8. 11. 2007 15:56

28. ledna 2003

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony ze dne 28. ledna 2003

Přítomni/Omluveni: viz prezenční listina

Hosté: L. Běloušková - KÚ Plzeňského kraje
J. Filáčková - Ministerstvo zdravotnictví
D. Kroužilová - KÚ Pardubického kraje
M. Pustinová - KÚ Středočeského kraje
M. Vránová - Grantis
P. Dušek - Národní rada zdravotně postižených
V. Filec - Ministerstvo zdravotnictví
J. Kosek - Magistrát hl. m. Prahy
Z. Králík - Ministerstvo financí
O. Mátl - Ministerstvo vnitra
J. Stejskal - KÚ Královéhradeckého kraje
Z. Vočka - KÚ Olomouckého kraje

Z 35 členů Výboru pro spolupráci s regiony (dále jen Výbor) bylo přítomno 18 členů. Schůzi Výboru vedla jeho předsedkyně PhDr. J. Wenigerová.


Program:
 1. Kontrola úkolů ze schůze Výboru dne 28 listopadu 2002.

 2. Projednání možnosti instalace a využití veřejně přístupného informačního systému o NNO na jednotlivých krajích s ředitelem odboru informačních technologií Ministerstva financí RNDr. Z. Králíkem.

 3. Projednání plánu práce Výboru.

 4. Projednání vzorové metodiky pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtu krajů.

 5. Informace o práci pracovní skupiny Výboru k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 642/2002.

 6. Různé.


AD 1

Kontrola úkolů ze schůze Výboru dne 28 listopadu 2002.

Závěry, které Výbor učinil na své schůzi dne 28. listopadu 2002, byly splněny. Trvá úkol zpracovat návrh vzorové metodiky do příští schůze Výboru.


AD 2

Projednání možnosti instalace a využití veřejně přístupného informačního systému o NNO na jednotlivých krajích s ředitelem odboru informačních technologií Ministerstva financí RNDr. Z. Králíkem.

RNDr. Z. Králík, ředitel odboru informačních technologií MF, uvedl, že ve spolupráci s ICN byla rozšířena databáze informačního systému o NNO, v současné době zahrnuje cca 2.500 NNO a je otevřený pro další NNO, které se do něj hodlají přihlásit. Navrhl, že by bylo vhodné v zájmu dalšího rozvoje tohoto informačního systému oddělit jej od CEDR III, který by dále sledoval státní dotace pro NNO.

Z diskuse vyplynulo, že ke změně správce a provozovatele informačního systému o NNO je potřebné připravit materiál pro jednání vlády, pro který je nutné projednat se zástupci Ministerstva financí způsob oddělení a možnosti zajištění provozních, funkcionálních a aplikačních nákladů.

Závěr:

 • Sekretariát RNNO projedná se zástupci MF možnosti oddělení informačního systému o NNO od CEDRu a jeho další možné financování. Získané informace projedná Výbor na své příští schůzi.


AD 3

Projednání plánu práce Výboru.

Členové Výboru projednali pracovní podklad "Návrh plánu práce Výboru na první pololetí roku 2003", který obdrželi spolu s pozvánkou. Předsedkyně Výboru PhDr. J. Wenigerová navrhla konkrétní termíny schůzí Výboru na první pololetí roku 2003.

JUDr. H. Frištenská připomněla úkoly, vyplývající z usnesení vlády č. 642/2002 (tj. zpracování Rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů, návrhu Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO a materiálu k decentralizaci části finančních prostředků určených na projekty NNO na úroveň krajů) a zdůraznila jejich vzájemnou provázanost.

Závěr:

 • Členové Výboru schválili plán práce Výboru na první pololetí roku 2003, včetně termínů schůzí Výboru, a to 19. března, 29. dubna a 24. června 2003.


Vzhledem k tomu, že nebylo možné v některých případech zajistit zasedací místnost na Úřadě vlády ve schváleném termínu, event. čase, sekretariát RNNO upozorňuje členy Výboru na změny u březnového a dubnového termínu:

 • 13. března 2003 od 10:00 hodin

 • 29. dubna 2003 od 12.30 hodin

 • 24. června 2003 od 10:00 hodinAD 4

Projednání vzorové metodiky pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtu krajů.

Členové Výboru obdrželi pracovní verzi návrhu vzorové metodiky pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtu krajů k připomínkám. Sekretariát RNNO dostal elektronickou poštou připomínky pouze od Moravskoslezského kraje a Magistrátu hl. m. Prahy. Zástupci Jihomoravského a Pardubického kraje odevzdali své připomínky před začátkem schůze Výboru.

V diskusi k projednávanému návrhu vzorové metodiky uvedla MUDr. M. Černá, že předložený materiál není vhodný pro financování veřejných sociálních služeb (především rezidenčního typu), kde už není možné hovořit o podpoře NNO ale je nutné zajistit jiný způsob spolupráce s veřejnou správou. Dále J. Stejskal navrhl definovat v úvodu materiálu, že kontinuální sociální služby ve veřejném zájmu poskytované NNO budou financovány přímo z rozpočtu krajů. Pak se připravovaná vzorová metodika bude týkat pouze financování ostatních NNO na bázi projektů prostřednictvím výběrových řízení.

V další diskusi uváděli členové Výboru připomínky k obecné části materiálu - vzhledem k jejich velkému množství a variabilitě členové Výboru rozhodli, že své připomínky uplatní písemně.

Závěr:

 • Členové Výboru zašlou své připomínky k návrhu vzorové metodiky sekretariátu RNNO do 15. února 2003.

 • Sekretariát RNNO bude úvodní text materiálu k financování veřejných sociálních služeb konzultovat se zástupcem MPSV Mgr. M. Žárským.

 • Sekretariát RNNO zapracuje připomínky členů Výboru ve variantách a dopracuje materiál do příští schůze Výboru.


AD 5

Informace o práci pracovní skupiny Výboru k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 642/2002.

JUDr. H. Frištenská informovala členy Výboru o prvním jednání pracovní skupiny Výboru k decentralizaci dne 11. února 2003. Předsedkyně Výboru PhDr. J. Wenigerová informovala o jednání zástupců resortů a krajů k novele zákona o rozpočtovém určení daní na Ministerstvu financí dne 22. ledna 2003 a uvedla, že se vláda bude dále touto problematikou zabývat dne 17. února 2003.

Dále proběhla diskuse k budoucí činnosti pracovní skupiny k decentralizaci, dojde-li vláda k závěru, že finanční prostředky státního rozpočtu určené na dotace NNO budou decentralizovány prostřednictvím zákona o rozpočtovém určení daní.

Na závěr předsedkyně Výboru PhDr. J. Wenigerová navrhla doporučit pracovní skupině k decentralizaci následující postup:

 • do konce dubna 2003 příprava Rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002, který shrne poznatky o rozpočtovém roce 2002 z rozpočtů ministerstev, krajů a pověřených obcí,

 • do konce dubna 2003 příprava návrhu Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2004,

 • do 15. května 2003 příslušná ministerstva poskytnou místopředsedovi vlády PhDr. P. Marešovi písemné podklady o decentralizaci části finančních prostředků určených na státní dotace projektů NNO s krajskou působností na úroveň krajů jako podklad pro zpracování souhrnného materiálu podle usnesení vlády č. 642/2002,

 • do konce června 2003 příprava souhrnného materiálu o decentralizaci části finančních prostředků určených na státní dotace projektů NNO s krajskou působností na úroveň krajů, a to od roku 2004, pro vládu ČR. Obsah tohoto materiálu bude modifikován podle výsledků jednání vlády a Parlamentu k novele zákona o rozpočtovém určení daní.

Závěr:

 • Výbor doporučil pracovní skupině k decentralizaci, aby se její jednání uskutečnilo až po projednání principů přípravy novely zákona o rozpočtovém určení daní vládou dne 17. ledna 2003.


AD 6

Různé.

Ing. M. Šedivý informoval přítomné o přípravě kampaně "30 dní pro neziskový sektor", která bude zahájena 1. února 2003 a která je letos věnována především akcím NNO v regionech.

PhDr. Jaroslava Wenigerová, v. r.
předsedkyně Výboru
vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter