8. 11. 2007 15:44

28. listopadu 2002

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony ze dne 28. listopadu 2002

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: RNDr. P. Horký, M. Plass, Ing. P. Sekanina, Ing. M. Brýdl, Ing. J. Kantůrek,
PaedDr. M. Matějková, MUDr. J. Drbal, Ing. I. Ondráčková, RNDr. S. Havlíček,
MUDr. M. Černá, A. Plachý, Ing. J. Vohralíková, Ing. M. Appel, PhDr. L. Vostřáková,
Ing. E. Komárek

Hosté: Ing. K. Hrdý, náměstek, MŠMT,
J. Smítalová, odbor územních rozpočtů, MF,
Ing. J. Přerovská, ředitelka ekonomického odboru, MK,
PhDr. J. Filáčková, odbor zdravotně sociální péče, MZ
D. Krouželová, KÚ Pardubický kraj
RNDr. J.- Zetěk, o.s. Chaloupky, Vysočina
J. Stejskal, člen zastupitelstva, Královéhradecký kraj
Ing. Z. Hradiš, ASD Software
Ing. P. Polách, ASD Software
Mgr. Z. Czyž, ASD Software


Z 34 členů Výboru pro spolupráci s regiony (dále jen Výbor) bylo přítomno 19 členů. Schůzi Výboru vedla jeho předsedkyně PhDr. J. Wenigerová.


Program:
 1. Prezentace Informačního systému DIS - možnost využití krajskými úřady s ohledem na veřejně přístupný informační systém o NNO.

 2. Kontrola úkolů ze schůze Výboru dne 24. října 2002.

 3. Resortní dotační politika vůči NNO a stav přípravy decentralizace části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 642/2002.

 4. Ustavení pracovní skupiny k přípravě vzorové metodiky pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtu krajů.

 5. Různé.


AD 1

Prezentace Informačního systému DIS - možnost využití krajskými úřady s ohledem na veřejně přístupný informační systém o NNO.

Zástupci firmy ASD Software, kteří připravují veřejně přístupný informační systém o NNO, prezentovali možnost využití tohoto modulu při informačním systému CEDR Ministerstva financí v informačních systémech krajů. Vyjádřili svoji připravenost pomoci krajům, které je o to požádají, s instalací tohoto modulu. K prezentaci veřejně přístupného informačního systému o NNO byly členům Výboru rozeslány podklady, připravené firmou ADS Software, před schůzí Výboru.

Závěr:

 • Výbor rozhodl, aby na příští schůzi dne 28. 1. 2003, byl přizván RNDr. Zdeněk Králík, ředitel odboru informačních technologií Ministerstva financí, který zodpovídá za informační systém CEDR. Výbor s ním hodlá dále konzultovat instalaci a využití veřejně přístupného informačního systému o NNO na jednotlivých krajích ČR.


AD 2

Kontrola úkolů ze schůze Výboru dne 24. 10. 2002.

Závěry, které Výbor učinil na své schůzi dne 24. 10. 2002, byly splněny. Trvá úkol zpracovat vzorovou metodiku k poskytování dotací z rozpočtů krajů. Výbor se k ní vrátí na svém lednové schůzi.


AD 3

Resortní dotační politika vůči NNO a stav přípravy decentralizace části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 642/2002.

Předsedkyně Výboru PhDr. J. Wenigerová seznámila jeho členy s odpověďmi resortních ministrů na dopis místopředsedy vlády a předsedy RNNO PhDr. P. Mareše, který byl zpracován na podnět Výboru. Vyjádřila názor, že odpovědi ministrů jsou příliš obecné, takže v této podobě není možné je považovat za dostatečný podklad pro práci na uvedeném úkolů. Z odpovědí ministrů vyplývá:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí bude v roce 2003 již intenzivně spolupracovat s kraji,

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovává systém kontrolované decentralizace financování NNO, který bude uplatněn počínaje rokem 2004,

 • Ministerstvo zdravotnictví nepředpokládá převod finančních prostředků na státní dotace,

 • Ministerstvo kultury provedlo průzkum potřeb krajů v příslušných oblastech,

 • Ministerstvo financí stručně a přehledně vysvětlilo legislativní možnosti přechodu finančních prostředků na dotace NNO do rozpočtu krajů.

Na schůzi Výboru byli přizváni zástupci dotujících ministerstev a zástupce Ministerstva financí. Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí. Představili realitu poskytování dotací v roce 2003 s rozvahou na rok 2004 a doplnili údaje, vyplývající z dopisů ministrů.

Na otázku předsedkyně Výboru PhDr. J. Wenigerové, jaký cíl by podle názoru ministerstev měla sladovat práce pracovní skupiny pro přípravu části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů, se zástupci resortů shodli. Uvedli, že meziresortní a mezikrajová jednání na tato témata považují za důležitá, i když každý resort má své specifické věcné i legislativní podmínky, které bude zřejmě při decentralizaci podpory NNO používat. Zdůraznili potřebnost dojít ke konsensuálním závěrům, kterým by ukotvením v usnesení vlády resorty získaly oprávnění pro další postup v těchto procesech.


Výbor ustavil pracovní skupinu k tomuto tématu ve složení:

předsedkyně

Ing. E. Bartoňová, zástupkyně hejtmana, Liberecký kraj

zástupci resortů

Ing. V. Dědková, vedoucí oddělení územních rozpočtů - MF

Mgr. J. Fryč, ředitel odboru pro mládež- MŠMT

Ing. J. Přerovská, ředitelka ekonomického odboru - MK

PhDr. L. Vostřáková, ředitelka odboru zdravotně sociální péče - MZ

Mgr. Martin Žárský, vedoucí oddělení provozu sociálních služeb - MPSV

zástupci NNO (navrhl OKAMRK)

PhDr. J. Tošner, Hestia, Praha

D. Černý, Purkyňova nadace,Libochovice

Mgr. F. Berka, Nadace sportující mládeže, Plzeň

J. Hron, BANNO, Brno

J. Urbánek, Český rybářský svaz, Plzeň

zástupci krajů

J. Stejskal, člen zastupitelstva, Královéhradecký kraj

PaedDr. M. Tomčová, vedoucí kanceláře hejtmana, Ústecký kraj

Mgr. O. Kalčíková, radní, Plzeňský kraj

Ing. P. Studeník, starosta Města Slavičín, Zlínský kraj

Závěr:

 • Výbor uložil pracovní skupině rozbor dvou variant přesunu státních dotací na projekty NNO do rozpočtu krajů, které vyplývají z dopisu ministra financí (tj. řešit přesun finančních prostředků novelou zákona o rozpočtovém určení daní nebo legislativně ukotvit každoroční účelově vázané dotace na podporu NNO) a z řešení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (tj. každoroční rozhodnutí podle rozpočtových pravidel republiky o přesunu účelově vázaných dotací do rozpočtu krajů). Pracovní skupina předloží rozbor těchto tří variant, případně dalších variant, a svůj názor na ně Výboru na jeho únorové schůzi.


AD 4

Ustavení pracovní skupiny k přípravě vzorové metodiky pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtu krajů.

JUDr. H. Frištenská informovala, že rozbor dotačních systémů krajů byl doplněn o některé další údaje a materiál bude znovu Výboru předložen na jeho lednové schůzi.

Závěr:

 • Projednávání podkladu ke vzorové metodice Výbor přesunul na svoji schůzi dne 28. 1. 2003. Na tomto jednání bude také řešeno, zda Výbor ustaví pracovní skupinu zvlášť k tomuto tématu, nebo požádá pracovní skupinu, ustavenou k přípravě materiálu pro jednání vlády k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů, ustavenou dne 28. 11. 2002.


AD 5

Různé.

a) R. Haken informoval Výbor o konání V. Oborové konference aktivit místních, regionálních a komunitních (OKAMRK), která se uskutečnila v Ostravě ve dnech 22. - 23. 11. 2002. Konference přijala řadu závěrů, z nichž některé mají přímý vztah k práci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a jejích tří výborů.

Závěr:

 • Výbor akceptoval návrh zástupců výše uvedené konference k obsazení pracovní skupiny k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů. Výbor doporučí Radě vlády pro nestátní neziskové organizace zavedení udělování výročních cen Rady pro dobrovolníky.


b) R. Haken informoval Výbor o tom, že Centrum pro komunitní práci - Střední Morava zadalo firmě Gabal Analysis&Consulting zpracování "Analýzy stavu partnerství - zapojení NNO do regionálního rozvoje v předvstupním období do EU". Sociologové, kteří budou tuto analýzu zpracovávat, budou kontaktovat zástupce krajských úřadů i NNO, aby z jejich údajů zpracovali třináct případových studií na uvedené téma. R. Haken požádal Výbor o vyslovení podpory tomuto projektu.

Závěr:

 • Na základě návrhu R. Hakena Výbor podporuje projekt "Analýza stavu partnerství - zapojení NNO do regionálního rozvoje v předvstupním období do EU" a žádá zástupce krajů o spolupráci s firmou Gabal Analysis&Consulting při shromažďování údajů k této analýze.





Příští schůze Výboru se uskuteční dne 28. ledna 2003 v budově Úřadu vlády ČR.





PhDr. Jaroslava Wenigerová, v. r.
předsedkyně Výboru




vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter