak by měla vypadat partnerské spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru.
Ing. D. Žárský navrhl, aby na příští schůzi Výboru byla na programu i stručná prezentace Rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007.Závěry:


• Příští schůze Výbor se bude konat v Praze dne 3. dubna 2009. Jejím cílem bude formulace doporučení partnerské spolupráce pro kraje a NNO.


• Členové Výboru stručně popíšou svou představu o partnerské spolupráci veřejné správy a neziskového sektoru (Termín: 13. března 2009).


• Na internetových stránkách RVNNO bude zveřejněno vyhodnocení Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu.


• Sekretariát RVNNO rozešle kontakty na všechny členy Výboru.Termíny dalších schůzí Výboru jsou: 3. dubna 2009 v Praze a 12. června 2009 v Pardubickém kraji.


Ing. R. Haken
předseda Výboru pro regiony RVNNO


V Praze, dne 3. března 2009
Zpracoval: sekretariát RVNNO

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty