8. 11. 2007 16:00

29. dubna 2003

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony ze dne 29. dubna 2003

Přítomni/Omluveni: viz prezenční listina

Hosté: L. Běloušková - KÚ Plzeňského kraje
J. Borik - KÚ Olomouckého kraj
P. Holý - KÚ kraje Vysočina
R. Jiránek - Ministerstvo vnitra
D. Krouželová - KÚ Pardubického kraje
V. Pavlišová - Ministerstvo práce a sociálních věcí
M. Petrová - SOS Praha
A. Sulitka -sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny
P. Toušková - Středisko křesťanské pomoci Pardubice

Schůzi Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s regiony (dále jen „Výbor“) řídil jeho místopředseda R. Haken.
Členům Výboru byl na místě rozdán materiál „Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2004 a rozbor jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 “.
V úvodu proběhla kontrola úkolů z poslední schůze Výboru. Místopředseda Výboru R. Haken konstatoval, že závěry, které Výbor učinil na své schůzi dne 13. března 2003, byly splněny.

Program:
 1. Informace o stavu implementace zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě - R. Jiránek, zástupce Ministerstva vnitra

 2. Projednání materiálu „Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2004 a rozbor jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002“ před jeho předložením Radě vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen Rada)

 3. Informace o práci pracovní skupiny Výboru k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 642/2002

 4. Informace o výsledcích Analýzy stavu partnerství prováděnou Ivanem Gabalem na objednávku CpKP - Středí Morava za finanční účasti Rady

 5. Různé


AD 1

Informace o stavu implementace zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě - R. Jiránek, zástupce Ministerstva vnitra

R. Jiránek informoval členy Výboru o tom, že odbor prevence kriminality MV zřídil oddělení dobrovolnické služby. Toto oddělení připravilo dokumenty k práci akreditační komise, která podle výše uvedeného zákona je tvořena zástupci několika ministerstev a také zástupkyní Rady (JUDr. H. Frištenská). Tato komise již schválila akreditační pravidla pro organizace vysílající dobrovolníky. MV je připraveno v letošním roce poskytnout akreditovaným vysílajícím organizacím státní dotaci, přičemž v jeho rozpočtu je k tomuto účelu vyhrazeno 15 mil. Kč. Také v dotační komisi je zástupkyně Rady (MUDr. M. Černá).

Dále uvedl, že žádosti o akreditace mohou zasílat NNO průběžně od března letošního roku, přičemž při rozhodování o nich postupuje MV podle správního řádu. Všechny údaje k tomuto tématu je možné získat na internetových stránkách MV: www.mvcr.cz.

Na otázku, zda bude možné hodnotu dobrovolnické služby použít k prokazování kofinancování projektů NNO, R. Jiránek uvedl, že jednání na toto téma probíhají mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí, přičemž se uvažuje o tom, že hodnotu dobrovolnické práce bude možné započítat především při kofinancování projektů ze strukturálních fondů EU.

Závěr:

 • Výbor vzal zprávu R. Jiránka na vědomí a usnesl se, že má zájem na další spolupráci při aplikaci zákona o dobrovolnické službě.

 • Výbor se rozhodl spolupracovat s Výborem Rady pro spolupráci s EU na problematice dobrovolné práce jako možného způsobu kofinancování projektů NNO pro strukturální fondy EU.


AD 2

Projednání materiálu „Návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2004 a rozbor jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002“

V diskusi k návrhu hlavních oblastí pro rok 2004 upozornila MUDr. M. Černá, že v návrhu opakovaně chybí oblast "vzdělávání". Ing. J. Vohralíková a L. Krajdl navrhli oslovit ještě Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo informatiky ohledně jejich dotačních programů, které by bylo možné zařadit do projednávaného materiálu.

V diskusi k rozboru financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 upozornil zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. J. Fryč na zjevně chybný údaj, týkající se dotací občanským sdružením pracujícím při školách (dodaný MŠMT v podkladech). Přislíbil obratem zjistit a dodat sekretariátu Rady správný údaj.

Na závěr diskuse bylo dohodnuto, že závažné připomínky k rozboru zašlou členové Výboru sekretariátu Rady elektronickou poštou do 5. května 2003.

Závěr:

 • Výbor vzal většinou hlasů materiál na vědomí a doporučil jeho projednání na zasedání Rady dne 14. května 2003 za účasti zpracovatele.

 • Pro příští rok Výbor doporučil, aby podklady k tomuto materiálu za příslušný resort či kraj byly před jejich zpracováním předloženy k posouzení zástupci příslušné instituce ve Výboru či v Radě. Dále navrhl, aby k  přípravě zadání tohoto materiálu v příštím roce vedla Rada podrobnější diskusi.


AD 3

Informace o práci pracovní skupiny Výboru k decentralizaci části finančních prostředků určených na dotace NNO na úroveň krajů - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 642/2002

Předsedkyně pracovní skupiny k decentralizaci Ing. E. Bartoňová informovala členy Výboru o její práci. Pracovní skupina se sešla třikrát, naposledy dne16. dubna 2003. Ing. E. Bartoňová uvedla, že ve vývoji dané problematiky nedošlo k zásadním změnám. Dále trvá konzervativní postoj ministerstev k přesunu finančních prostředků a naproti tomu zájem krajů o co největší decentralizaci. Navíc byla připravena novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která tuto situaci konzervuje. Přesto se domnívá, že by mělo v dohledné době dojít k dohodě krajů a ministerstev, co je účelné zachovat v centru a co je logické, aby rozdělovaly kraje ve své působnosti. Na závěr Ing. E. Bartoňová vyjádřila názor, že v dohledné době není nutné, aby se pracovní skupina znovu sešla. Situaci je potřebné pouze monitorovat, a proto příští jednání pracovní skupiny hodlá svolat až na podzim 2003.

Závěr:

 • Výbor vzal na vědomí informaci o práci pracovní skupiny.


AD 4

Informace o výsledcích Analýzy stavu partnerství prováděnou Ivanem Gabalem na objednávku CpKP - Střední Morava za finanční účasti Rady

R. Haken informoval členy Výboru, že dnešního dne převezme uvedený materiál, který bude otevřen k připomínkám Centra pro komunitní práci jako zadavateli analýzy. Definitivní podoba Analýzy stavu partnerství bude hotová začátkem června letošního roku, poté bude předána k využití Radě.


AD 5

Různé

Vzhledem k narůstajícím úkolům sekretariátu Rady, a to nejen ve vztahu k přípravě a realizaci změny provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při CEDR Ministerstva financí, vznesl R. Haken požadavek rozšíření kapacity sekretariátu o jednoho pracovníka, který se bude specializovat na oblast informatiky.

Závěr:

 • Výbor se rozhodl návrh R. Hakena podpořit a doporučuje předsedkyni Výboru PhDr. J. Wenigerové přednést tento návrh na zasedání Rady dne 14. května 2003.R. Haken, v. r.
místopředseda Výboru 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter