Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

9. 12. 2008 8:40

10. října 2008

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 10. října 2008

Přítomni / omluveni: viz prezenční listina

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) řídil zpočátku její místopředseda Ing. T. Kažmierski, poté její předsedkyně MUDr. D. Stehlíková.


Program zasedání:

1) Zahájení

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání

3) Informace o činnosti výborů Rady

a) Výbor pro Evropskou unii
b) Výbor pro legislativu a financování
c) Výbor pro regiony

4) Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007

5) Návrh novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

6) Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru

7) Informace o průběhu prací na věcném záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích

8) Návrh smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle § 18, odst. 2) písm. a) bod 6) zák. č. 171/91 Sb.

9) Různé


Ad 1) Zahájení

Zasedání Rady zahájil její místopředseda Ing. T. Kažmierski a přivítal její nové členy: Ing. J. Vohralíkovou, PhDr. K. Ptáčkovou, Bc. L. Krajdla, A. Sedláčka a S. Pavláska.
Mgr. K. Manová přednesla program dnešního zasedání. Požádala Radu o stažení bodu č. 4 – Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007, protože sekretariát Rady nedostal včas potřebné podklady.
Ing. L. Bennerová navrhla do bodu Různé zabývat se kritickou situací ve financování neziskového sektoru.
JUDr. L. Deverová navrhla do bodu Různé projednat právní výklad § 33 odst. 3 zákoníku práce ve vztahu k obecně prospěšným společnostem.

Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila program dnešního zasedání ve znění vznesených připomínek.


Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání

Kontrolu úkolů z minulého zasedání Rady přednesla Mgr. K. Manová.

Úkol: Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace schválili návrh nových Zásad vlády pro poskytování dotací z rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění vznesených připomínek a požádali předsedkyni Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, aby ho předložila vládě.
Do Zásad byly zapracovány připomínky Rady a byly rozeslány do vnějšího připomínkového řízení. K materiálu se sešla řada připomínek, včetně mnoha zásadních. Jejich vypořádání proběhlo konferenční i individuální formou, bylo velice náročné a trvalo poměrně dlouho. Bohužel se nepodařilo prosadit formulaci „příslib víceletého financování“. S tímto návrhem vyslovily zásadní nesouhlas celkem 4 resorty. Toto ustanovení nyní zní: „Ústřední orgán může uzavřít s NNO smlouvu o dlouhodobé spolupráci za předpokladu, že daná NNO naplňuje priority, schválené vládou.“ Zásady byly odevzdány do vládní agendy a v nejbližší době budou zařazeny na program schůze vlády.

Úkol: Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválili návrh novely zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a pověřili předsedkyni Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, aby ho předložila vládě.
Materiál byl rozeslán do vnějšího připomínkového řízení. Připomínky byly vypořádány konferenční formou, v současné době probíhá jejich zapracování do novely zákona. V průběhu listopadu bude materiál předložen vládě a Legislativní radě vlády.

Úkol: Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválili Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2009.
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2009 byly schváleny usnesením vlády ze dne 9. června 2008 č. 692.

Úkol: Členové Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzali na vědomí informaci o Výroční zprávě o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2007.
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2007 byla předložena vládě pro informaci na její schůzi dne 9. června 2008.

Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání.


Ad 3) Informace o činnosti výborů Rady

a) Výbor pro Evropskou unii

Informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii přednesl jeho předseda RNDr. M. Kundrata.
Výbor pro EU se sešel dne 23. září 2008. Projednali tři zásadní body: zákon o veřejně prospěšných organizacích (dále jen „VPO“) (návrh by se měl co nejdříve projednat s neziskovými organizacemi), Konferenci „Evropa angažovaných občanů“ a kritickou situaci ve financování neziskového sektoru. Podrobnosti k tomuto bodu budou předneseny v rámci bodu Různé.

Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii.

b) Výbor pro legislativu a financování

Informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování přednesla jeho předsedkyně JUDr. H. Frištenská.
Výbor pro legislativu a financování se od posledního zasedání Rady dvakrát. Kromě toho se často scházela pracovní skupina pro přípravu věcného záměru zákona o VPO. Výbor několik věcí již ukončil: návrh novely zákona o nadacích a nadačních fondech a Zásady vlády pro poskytování dotací z rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Výbor předložil na dnešní zasedání Rady návrh novely zákona o obecně prospěšných společnostech a Dodatek č. 8 ke smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle § 18, odst. 2) písm. a) bod 6) zák. č. 171/91 Sb. V současné době pracuje Výbor na věcném záměru zákona o VPO. Kromě toho Výbor stále hodlá pracovat na novelách zákonů o loteriích a jiných podobných hrách a o sdružování, i když s těmito novelami nesouhlasí Ministerstvo vnitra. Výbor sleduje daňovou reformu i další předpisy.
JUDR. H. Frištenská navrhla doplnit do bodu Různé informaci o programu 3P Nadace rozvoje občanské společnosti.
V diskusi vystoupil PhDr. J. Tošner a informoval členy Rady, že byla schválena novela zákona o zaměstnanosti, která nenarušuje zákon o dobrovolnické službě.

Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování.

c) Výbor pro regiony

Informaci o činnosti Výboru pro regiony přednesl jeho předseda Bc. R. Haken.
Výbor se sešel dvakrát – 16. června 2008 v Královéhradeckém kraji a 12. září 2008 v Plzeňském kraji. Do bodu Různé zařadí Bc. R. Haken informaci o aktuální situaci kolem opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“). Výbor se zabýval decentralizací finančních prostředků ze státu na kraje, krajskými informačními středisky pro NNO. Plzeňské schůze se zúčastnil i náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. M. Kalous, který přislíbil schůzku na téma opatření 3.2 SROP. Výbor nabídl možnost projednání návrhu zákona o VPO v krajích. Výbor žádá Radu o podporu návrhu PhDr. P. Francové, aby NNO mohly být konečnými příjemci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dne 6. října 2008 se předsedkyně Rady MUDr. D. Stehlíková zúčastnila v Bruselu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru o sociální ekonomice. Příští schůze Výboru se konají dne 17. října 2008 v Lichtenštejnském paláci a dne 28. listopadu 2008 v Ústeckém kraji.

Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí informaci o činnosti Výboru pro regiony.


Ad 4) Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007

Ing. T. Kažmierski uvedl, že tento bod byl z dnešního zasedání Rady stažen. Materiál bude členům Rady rozeslán e-mailem, uskuteční se jeho prezentace Centrem pro výzkum neziskového sektoru. Členové Rady budou poté vyzváni k hlasování o schválení Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007 elektronicky per-rollam.
Mgr. K. Manová dodala, že Centrum pro výzkum neziskového sektoru již navrhlo termíny prezentace. Doporučila všem členům Rady, aby se prezentace zúčastnili, protože náplní prezentace bude především metodika zpracování Rozboru financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007.


Ad 5) Návrh novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

Ing. T. Kažmierski představil hlavní oblasti novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Předložený návrh neobsahuje žádné významné úpravy, které by měnily základní principy tohoto zákona. Hlavní oblasti navrhované úpravy se týkají zejména vymezení statutárního orgánu, pravomocí správní rady a nakládání s majetkem.
Návrh novely poté představila podrobněji její autorka JUDr. L. Deverová. Zásadní změna je ve struktuře orgánů obecně prospěšných společností (dále jen „OPS“). Statutárním orgánem OPS bude podle novely i ředitel, což mu umožní, aby za OPS samostatně vystupoval a jednal. Zůstává samozřejmě zachována jeho odpovědnost vůči správní radě. Ředitel bude omezen při nakládání s majetkem OPS. Ve správní radě budou moci být i zaměstnanci OPS a jejich příbuzní. Nebudou však mít hlasovací právo. Případný zisk nebude muset být převáděn do rezervního fondu OPS. Upravuje se i struktura výroční zprávy.
V diskusi vystoupila JUDr. H. Frištenská a upozornila na drobnou chybu v důvodové zprávě.
Návrh novely podpořil Ing. M. Šedivý. Přivítal zejména skutečnost, že ředitel OPS bude statutárním orgánem. V současné době pokud např. předseda správní rady odjede do zahraničí, je OPS prakticky paralyzována.
Mgr. K. Manová přednesla připomínku A. Sedláčka, který se z dnešního zasedání omluvil. Považuje povinnost jmenovat ředitele statutárním orgánem OPS jen kvůli školám a nemocnicím za diskriminační. Jinak proti možnosti jmenovat ředitele statutárním orgánem OPS nic nenamítá. JUDr. L. Deverová odmítla tvrzení, že je toto ustanovení v novele zákona jen kvůli školám a zdravotnickým zařízením a není také diskriminační.
Návrh novely zákona podpořila i Ing. M. Bedrychová. Přivítala i zrušení jednozdrojového financování.

Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila návrh novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a požádala svou předsedkyni, aby jí rozeslala do připomínkového řízení a následně předložila vládě.


Ad 6) Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru

Informaci o průběhu prací na Koncepci rozvoje podpory neziskového sektoru přednesla Mgr. K. Manová.
Dne 23. května 2008 proběhla SWOT analýza českého neziskového sektoru formou kulatých stolů s veřejností. Po té byla SWOT analýza po kulatých stolech zveřejněna na internetových stránkách Rady a veřejnost měla do 27. června 2008 možnost posílat k ní své připomínky. Všechny připomínky byly poté vypořádány. Na internetových stránkách byla poté zveřejněna upravené verze SWOT analýzy a vypořádání všech připomínek.
Sekretariát Rady spolu s Mgr. P. Oriniakovou, Ph.D. z Centra pro komunitní práci Střední Čechy zapracoval poznatky, získané ze SWOT analýzy, do Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru. K této aktualizované verzi se měli možnost vyjádřit všichni členové příslušné pracovní skupiny. Do materiálu bude ještě zapracována kapitola o individuálním dárcovství. Po schválení tohoto materiálu Radou bude materiál rozeslán do vnějšího připomínkového řízení a následně předložen vládě (pod názvem Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru).
Ing. M. Berdychová uvedla, že v materiálu jí chybí definice neziskového sektoru. Mgr. K. Manová odpověděla, že toto nebylo předmětem zadání. JUDr. H. Frištenská uvedla, že definice neziskového sektoru je postupně překonávána a tento teoretický problém se stává nadbytečným. RNDr. M. Kundrata konstatoval, že se připravuje věcný záměr zákona o VPO, který stávající definici neziskového sektoru změní.
Ing. T. Kažmierski upozornil na množství úkolů, které z materiálu pro Radu a její sekretariát vyplývají, a na omezené kapacity Rady a jejího sekretariátu.

Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru a požádala svou předsedkyni, aby ho rozeslala do připomínkového řízení a následně předložila vládě.


Ad 7) Informace o průběhu prací na věcném záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích

Ing. T. Kažmierski uvedl, že od minulého zasedání Rady se pracovní skupina pro přípravu věcného záměru zákona o VPO sešla dvakrát: 19. srpna 2008 a 15. září 2008. Byly zpracovány základní teze věcného záměru zákona o VPO, které byly prezentovány veřejnosti na tiskové konferenci dne 26. září 2008. Následně byly publikovány na internetových stránkách Rady a veřejnost má možnost se k nim od 1. října 2008 do 31. října 2008 vyjadřovat. Dále budou uspořádány dva kulaté stoly pro projednání věcného záměru zákona o VPO s veřejností. Na těchto kulatých stolech budou přítomni kromě zpracovatelů věcného záměru zákona o VPO i experti na daňovou problematiku apod., kteří budou schopni vysvětlovat konkrétní dopady zákona na neziskové organizace.
JUDr. L. Deverová prezentovala teze věcného záměru zákona o VPO podrobněji. Uvedla, že hlavním zpracovatelem materiálu je JUDr. J. Svejkovský. Hlavní ideou zákona je vymezit VPO ne podle právní formy, ale podle charakteru její činnosti. Důraz je kladen na transparentnost příjemců finančních prostředků z veřejných zdrojů. Daňové výhody pro stávající NNO zůstanou zachovány. VPO budou mít navíc jako jeden z benefitů 100% slevu na dani z příjmů a budou mít možnost ucházet se o finanční prostředky z veřejných zdrojů. Bude to však jen možnost, nebude se jednat o nárok.
JUDr. H. Frištenská informovala o procesu tvorby věcného záměru zákona o VPO. Materiál se připravoval na Výboru pro legislativu a financování, který vytvořil pracovní skupinu. V tuto chvíli již převzali další zpracování zákona profesionálové – JUDr. L. Deverová a JUDr. J. Svejkovský. Upozornila i na menšinové názory, které na Výboru pro legislativu a financování zaznívají a které se objeví i na kulatých stolech. Jsou obavy, že budou poškozeny ty NNO, které nebudou chtít mít status VPO.
Ing. M. Šedivý podpořil věcný záměr zákona o VPO.
Ing. J. Adamec přivítal přístup Ministerstva financí, které daňové principy z návrhu zákona o VPO již zahrnulo do svého návrhu reformy daňové správy.
PhDr. J. Tošner návrh zákona podpořil, nicméně uvedl, že je zapotřebí nadále pracovat i na dalších zákonech, týkajících se financování, jako je zákon o loteriích, daňové asignace apod.
PhDr. K. Ptáčková prezentovala základní obavy NNO ze zákona o VPO. Některé NNO se obávají vzrůstu politického vlivu na fungování neziskového sektoru a zvýšení administrativní a finanční zátěže zejména pro malé organizace. Jsou také obavy, co bude s těmi NNO, které nebudou VPO.
Ing. M. Berdychová nesouhlasila s tezí, že NNO jsou netransparentní. Každý, kdo čerpá veřejné finanční prostředky, musí splňovat náležitosti, dané zákony.
Ing. T. Kažmierski prezentoval své připomínky. Bude záviset na státu, co bude uznávat jako veřejně prospěšné činnosti – bude to např. i kritika státu? Veřejná správa si dnes již zvykla na to, že NNO jsou občanská sdružení, OPS, nadace a nadační fondy a účelová zařízení církví. Nebylo by lepší ponechat možnost být veřejně prospěšnými jen těmto právním formám?
JUDr. K. Deverová upozornila, že zákon nebude definovat veřejnou prospěšnost, ale VPO.
JUDr. H. Frištenská podrobně vysvětlila teze věcného záměru zákona o VPO.

Řízení zasedání Rady převzala její předsedkyně MUDr. D. Stehlíková.

RNDr. M. Kundrata doporučil zpracovatelům zákona věnovat maximální pozornost daňové problematice.
JUDr. H. Frištenská zpochybnila tvrzení Ing. T. Kažmierskiho o tom, že veřejná správa si dnes již zvykla na to, že NNO jsou občanská sdružení, OPS, nadace a nadační fondy a účelová zařízení církví.
Bc. L. Krajdl uvedl, že nemá nic proti zákonné úpravě veřejné prospěšnosti. Nicméně podle jeho názoru zpracovatelé rezignovali na první část. Původně bylo uloženo zpracovat zákon o NNO. Toto usnesení zároveň ukládalo některým ministerstvům zpracovat analýzy, ze kterých se při přípravě zákona mělo vyjít. Bc. L. Krajdl vznesl dotaz, jak bylo s těmito analýzami naloženo. Dále se zeptal, proč je termín ukončení připomínkového řízení k tezím zákona o VPO stanoven na 31. října 2008, když kulaté stoly budou až v listopadu.
MUDr. D. Stehlíková uvedla, že usnesení, ukládající zpracovat věcný záměr zákona, není nutné revokovat. V legislativním procesu je běžné, že se v rámci příprav název zákona změní.
Ing. T. Kažmierski navrhoval, aby v zákoně byly vymezeny veřejně prospěšné činnosti. V budoucnu by se mohlo stát, že si ministerstva, kraje apod. založí vlastní organizace, které budou mít status VPO a ty budou finančně podporovat. Na stávající NNO se potom nedostane.
Na dotaz Bc. L. Krajdla odpověděla Mgr. K. Manová, že v souvislosti s usnesením vlády byly na Výboru pro legislativu a financování vypracovány konkrétní dotazy na resorty. Jejich odpovědi byly rozeslány členům Výboru pro legislativu a financování. Na minulém zasedání Rady o tom byla podána informace s tím, že kdo z členů Rady bude mít zájem, sekretariát Rady mu odpovědi ministerstev pošle.
Ing. M. Berdychová konstatovala, že není možné definovat VPO, aniž by byla definována veřejná prospěšnost.
Ing. Z. Drhová, Ph.D. upozornila, že v tezích k věcnému záměru zákona o VPO se mluví pouze o službách. Mělo by tam však být všude uvedeno „služby a činnosti“.
Mgr. J. Tuček doporučil vrátit se k původní myšlence zákona o NNO. Pokud bude přijat zákon o VPO, rozdělí se podle něj NNO do skupin. Ty NNO, které budou mít status VPO, odčerpají veškeré finanční prostředky a na „obyčejné“ NNO nic nezbude.
Ing. J. Adamec uvedl, že podle jeho názoru se bude Ministerstvo financí bránit demonstrativnímu výčtu veřejně prospěšných činností, od kterého by se odvíjely daňové úlevy.
JUDr. H. Frištenská konstatovala, že pokud by se připravoval zákon o NNO, byla by nutná rozsáhlá novela zákona o sdružování. Ministerstvo vnitra se již několikrát pokoušelo tento zákon novelizovat a pokaždé to parlament zamítl s tím, že prostřednictvím tohoto zákona realizují občané své právo na sdružování. Podle JUDr. H. Frištenské by to v případě novely zákona o sdružování v souvislosti se zákonem o NNO dopadlo stejně.
Bc. R. Haken uvedl, že návrh zákona o VPO podporuje. Vyslovil však obavu z toho, že by mohl vzniknout zcela nový sektor VPO, v rámci kterého by mohlo docházet i k tunelování apod. Bude existovat možnost celý systém okamžitě zarazit, pokud by k něčemu takovému docházelo? Nemohl by zákon o VPO platit po nějakou zkušební dobu, aby bylo možné od něj upustit, kdyby se ukázalo, že má silně negativní dopad na NNO? Co když se značná část NNO nestane VPO? Pak by došlo k tomu, že už nebude možné NNO podpořit a neziskový sektor bude muset zaniknout.
S. Pavlásek doporučil začít se znovu zabývat daňovými asignacemi.

Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila návrh tezí věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích. (Hlasování: 13 – 0 – 7)


Ad 8) Návrh smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle § 18, odst. 2) písm. a) bod 6) zák. č. 171/91 Sb.

Informaci k tomuto bodu přednesla JUDr. H. Frištenská.
Materiál se týká nadací, které získaly finanční prostředky od Nadačního investičního fondu. Materiál byl zpracován Odborem Realizace privatizace majetku státu Ministerstva financí ve spolupráci s Oddělením Veřejnosprávní kontrola Odboru Kontrola Ministerstva financí, Výborem pro legislativu a financování a Fórem dárců. Původně se mělo jednat o metodiku kontrol nadací. S Ministerstvem financí bylo nakonec dohodnuto, že bude v tomto smyslu zpracován nový dodatek k smlouvě mezi nadacemi a Ministerstvem financí. K tomuto dodatku bude jako příloha vydáno i úplné znění smlouvy.
JUDr. J. Niklas poté představil materiál podrobněji. Na nadace – příjemce příspěvku z Nadačního investičního fondu se nyní vztahuje i zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. Materiál si tedy klade za cíl odstranit nejasnosti, které se v rámci kontrol objevují. Byly doplněny sankce a zpřesněna řada ustanovení smlouvy mezi nadacemi a Ministerstvem financí.

Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila návrh smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle § 18, odst. 2) písm. a) bod 6) zák. č. 171/91 Sb. a pověřila svou předsedkyni, aby požádala o výjimku z připomínkového řízení a předložila materiál vládě. (Hlasování: 19 – 0 – 0)


Ad 9) Různé

Ing. L. Bennerová seznámila členy Rady s výzvou, která byla přijata v létě 2008. Výzva se týká kritické situace ve financování neziskového sektoru, zejména co se týče finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Bylo vydáno několik tiskových zpráv a byla uspořádána tisková konference. Dosud se k výzvě připojilo 129 subjektů a 51 jednotlivců.
MUDr. D. Stehlíková k tomu dodala, že tato výzva již byla projednána na Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
Bc. R. Haken upozornil i na problém s vyúčtováním projektů ještě z minulého programového období. Na konci roku 2008 bude toto programové období uzavřeno a již nebude možné se k němu vracet. Pokud se tedy mají stávající problémy vyřešit, musí k tomu dojít ještě před koncem roku 2008.
JUDr. H. Frištenská uvedla, že Nadace rozvoje občanské společnosti v programovacím období 2007 – 2013 již nebude zprostředkujícím subjektem, jako tomu bylo např. v případě globálního grantu.
Ing. Z. Drhová, Ph.D. konstatovala, že problémy se strukturálními fondy jsou značné, ale je otázka, co v tom může Rada, resp. sekretariát Rady, dělat. Doporučila nechat zpracovat analýzy čerpání NNO z operačních programů, které by byly financovány z Operačního programu Technická pomoc.
MUDr. D. Stehlíková navrhla přijmout k této problematice usnesení.
RNDr. M. Kundrata uvedl, že pro současné programovací období si podmínky nastavily kraje pro sebe. Pro řešení tohoto problému je však zapotřebí mít k dispozici solidní analýzu stávající situace. Opět však narážíme na naše kapacity – personální i finanční.
MUDr. D. Stehlíková navrhla, že bude o těchto problémech jednat s 1. místopředsedou vlády J. Čunkem. Také přislíbila, že tuto problematiku přednese na vládě. K tomu by však přivítala usnesení Rady.
PhDr. D. Rabiňáková požádala, aby při těchto jednáních bylo zmíněno i obrovské zpoždění v čerpání pomoci ze strukturálních fondů, které České republika má.
Bc. R. Haken uvedl, že je možné obrátit se i na jiné instituce, např. na ombudsmana, jako to učinilo Centrum pro komunitní práci Střední Morava ve svém sporu s Krajským úřadem Olomouckého kraje.
Bc. L. Krajdl konstatoval, že v monitorovacích výborech nelze de facto nic ovlivnit, protože jeho členové se k problémům dostávají ex post. K tomu dodal Ing. T. Kažmierski, že velmi záleží na tom, jestli se zasedání monitorovacích výborů účastní zástupci Evropské komise, kteří jsou na problémy velice citliví. Dále uvedl, že řídící orgány mají povinnost zpracovávat studie na podporu implementace svého operačního programu.
JUDr. H. Frištenská informovala, že 5. listopadu 2008 bude vyhlášen program návratných půjček Nadace rozvoje občanské společnosti, Poštovní spořitelny a CEE Trustu. Program je určen pro NNO na předfinancování jejich projektů.
JUDr. L. Deverová upozornila na problémy s novým zněním § 33 odst. 3 zákoníku práce ve vztahu k OPS. Navrhla, aby předsedkyně Rady požádala místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí o právní výklad tohoto ustanovení.

Usnesení:
- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí výzvu zástupců nestátních neziskových organizací ze dne 17. července 2008 a pověřila svou předsedkyni informovat o tomto podnětu vládu.
- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně pověřila sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednáním s řídícími orgány operačních programů za účelem zadání analýz čerpání finančních prostředků ze strany nestátních neziskových organizací v rámci prvních výzev operačních programů, financovaných z prostředků technické asistence operačních programů.
- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně pověřila svou předsedkyni, aby požádala místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí o právní výklad § 33 odst. 3 zákoníku práce ve vztahu k obecně prospěšným společnostem.MUDr. Džamila Stehlíková, v.r.
předsedkyně Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty