19. 4. 2010 14:57

5. března 2010

Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 5. března 2010

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina (Příloha č. 1 k tomuto zápisu).

Schůzi Výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) řídil jeho předseda Ing. R. Haken.PROGRAM SCHŮZE:

1) Zahájení, úvod
Michael Kocáb, ministr pro lidská práva a předseda RVNNO
Ing. Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
Ing. Petr Šilar, radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor

2) Představení Salesiánského klubu mládeže Don Bosco
Mgr. Jiří Křemeček

3) Představení RVNNO a jejího Výboru pro regiony
JUDr. Hana Frištenská
Ing. Roman Haken

4) Představení NNO v Pardubickém kraji – Analýza nestátního neziskového sektoru v Pardubickém kraji
Mgr. Petra Vondráčková, Koalice nevládek Pardubicka, o.s.

5) Prezentace spolupráce krajské samosprávy s neziskovým sektorem
Ing. Petr Šilar, radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor
Mgr. Danuše Fomiczewová, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje
Mgr. Miluše Horská, Koalice nevládek Pardubicka, o.s.

6) Možnosti podpory sociálního podnikání v krajích
PhDr. Ing. Petra Francová

7) Schůze Výboru pro regiony

      - Informace z RVNNO

      - Rekapitulace dosavadní činnosti Výboru pro regiony. Příprava informace o naplňování priorit, opatření a aktivit, uvedených ve strategické části Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru

      - Etický kodex člena výboru RVNNO a monitorovacích výborů, reprezentujících neziskový sektor a další nevládní organizace

      - Aktuální stav schvalování / podepisování dohod o spolupráci mezi krajskou samosprávou a neziskovým sektorem v daném kraji

      - Diskuse o změně názvu Výboru pro regiony

      - Různé

8) Závěrečná diskuse a závěr schůzeAd 1) Zahájení, úvod

Schůzi Výboru zahájil M. Kocáb, ministr pro lidská práva a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“). Ve svém projevu představil přítomným RVNNO a její Výbor. Zmínil se také o aktuálním stavu novel zákonů, které RVNNO zpracovala, a o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“) ústředními orgány státní správy, které vláda schválila svým usnesením ze dne 1. února 2010 č. 92.

Na jeho vystoupení navázal Ing. R. Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje. Zdůraznil, že vnímá NNO jako jeden z klíčových prvků společnosti. Popsal historii vzniku krajské samosprávy a uvedl, že Pardubický kraj měl jako první radního, který měl na starosti neziskový sektor. Nastínil i historii rozvoje neziskového sektoru v kraji.

Ing. P. Šilar uvedl, že spolupráce Pardubického kraje s neziskovým sektorem je odlišná od většiny krajů. Pro její koordinaci je zapotřebí mít zajištěné financování, proto kraj spolupracuje s Koalicí nevládek Pardubicka, o.s. (dále jen „KONEP“). Konstatoval, že je dobře, že je v radě kraje osoba odpovědná přímo za neziskový sektor.Ad 2) Představení Salesiánského klubu mládeže Don Bosco

Činnost Salesiánského klubu mládeže v Pardubicích představil jeho ředitel Mgr. J. Křemeček (viz Příloha č. 2).Ad 3) Představení RVNNO a jejího Výboru pro regiony

JUDr. H. Frištenská stručně nastínila fungování RVNNO a jejích tří výborů. Navázal na ni Ing. R. Haken, který představil činnost a poslání Výboru.Ad 4) Představení NNO v Pardubickém kraji – Analýza nestátního neziskového sektoru v Pardubickém kraji

Analýzu nestátního neziskového sektoru v Pardubickém kraji představila Mgr. Petra Vondráčková z KONEP (viz Příloha č. 3).Ad 5) Prezentace spolupráce krajské samosprávy s neziskovým sektorem

V úvodu tohoto bodu vystoupila Mgr. Danuše Fomiczewová, vedoucí Odboru sociálních věcí Pardubického kraje. Mgr. M. Horská poté představila činnost KONEP (viz Příloha č. 4).Ad 6) Možnosti podpory sociálního podnikání v krajích

PhDr. P. Francová z Výboru pro Evropskou unii RVNNO vystoupila s příspěvkem o vlivu sociálního podnikání na rozvoj regionů (viz Příloha č. 5).

V diskusi Ing. R. Haken konstatoval, že sociální ekonomika je nový fenomén, a Výbor, který ji má v gesci, by měl do budoucna hledat cesty, jak pomoci rozvoji sociálního podnikání v České republice (například přípravou stanovisek a materiálů pro RVNNO).

Mgr. M. Horská uvedla, že na toto téma již uspořádali kulatý stůl. Sociální podnikání je podnikání jako každé jiné.

Ing. J. Krátký z KONEP zdůraznil, že sociální podnikání musí být konkurenceschopné. KONEP nyní nabízí poradenství pro sociální podnikání. Neziskové organizace mají podle něj dobré nápady, chybí však infrastruktura.

Mgr. M. Horská dodala, že se KONEP hodně inspiruje zahraničními zkušenostmi.

M. Kocáb ocenil dosavadní vystoupení, zejména představitelů KONEP. Hovořil o toleranci a schopnosti empatie, která podle něj lidem dosud chybí.Ad 7) Schůze Výboru pro regiony- Informace z RVNNO

JUDr. H. Frištenská informovala o včerejším zasedání RVNNO, zejména o předkládaných novelách zákonů o nadacích a nadačních fondech a o obecně prospěšných společnostech a o věcném záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Dále referovala o snaze RVNNO oživit Informační systém o NNO (dále jen „IS NNO“) na Portálu veřejné správy.- Rekapitulace dosavadní činnosti Výboru pro regiony. Příprava informace o naplňování priorit, opatření a aktivit, uvedených ve strategické části Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru.

Ing. R. Haken uvedl, že rekapitulace dosavadní činnosti Výboru byla shrnuta v materiálu, který zpracoval sekretariát RVNNO a který byl členům Výboru rozeslán před schůzí. Náměty na další náplň práce Výboru z minulé schůze byly zapsány, nicméně pro první polovinu roku 2010 jsou prioritou pouze podpisy dohod o spolupráci krajských samospráv a neziskového sektoru.

Ing. R. Haken dále upozornil, že RVNNO na svém včerejším zasedání uložila svým výborům projednat etický kodex.

Na program příští schůze Výboru bude jako jeden z bodů zařazena strategie udržitelného rozvoje kraje Vysočina. K tomuto bodu budou přizváni její zpracovatelé.

Ing. R. Haken konstatoval, že Výbor se v minulosti zabýval IS NNO, na kterém nyní začíná opět RVNNO pracovat. Požádal proto členy Výboru, aby do příští schůze zjistili stav, v jakém jsou nyní krajské databáze NNO.- Etický kodex člena výboru RVNNO a monitorovacích výborů, reprezentujících neziskový sektor a další nevládní organizace

Ing. R. Haken zahájil diskusi o návrhu Etického kodexu člena výboru RVNNO a monitorovacích výborů, reprezentujících neziskový sektor a další nevládní organizace (dále jen „Kodex“), který byl členům Výboru rozdán na místě.

L. Kubový nesouhlasil s negativní formulací bodů č. 2, 4 a 5. Uvedl, že návrh Kodexu je určen pouze pro zástupce NNO. JUDr. H. Frištenská odpověděla, že je to tak správně. Např. zaměstnance ministerstev takovým způsobem zavazovat nelze, protože jsou v orgánech, kterých jsou členy, povinni hájit zájmy svého resortu.

Mgr. K. Morávková uvedla, že podle jejího názoru Kodex diskriminuje členy výborů, kteří jsou zástupci NNO. Celý Kodex je podle ní formulován příliš negativně.

Ing. R. Haken tedy vyzval členy Výboru, aby hlasovali o tom, zda Kodex chtějí nebo ne. Z 18 přítomných členů Výboru bylo 12 pro Kodex. Kodex bude projednán na další schůzi Výboru. Připomínky k němu zašlou členové Výboru sekretariátu RVNNO do 14 dnů.- Aktuální stav schvalování / podepisování dohod o spolupráci mezi krajskou samosprávou a neziskovým sektorem v daném kraji

Ing. R. Haken vyzval členy Výboru, aby podali informace o tom, v jaké fázi jsou podpisy jednotlivých dohod.

Ing. T. Škaryd (Samospráva – kraj Vysočina) uvedl, že dohoda s KOUS Vysočina je připravená a příští týden bude projednaná radou kraje. Dne 1. dubna 2010 se koná krajské konference NNO kraje Vysočina.

D. Černý (NNO – Ústecký kraj) uvedl, že prohlášení o spolupráci s krajem podepsali dne 2. března 2010. Krajská konference NNO Ústeckého kraje se koná dne 23. března 2010.

Mgr. K. Morávková (NNO – Liberecký kraj) konstatovala, že dohoda byla v Libereckém kraji podepsána dne 27. ledna 2010. Krajská konference se bude konat až na podzim 2010.

Mgr. V. Božek, CSc. (Samospráva – Jihomoravský kraj) uvedl, že podpis dohody se předpokládá v dubnu.

Mgr. Z. Hloušková (NNO – Královéhradecký kraj) uvedla, že zatím byla pouze naplánovaná schůzka s vedením kraje. V Královéhradeckém kraji není krajská asociace NNO, je tedy otázka, kdo bude dohodu za neziskový sektor podepisovat.

Podle zástupce samosprávy Karlovarského kraje se bude kulatý stůl NNO konat dne 23. března 2010 a k podpisu dohody by mělo dojít následujícího dne.

L. Kubový (NNO – Plzeňský kraj) uvedl, že návrhy a obsahy deklarací už odeslali vedení Plzeňského kraje. Dne 6. dubna 2010 se bude konat krajská konference NNO, k podpisu dohody by mělo dojít do konce dubna. Dohoda má být podepsána více subjekty, což je podle L. Kubového v rozporu s memorandem, uzavřeným mezi Asociací NNO v České republice a Asociací krajů v České republice.

Ing. B. Fuksa (Samospráva – Zlínský kraj) konstatoval, že návrh dohody už přezkoumává ekonomický a legislativně-právní odbor krajského úřadu. Ve dnech 13. – 14. dubna 2010 bude zasedat Asociace NNO Zlínského kraje. Poté bude formulováno závěrečné provedení dohody.

Mgr. M. Potocký (Samospráva – Moravskoslezský kraj) upozornil, že krajské asociace NNO vznikla teprve nedávno, zatím s ní probíhají jednání.

Ing. P. Šilar (Samospráva – Pardubický kraj) informoval, že krajská konference NNO se koná dne 22. března 2010 v Litomyšli. O dohodě o spolupráci neuvažují, protože už nyní je de facto naplňována. Upozornil, že Asociace krajů České republiky je zájmové sdružení právnických osob, které není krajům nijak nadřazené. Memorandum, uzavřené s Asociací NNO v České republice, proto není pro Pardubický kraj zavazující.- Diskuse o změně názvu Výboru pro regiony

Ing. R. Haken vyzval členy Výboru k diskusi o změně názvu Výboru, který by lépe vystihoval jeho současné složení a činnost. Poté přednesl několik vlastních návrhů. Členové Výboru po diskusi vybrali jako nový název Výboru „Výbor pro regiony a partnerství“.

USNESENÍ:

- Na program příští schůze Výboru pro regiony bude zařazen bod s názvem „Strategie udržitelného rozvoje kraje Vysočina“, ke kterému budou přizváni její zpracovatelé.

- Do příští schůze Výboru pro regiony zjistí jeho členové aktuální stav krajských databází nestátních neziskových organizací.

- Členové Výboru pro regiony souhlasili s vznikem Etického kodexu člena výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a monitorovacích výborů, reprezentujících neziskový sektor a další nevládní organizace (Hlasování: 12 – 0 – 6).

- Své připomínky k návrhu Etického kodexu člena výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a monitorovacích výborů, reprezentujících neziskový sektor a další nevládní organizace, zašlou členové Výboru pro regiony do 14 dnů sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Návrh bude opět projednán na příští schůzi Výboru pro regiony.

- Členové Výboru pro regiony navrhli jako nový název výboru „Výbor pro regiony a partnerství“ a pověřili svého předsedu, aby tento návrh předložil ke schválení Radě vlády pro nestátní neziskové organizace (Hlasování: 15 – 0 – 3).Ing. Roman Haken, v.r.
předseda Výboru

V Praze, dne 14. dubna 2010
Zpracoval: Ing. Martin Vyšín, sekretariát RVNNO

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty