9. 11. 2007 14:38

26. ledna 2004

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony ze dne 26. ledna 2004

Přítomni/Omluveni: viz prezenční listina

Pověření zástupci: Ing. P. Holý - KÚ kraje Vysočina (za PaedDr. M. Matějkovou)

Hosté: L. Běloušková - KÚ Plzeňského kraje
M. Čermáková - KÚ Libereckého kraje
PhDr. V. Filec - MZ
A. Korbelová - KÚ Karlovarského kraje
D. Krouželová - KÚ Pardubického kraje
H. Petroková - MPSV
M. Vránová - Grantis

Schůzi Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s regiony (dále jen "Výbor") řídila jeho předsedkyně PhDr. J. Wenigerová.


Program:
 1. Informace o přípravě materiálu "Zpráva o neziskovém sektoru v ČR a o spolupráci veřejné správy při podpoře nestátních neziskových organizací" podle usnesení vlády č. 807/2003 připravovaného pro jednání vlády.

 2. Projednání materiálu "Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financi" připravovaného pro jednání vlády.

 3. Informace o stavu přípravy materiálu "Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003 a návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2005", připravovaného pro jednání vlády.

 4. Různé.


V úvodu schůze Výboru navrhla PhDr. J. Wenigerová projednat rámcový návrh plánu práce Výboru na rok 2004, připravený sekretariátem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Současně navrhla termíny schůzí Výboru v roce 2004, a to 16. března, 11. května, 31. srpna a 10. října.

Závěr:

 • Výbor bez připomínek schválil svůj plán práce na rok 2004 - je přiložen k zápisu ze schůze.

AD 1

Informace o přípravě materiálu "Zpráva o neziskovém sektoru v ČR a o spolupráci veřejné správy při podpoře nestátních neziskových organizací" podle usnesení vlády č. 807/2003 připravovaného pro jednání vlády (pracovní podklad k tomuto bodu programu obdrželi členové Výboru elektronickou poštou, usnesení vlády č. 807/2003 obdrželi před začátkem schůze Výboru).


JUDr. H. Frištenská informovala přítomné o harmonogramu přípravy výše uvedené zprávy, na kterém se dohodla pracovní skupina, ustavená k její přípravě. Uvedla, že příprava proběhne v roce 2004 ve třech etapách. V první etapě (únor až květen) zpracují vědecká pracoviště a NNO, zabývající se výzkumem neziskového sektoru, do poloviny dubna zadané autorské studie. Řešitel zprávy připraví do začátku května první výstup s návrhy na doplnění. Tento materiál projedná na své květnové schůzi nejprve Výbor a poté Rada. Ve druhé etapě (červen až srpen) bude zahájena spolupráce se státní správou a kraji a budou postupně doplňovány chybějící údaje a zpracovávány další podklady ke zprávě. V poslední etapě (září až prosinec) bude zpracována konečná verze zprávy, kterou opět projedná nejprve Výbor a poté Rada. Současně projde zpráva meziresortním připomínkovým řízením a do konce roku 2004 bude předložena k projednání vládě.

V diskusi upozornil D. Černý na problematiku občanských sdružení, registrovaných MV, které již nepracují nebo neexistují a jejichž počet se pohybuje v řádu desetitisíců. Doc. Ing. J. Marek, CSc. potvrdil, že MV občanská sdružení pouze registruje, není řešena povinnost aktualizace údajů o nich apod. Lze proto předpokládat, že řada údajů o občanských sdruženích zachycených v registru MV není aktuální. Situaci měl zprůhlednit zákon o spolcích, zpracovaný MV (např. povinností vydávat každoročně výroční zprávu sdružení), který Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v roce 2001 nepřijala. Dále Doc. Ing. J. Marek, CSc. navrhl, aby se zástupce MV stal členem pracovní skupiny k přípravě zprávy. Uvedl, že současný název připravované zprávy nepovažuje za vyvážený, podle jeho názoru by měl obsáhnout partnerský vztah mezi NNO a veřejnou správou. Členové Výboru MUDr. M. Černá, Ing. M. Šedivý, Ing. T. Holečková a Mgr. J. Fryč s jeho názorem souhlasili s tím, že název může být změněn v souladu s obsahem zprávy. Vyjádřili názor, že z faktů, které zpráva shrne, by měla vyplynout doporučení na změny, např.v legislativní oblasti.
Závěr:

 • Výbor bude průběžně na svých schůzích přípravu zprávy sledovat a s ohledem na své složení se bude vyjadřovat zejména k částem týkajícím se vztahu veřejné správy a neziskového sektoru.

 • Pracovní skupina k přípravě zprávy bude rozšířena o Doc. Ing. J. Marka, CSc. jako zástupce MV.AD 2

Projednání materiálu "Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financi" připravovaného pro jednání vlády (pracovní podklad, schválený Radou vlády pro nestátní neziskové organizace dne 18. prosince 2003, obdrželi členové Výboru elektronickou poštou)


V úvodu k tomuto bodu programu uvedla PhDr. J. Wenigerová, že se jedná o úkol, kterým se Výbor bude v průběhu roku 2004 kontinuálně zabývat. Požádala Ing. P. Holého, delegovaného Výborem do pracovní skupiny přípravě materiálu, aby informoval přítomné o stavu přípravy materiálu. Ing. P. Holý uvedl, že původní termín předložení materiálu k projednání vládě byl do konce roku 2003, vzhledem k přípravě nového zákona o veřejných zakázkách byl termín změněn do konce března 2004. Dále seznámil členy Výboru s prací příslušné pracovní skupiny a zdůraznil, že vládě bude navrženo, aby se informační systém o NNO stal součástí Portálu veřejné správy. Vyslovil názor, že je potřebné, aby se kraje v nejbližší budoucnosti připojily k tomuto informačnímu systému o NNO. JUDr. H. Frištenská uvedla, že materiál by měl být připraven pracovní skupinou do konce února 2004. V březnu by měl být projednán Výborem a Radou a rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Do konce března 2004 bude předložen k projednání vládě.

V diskusi uvedl L. Krajdl, že v návrhu kvalifikačních předpokladů pro zájemce o zadávací řízení na provozovatele informačního systému o NNO není vymezeno, že se jedná o neziskovou organizaci. JUDr. H. Frištenská informovala, že takovouto diskriminující podmínku připravovaný nový zákon o veřejných zakázkách neumožňuje.

Závěr:

 • Výbor bude usilovat o připojení krajů k veřejně přístupnému informačnímu systému o NNO, aby se tak staly jedním ze zdrojů dat tohoto informačního systému.

AD 3

Informace o stavu přípravy materiálu "Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003 a návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2005", připravovaného pro jednání vlády


JUDr. H. Frištenská informovala, že Centrum pro výzkum neziskového sektoru v Brně připravilo novou metodiku rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů za rok 2003, včetně dotazníků (členové Výboru obdrželi k nahlédnutí formulář dotazníku určený pro kraje). Uvedla, že dotazníky k rozboru budou v letošním roce distribuovány ministerstvům, krajům a pověřeným obcím III. stupně elektronickou poštou a požádala zástupce krajů o kontaktní osobu, která bude zodpovídat za kompletní zpracování dotazníku na příslušném krajském úřadě. PhDr. J. Wenigerová navrhla zaslat dotazníky ředitelům krajských úřadů.

V diskusi navrhl Mgr. J. Fryč, aby pro získání strukturovaných údajů byly využity v připravovaném rozboru hlavní oblasti pro rok 2004, které narozdíl od roku 2003 jsou již rozšířeny o několik dalších oblastí, např. "zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež", "vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů" apod. MUDr. M. Černá upozornila, že dvě hlavní oblasti, týkající se péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel, jsou duplicitní a hlavním kritériem při přípravě hlavních oblastí by mělo být "ohrožení sociálním vyloučením". JUDr. H. Frištenská informovala, že hlavní oblasti byly pro vládu připravovány ve spolupráci s jednotlivými resorty (v tomto případě s MPSV), které je takto formulovaly. Ing. M. Šedivý navrhl, aby v dotaznících pro kraje a obce byly jednotlivé hlavní oblasti blíže specifikovány. Na závěr diskuse uvedla JUDr. H. Frištenská, že na březnové schůzi již bude mít Výbor k dispozici část údajů z krajů a obcí - celkový rozbor Výbor projedná na své květnové schůzi.

Závěr:

 • Výbor navrhuje využít pro rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003 hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2004, aby bylo možné sledovat jakým způsobem jsou financovány nové hlavní oblasti, zejména pak vzdělávání a volný čas dětí a mládeže.

AD 4
 1. JUDr. H. Frištenská informovala přítomné, že vláda projednala a schválila materiál "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU a Zpráva o NNO v procesu integrace ČR do EU" dne 10. prosince 2003 svým usnesením č. 1232 (uvedené usnesení vlády obdrželi členové Výboru před začátkem schůze). Tímto materiálem se Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s EU podařilo zajistit zálohové platby z Evropského sociálního fondu k financování k financování nákladů projektů NNO. Dále uvedla, že zástupci NNO jmenovaní do monitorovacích výborů k jednotlivým operačním programům již docházejí jako stálí hosté na schůze Výboru pro spolupráci s EU. Na závěr informovala, že místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš se obrátil na předsedy Regionálních rad Regionů soudržnosti NUTS II s žádostí o zastoupení NNO ve Výborech regionálního rozvoje. Požádala zástupce krajů, aby tuto snahu ve svých krajích podpořili.

 2. L. Krajdl a Ing. E. Bartoňová navrhli, aby Výbor zmapoval využívání finančních prostředků poskytnutých krajům z rozpočtové kapitoly MPSV na rok 2004 na dotace aktivit NNO v oblasti sociálních služeb.

 3. Ing. M. Šedivý požádal členy Výboru o podporu každoroční kampaně "30 dní pro neziskový sektor", která bude zahájena ve dnech 29. - 30. ledna 2004 konferencí "Účinné cesty k fundraisingu".

PhDr. Jaroslava Wenigerová, v.r.
předsedkyně


V Praze dne 26. ledna 2004
Zpracoval: sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter