Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 10. 2007 15:44

12. prosince 2002

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 12. prosince 2002

Přítomni/omluveni: viz prezenční listina

Pověření zástupci: Mgr. E. Halbrštátová (pověřená D. Matýskem)

Ing. F. Lindourek (pověřený Doc. Ing. J. Volfem, CSc.)

P. Holý (pověřený PaedDr. M. Matějkovou)

Hosté: Mgr. J. Fryč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

D. Krouželová, KÚ Pardubického kraje

Program zasedání:

1. Informace o dosavadní činnosti Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií, Výboru Rady pro spolupráci s regiony a Výboru Rady pro Nadační investiční fond.

2. Projednání návrhu Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií na jmenování jeho předsedy.

3. Projednání materiálu pro schůzi vlády ČR "Návrh na změnu usnesení vlády č. 1025 ze dne 10. října 2001 a hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v první etapě".

4. Projednání materiálu pro schůzi vlády ČR "Informace o možnostech účasti nestátních neziskových organizací na procesu integrace České republiky do Evropské unie".

5. Různé.

Zasedání Rady se uskutečnilo na Úřadě vlády ČR pod vedením místopředsedy vlády a předsedy Rady PhDr. P. Mareše. Zasedání se zúčastnilo 19 členů Rady a 3 pověření zástupci, Rada byla usnášeníschopná.

Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš zahájil její zasedání a seznámil přítomné s jeho programem, ke kterému členové Rady neměli připomínky.

AD 1 - AD 4

Informace o dosavadní činnosti Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií a projednání materiálu pro schůzi vlády ČR "Informace o možnostech účasti nestátních neziskových organizací na procesu integrace České republiky do Evropské unie".

Zápisy ze schůzí Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií, které se uskutečnily v době od posledního zasedání Rady, obdrželi členové Rady před začátkem jejího zasedání.

RNDr. M. Kundrata, za Výbor Rady pro spolupráci s Evropskou unií, informoval přítomné o práci Výboru, především o přípravě materiálu "Informace o možnostech účasti nestátních neziskových organizací na procesu integrace České republiky do Evropské unie". Upozornil, že návrh usnesení k projednávanému materiálu obsahuje dva úkoly: zpracovat návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýzu jejich dosavadní účasti na procesu integrace ČR do EU a zajistit zastoupení NNO v monitorovacích výborech k příslušným operačním programům, k jednotným programovým dokumentům a k Rámci podpory Společenství. Informoval členy Rady, že Výbor opakovaně doporučuje jejímu předsedovi, aby byl jmenován jeho předsedou.

V diskusi R. Haken informoval, že se zástupci NNO podíleli na přípravě některých operačních programů. Protože podle jeho názoru připomínky NNO, které vyplynuly z "kulatých stolů" organizovaných Centrem pro komunitní práci, nebyly vypořádány, uvedl, že je potřebné zajistit účast NNO na přípravě programových dodatků k operačním programům. K této problematice uvedla JUDr. H. Frištenská, že připomínky NNO z "kulatých stolů" byly dopisem místopředsedy vlády a předsedy Rady PhDr. P. Mareše zaslány ministrům příslušných resortů, odpovědným za přípravu jednotlivých operačních programů. Dále uvedla, že ve spolupráci se zástupci NNO, kteří se podíleli na přípravě operačních programů, sekretariát Rady připomínkoval v meziresortním připomínkovém řízení Národní rozvojový plán a Operační program Rozvoj lidských zdrojů.

Závěr:

· Členové Rady neuvedli žádné připomínky k projednávanému materiálu a jednomyslně doporučili místopředsedovi vlády a předsedovi Rady PhDr. P. Marešovi předmětný materiál předložit vládě k projednání.

Informace o dosavadní činnosti Výboru Rady pro spolupráci s regiony

Zápisy ze schůzí Výboru Rady pro spolupráci s regiony obdrželi členové Rady před začátkem jejího zasedání.

R. Haken, z titulu své funkce místopředsedy Výboru Rady pro spolupráci s regiony, informoval přítomné o práci Výboru v uplynulém období. Uvedl, že Výbor ustavil pracovní skupinu, která připraví návrh na decentralizaci části finančních prostředků určených na státní dotace na projekty NNO s krajskou působností, na úroveň krajů, od roku 2004. Dále informoval, že se Výbor zabývá přípravou vzorové metodiky pro poskytování dotací na projekty NNO z rozpočtu krajů, kterou hodlá krajům doporučit. Ing. E. Bartoňová informovala o práci pracovní skupiny tohoto Výboru, která připravila ve spolupráci s Institutem pro místní správu a Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu, o.p.s., dva vzdělávací programy k problematice neziskového sektoru pro pracovníky krajských úřadů.

Na závěr informoval R. Haken o iniciativě Centra pro komunitní práci - Střední Morava, kterou Výbor podpořil. Jedná se o zpracování Analýzy stavu partnerství - zapojení NNO do regionálního rozvoje v předvstupním období do EU, kterou připravuje firma Gabal Analysis & Consulting ve spolupráci se zástupci krajských úřadů a NNO.

Informace o dosavadní činnosti Výboru Rady pro Nadační investiční fond a projednání materiálu pro schůzi vlády ČR "Návrh na změnu usnesení vlády č. 1025 ze dne 10. října 2001 a hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v první etapě".

Zápisy ze schůzí Výboru Rady pro Nadační investiční fond z předcházejícího období obdrželi členové Rady před začátkem jejího zasedání.

Ing. J. Müller, předseda Výboru Rady pro Nadační investiční fond (dále jen NIF), prezentoval práci Výboru od posledního zasedání Rady. Jedním z jeho úkolů byla příprava materiálu pro schůzi vlády, týkajícího se jednak hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z NIF a jednak změny usnesení vlády, kterým se mění způsob rozdělování zbývajících finančních prostředků kategorie NIF.

Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš informoval, že vzhledem k tomu, že se jedná o velmi úzce specializovanou problematiku, požádal o udělení výjimky z vnějšího připomínkového řízení, které předseda vlády vyhověl. Dále uvedl, že ministr financí, jehož resortu se předkládaný materiál týká, se k němu vyjádřil souhlasně.

V diskusi vystoupil D. Černý s návrhem znovu umožnit nadacím investovat příspěvek z NIF do nemovitostí, což dodatky ke smlouvě mezi nadacemi - příjemci příspěvku z NIF a Fondem národního majetku zakazují. Argumentoval tím, že se jedná o standardní investiční instrument ve vyspělých společnostech. T. Pojar uvedl, že podle jeho názoru, důvodem vyloučení investic do nemovitostí nebyla jejich rizikovost, ale problémy s určením jejich výnosu, který jsou nadace - příjemci příspěvku z NIF povinny každoročně rozdělovat. Dále uvedl, že zákaz investic do nemovitostí je zaměřen také proti nadacím, kterým by se tím mohl otevřít prostor pro spekulace. Ing. J. Müller zdůraznil, že všechna navrhovaná omezení se týkají pouze nakládání s příspěvkem z NIF. Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš dal hlasovat o zákazu investování příspěvku z NIF do nemovitostí, s čímž členové Rady většinou hlasů souhlasili (17 pro, 2 proti, 3 se zdrželi).

V další diskusi Ing. J. Müller uvedl formální připomínky k předkládací zprávě a k návrhu usnesení projednávaného materiálu. Ing. T. Holečková upozornila, že nepovažuje za vhodné ukládat v návrhu usnesení ministru financí, aby zajistil personální posílení kontrol nadací - příjemců příspěvku z NIF, prováděných Fondem národního majetku. Na závěr Ing. F. Lindourek prezentoval formální připomínky Ministerstva financí.

Závěr:

· Členové Rady většinou hlasů (20 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi) doporučili místopředsedovi vlády a předsedovi Rady PhDr. P. Marešovi po zapracování připomínek Ministerstva financí a členů Rady předložit materiál vládě k projednání.

AD 5

Různé.

a) R. Haken informoval členy Rady, že Výbor Rady pro spolupráci s regiony na své schůzi dne 28. listopadu 2003 podpořil některé závěry z V. Oborové konference aktivit místních, regionálních a komunitních (OKAMRK), konané ve dnech 22. - 23. listopadu 2003 v Ostravě. Především se jedná o doporučení, aby bylo zavedeno udělování výroční ceny Rady pro dobrovolníky. V diskusi většina členů Rady tento návrh nepodpořila. PhDr. J. Tošner uvedl, že oceňování dobrovolníků probíhá již dva roky na úrovni krajů. JUDr. H. Frištenská důrazně upozornila, že k zajištění podobného úkolu by bylo nezbytně nutné rozšířit personální kapacitu sekretariátu Rady.

Závěr:

· Členové Rady se rozhodli návrh na udělování ceny Rady pro dobrovolníky nepodpořit.

· Sekretariát Rady rozešle jejím členům závěry z konference OKAMRKu.

b) JUDr. H. Frištenská informovala o nabídce spolupráce katedry Občanský sektor Fakulty humanitních studií University Karlovy, kterou členové Rady obdrželi před začátkem zasedání, a Masarykovy univerzity. Uvedla, že Rada bude mít možnost formulovat zakázky týkající se potřebných výzkumů neziskového sektoru. Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš tyto nabídky uvítal a pro informaci uvedl, že podobnými tématy se zabývá i katedra veřejné správy Fakulty sociálních věd University Karlovy.

Závěr:

· Sekretariát Rady zajistí účast zástupců Fakulty humanitních studií UK na příští zasedání Rady.

c) T. Pojar požádal, aby do budoucna měli členové Rady včas k dispozici připravované legislativní normy, týkající se neziskového sektoru.

Závěr:

· Sekretariát rozešle členům Rady plán legislativních a nelegislativních prací vlády na rok 2003.

d) D. Černý informoval o zasedání Rady neziskových organizací (RANO), která připravuje všeoborovou celostátní konferenci NNO v termínu 23. - 24. května 2003.

e) R. Haken upozornil na možnost využití legislativní iniciativy krajských zastupitelstev (např. Olomoucký kraj vyzval NNO ke spolupráci k přípravě legislativního návrhu na daňové asignace).

PhDr. Petr Mareš

místopředseda vlády

a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter