24. 3. 2009 15:26

28. listopadu 2008

Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 28. listopadu 2008

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina (Příloha č. 1).Program schůze


1) Zahájení
2) Prezentace Rady vlády pro NNO a jejího Výboru pro regiony
3) Spolupráce Ústeckého kraje s NNO:
     
a) Politika Ústeckého kraje vůči NNO
      b) Prezentace Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje
      c) Komunitní plánování v Ústeckém kraji
      d) Vícezdrojové financování NNO
4) Přestávka
5) Schůze Výboru pro regiony
     
a) Aktuální informace z RVNNO
      b) Podpora sociální ekonomiky a sociálního podnikání
         i) Uvedení expertní skupiny k sociální ekonomice
         ii) Sociální podnikání a sociální vyloučení
         iii) Podpory, které může využít sociální podnik, podnikatel
         iv) Jakou podporu sociální ekonomice si představujeme v ČR do budoucna
         v) Diskuse
      c) Krajská servisní střediska pro NNO
      d) Problematika SROP 3.3
      e) Různé
6) Shrnutí a diskuse


Ad 1) Zahájení

Členy Výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) přivítal D. Černý za ústecké nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) a předseda Výboru Bc. R. Haken, který také celou schůzi řídil.


Ad 2) Prezentace Rady vlády pro NNO a jejího Výboru pro regiony

Bc. R. Haken stručně představil hostům Výboru Radu vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“) a její Výbor pro regiony.


Ad 3) Spolupráce Ústeckého kraje s NNO

PaedDr. J. Eichler, předseda Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje představil činnost této organizace (viz Příloha č. 2).
M. Polesný z Centra komunitní práce prezentoval komunitní plánování v Ústeckém kraji (viz Příloha č. 3). Bližší informace na www.komunitniplanovani.com.
D. Černý přednesl příspěvek k vícezdrojovému financování NNO z pohledu nadace.


Ad 5) Schůze Výboru pro regiony

Bc. R. Haken informoval přítomné o tématu krajských servisních středisek pro NNO, o kterém se jedná na všech schůzích Výboru. Vyzval přítomné, aby se k této otázce vyjádřili, tj. zda jsou vůbec taková střediska zapotřebí, jak by měla fungovat atd. Dále upozornil, že shromažďuje informace o problémech, které se vyskytly v souvislosti s administrací Opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu. Měl zájem i o informace od ústeckých NNO.
M. Polesný uvedl, že největší problémy mají s uznatelnými / neuznatelnými náklady. Nikdo není schopen závazně prohlásit, co je a co není uznatelným nákladem.
PaedDr. J. Eichler informoval přítomné, že v Děčíně byla úřednice pro NNO a její práce měla velký přínos. Doporučoval však využít toho, co už existuje – tedy krajské asociace NNO. Velkým problémem pro fungování krajských asociací jsou však finanční prostředky na její provoz. Neexistují na to dotační tituly. Podle PaedDr. J. Eichlera by krajské servisní středisko pro NNO mělo také sbírat podněty zdola, např. když se vytváří / mění grantový systém. Na dotaz L. Kubového, zda má Ústecký kraj svá grantová pravidla, odpověděl PaedDr. J. Eichler, že ano a že ta původní grantová pravidla dokonce Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje vytvářela. Poté byla změněna.
Doc. Ing. M. Dohnalová, CSc. informovala o expertní skupině NESEA, která se zabývala sociální ekonomikou. Tvořili jí především lidé z projektů, podpořených z EQUAL, dále zástupce občanských sdružení, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů, ministerstev apod. Jejím cílem bylo definovat principy sociálního podnikání. Více informací na www.socialni-ekonomika.cz.
Se svými prezentacemi na téma sociální ekonomiky poté vystoupili D. Guri (viz Příloha č. 4), PhDr. P. Francová (viz Příloha č. 5) a Ing. M. Hunčová, Ph.D. a PhDr. J. Šťastná (viz Příloha č. 6).
V následné diskusi konstatoval Bc. R. Haken, že Výbor a RVNNO se zabývá problematikou sociální ekonomiky a do budoucna se má podílet se na jejím vymezení v České republice. PhDr. P. Francová upozornila, že nelze ztotožňovat neziskový sektor a sociální ekonomiku. PhDr. J. Šťastná uvedla, že se jim bohužel nepodařilo navázat spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj. Ing. M. Hunčová, Ph.D. informovala, že existuje cca šest zemí Evropské unie, které mají ministerstva pro sociální ekonomiku. Doc. Ing. M. Dohnalová, CSc. uvedla, že v České republice sociální ekonomika existuje, jen se tak nenazývá.
Bc. R. Haken navrhl, aby se všechny poznatky o sociální ekonomice shrnuly do materiálu pro RVNNO a posléze i pro vládu. Ing. M. Hunčová, Ph.D. navrhla, aby do takového materiálu byl zahrnut i pojem „accountability“, tedy průkaznost, věrohodnost organizce. PhDr. P. Francová konstatovala, že sociální ekonomika představuje příležitost k tomu, aby se potkaly organizace z různých oborů. Neměla by být zužována jen na sociálně slabé a znevýhodněné.
K problematice transparentnosti občanských sdružení uvedl D. Černý, že je i vina neziskového sektoru, který nedokázal zajistit, aby tato právní forma byla stejně transparentní jako obecně prospěšné společnosti a nadace a nadační fondy. Chápe ministerstva, která jim z tohoto důvodu nechtějí poskytovat finanční prostředky. L. Kubový uvedl, že občanská sdružení za transparentní považuje. Ing. M. Hunčová, Ph.D. konstatovala, že tento pohled souvisí se státním paternalismem. Podle tohoto názoru existuje státní správa a soukromý sektor. Z toho plyne, že třetí sektor je „mimo“ a je tedy považován za netransparentní.
Na závěr diskuse o sociální ekonomice upozornil ještě Bc. R. Haken na internetové stránky www.socialeconomy.eu.org.
Mgr. K. Manová prezentovala aktuální informace z RVNNO (viz Příloha č. 7).Závěry:

• Výbor požádal o nové zástupce krajských samospráv, především z řad krajských radních, a o zástupce Asociace krajů České republiky. Noví hejtmani by měli dále zvážit účast zástupců NNO v komisích rady kraje a ve výborech zastupitelstva kraje.

• Na schůze Výboru budou zváni zástupci malých podnikatelů. Kontakty na ně pošle sekretariátu RVNNO L. Kubový.

• Bude odeslán dopis náměstkyně ministryně Mgr. J. Koláčkové náměstkovi ministra pro místní rozvoj Ing. M. Kalousovi s žádostí o schůzku. Návrh dopisu pošle sekretariátu RVNNO Bc. L. Krajdl.

• Výbor požádal RVNNO o stanovisko k tomu, že občanská sdružení nejsou možnými příjemci globálního grantu Ministerstva práce a sociálních věcí.

• PaedDr. J. Eichler pošle zkušenosti NNO z Ústeckého kraje s administrací Opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu.

• Výbor pověřil svého předsedu Bc. R. Hakena, aby jménem Výboru navštívil všechny nové krajské rady a seznámil je s činností Výboru a s vyhodnocením administrace Opaření 3.3 Společného regionálního operačního programu.

• Příští schůze Výboru se bude konat dne 9. ledna 2009 na Krajském úřadě kraje Vysočina.

• Výboru poděkoval hostům za přednášku o stavu sociálního podnikání v České republice. Doporučil, aby se RVNNO zabývala rozvojem sociální ekonomiky v České republice.

• Výbor vyzval RVNNO, aby spolupracovala na přípravě konference o sociální ekonomice, která je plánována v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.

• Členové Výboru budou vyzváni, aby dodali podklady pro další činnost Výboru.Bc. R. Haken
předseda Výboru pro regiony RVNNO


V Praze, dne 22. ledna 2009
Zpracoval: sekretariát RVNNO

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty