8. 11. 2007 15:42

24. října 2002

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony ze dne 24. října 2002

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Mgr. O. Kalčíková, PaedDr. M. Matějková, PaedDr. M. Tomčová, Ing. J. Vohralíková,
PhDr. L. Vostřáková, D. Černý, RNDr. P. Horký, D. Matýsek, M. Plass, Ing. P. Sekanina

Hosté: Mgr. L. Běloušková - KÚ Plzeňského kraje PhDr. V. Vasková - MPSV
M. Slámová - KÚ Zlínského kraje Mgr. I. Stráská - starostka Milevska
J. Stejskal - KÚ Královéhradeckého kraje M. Šimková - CpKP České Budějovice
B. Valoušková - KÚ Karlovarského kraje Mgr. O. Žežula - MPSV
Z. Vočka - KÚ Olomouckého kraje Rob Williams - britský expert
PhDr. H. Borovičková - Vzdělávací centrum pro L. Burdíková - Institut pro místní správu
veřejnou správu ČR, o.p.s. L. Míkovcová - Spiralis, o.s.

Z 31 členů1 Výboru pro spolupráci s regiony (dále jen Výbor) bylo přítomno 16 členů, Výbor byl usnášeníschopný. Schůzi Výboru vedla jeho předsedkyně PhDr. J. Wenigerová.


Program:
 1. Tématické zasedání ke komunitnímu plánování a zapojení NNO do tohoto procesu (hosté zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí).

 2. Kontrola úkolů ze závěrů schůze Výboru ze dne 12. září 2002 v tématech:

 1. vzorová metodika pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtů krajů,

 2. příprava návrhu pro schůzi vlády podle usnesení vlády č. 642/2002 k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů,

 3. ustavení pracovní skupiny k přípravě vzorové metodiky pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtů krajů,

 4. vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblastech, týkajících se NNO.

 1. Různé.


AD 1

Tématické zasedání ke komunitnímu plánování a zapojení NNO do tohoto procesu

Zástupci MPSV Mgr. O. Žežula a PhDr. V. Vasková seznámili přítomné s metodou komunitního plánování, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obcí i krajů. Britský expert R. Williams informoval o britské zkušenosti v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Starostka města Milevsko Mgr. I. Stráská představila účastníkům jednání konkrétní projekt města Milevsko, který v rámci pilotního projektu písecka realizovali v oblasti plánování sociálních služeb.

Závěr:

 • Výbor vyjádřil svoji pochvalu zástupcům MPSV a jejich spolupracovníkům za přípravu tohoto bodu programu s tím, že se bude problematice komunitního plánování průběžně věnovat.


AD 2

Kontrola úkolů ze závěrů schůze Výboru ze dne 12. září 2002 v tématech:


 1. vzorová metodika pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtů krajů

JUDr. H. Frištenská informovala přítomné, že pro pracovní podklad k analýze grantových pravidel krajů (který obdrželi členové Výboru před jeho schůzí) se sekretariátu RNNO opět nepodařilo získat potřebné údaje z některých krajů. Vyjádřila však názor, že tato analýza není cílem práce Výboru ale pouze podkladem pro zpracování vzorové metodiky pro přípravu grantových pravidel, které Výbor hodlá doporučit krajům v příštím roce.

Závěr:

 • Předsedkyně Výboru PhDr. J. Wenigerová spolu se sekretariátem RNNO bude hledat cestu, jak získat chybějící údaje. Na příštím zasedání Výboru bude předložen další návrh metodiky.


 1. příprava návrhu pro schůzi vlády podle usnesení vlády č. 642/2002 k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů¨

Předsedkyně Výboru PhDr. J. Wenigerová informovala o své žádosti, adresované místopředsedovi vlády PhDr. P. Marešovi o získání podkladů k tomuto tématu z jednotlivých resortů. Současně informovala o dopisech místopředsedy vlády PhDr. P. Mareše ministru práce a sociálních věcí, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, ministru financí, ministru kultury a ministryni zdravotnictví se strukturovanou žádostí o podklady pro schůzi Výboru. Tyto materiály má sekretariát RNNO obdržet do konce října letošního roku. Stanou se podkladem pro příští schůzi Výboru, která bude věnována problematice státních dotací pro NNO a jejich přesunu na úroveň krajů.

Závěr:

 • Schůze Výboru dne 28. listopadu 2002 je plánována jako prodloužená, cca do 16:00 hodin, a bude věnována problematice státních dotací. Na schůzi budou přizváni zástupci zainteresovaných resortů, kteří zastupují tato ministerstva v RNNO.


 1. ustavení pracovní skupiny k přípravě vzorové metodiky pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtů krajů

Členové Výboru schválili návrh předsedkyně Výboru PhDr. J. Wenigerové, aby na této schůzi Výboru nebyl pracovní skupina ustavena jmenovitě, ale byla stanovena její struktura. Členové Výboru se dohodli, že v pracovní skupině v počtu 15 osob, bude zastoupeno 5 zástupců NNO, 5 zástupců resortů (kteří zastupují jednotlivá velká dotační ministerstva buď ve Výboru RNNO pro spolupráci s regiony nebo v RNNO) a 5 zástupců krajských úřadů. Současně členové odhlasovali, že předsedkyní této pracovní skupiny bude Ing. E. Bartoňová.

Závěr:

 • Výbor vyzývá své členy, aby se rozhodli, zda se k práci v této pracovní skupině připojí.

 • Jmenovitě bude pracovní skupina ustavena na příští schůzi Výboru, tj. 28. listopadu 2002. 1. vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblastech, týkajících se NNO

Členové Výboru obdrželi pracovní podklad ke vzdělávání pracovníků veřejné správy, připravený pracovní skupinou Výboru k této problematice. O práci pracovní skupiny podrobně informovala Ing. E. Bartoňová. K tomuto bodu programu se jednání zúčastnili dva hosté, a to L. Burdíková z Institutu pro místní správu a PhDr. H. Borovičková ze Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR. L. Burdíková informovala, že rámcový obsah dvou a půldenního kurzu (který by se měl uskutečnit ve dnech 9. - 11. dubna 2003 v Benešově) byl zpracován na základě podkladu pracovní skupiny Výboru a kurz je připraven k akreditaci. PhDr. H. Borovičková informovala o záměru připravit k akreditaci dva jednodenní docházkové moduly kurzů (které by od února 2003 probíhaly v jednotlivých krajích) věnované legislativním otázkám a konkrétním zkušenostem z realizace projektů v příslušném kraji. Tyto dva moduly budu předloženy k akreditaci na Ministerstvo vnitra v termínu do 31. října 2002.

Závěr:

 • Výbor souhlasí s výsledky práce své pracovní skupiny a souhlasí s tím, aby pracovní skupina pokračovala ve své činnosti a průběžně informovala Výbor o tomto tématu.


AD 3

Ing. M. Šedivý vyzval členy Výboru k úvahám o propojení krajských informačních systémů s veřejně přístupným informačním systémem o NNO, který vytváří Ministerstvo financí v rámci informačního systému CEDR. Předsedkyně Výboru PhDr. J. Wenigerová navrhla Výboru, aby se tomuto tématu věnoval v jednom bodu programu své příští schůze.

Závěr:

 • O výše uvedené problematice přijde Výbor informovat zástupce firmy ASD, která systém CEDR pro Ministerstvo financí spravuje. Podklady k tomuto tématu obdrží členové Výboru spolu s pozvánkou.Příští schůze Výboru se uskuteční dne 28. listopadu 2002 v budově Úřadu vlády ČR.


PhDr. Jaroslava Wenigerová, v. r.
předsedkyně Výboru


1 Vzhledem k odchodu z funkcí skončilo členství ve Výboru Ing. Z. Dvořákové - MŠMT, Ing. L. Lindauerovi - MMR a Ing. F. Rochovanskému (Zlínský kraj). Noví členové budou jmenování předsedou RNNO v nejbližší době na základě doporučení ministrů příslušných resortů a hejtmana Zlínského kraje.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter