Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 10. 2007 16:10

14. prosince 2004

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 14. prosince 2004

Přítomni/omluveni: viz prezenční listina

Hosté: Ing. J. Málek, Úřad vlády České republiky

Ing. T. Rosenmayer, Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) řídil její místopředseda Mgr. I. Hartmann, MBA.

Program zasedání:

1) Zahájení a schválení programu

2) Kontrola plnění závěrů z minulého zasedání Rady

3) Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

4) Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2003

5) Informace o návrhu na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financí

6) Informace o přípravě daňových asignací

7) Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů – příprava nové metodiky (reakce Ministerstva financí)

8) Informace o přípravě novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách

9) Informace o činnosti výborů Rady

10) Finanční mechanismus EHP a Norska – návrh a jmenování komise pro posuzování návrhů grantových schémat určených k podpoře NNO

11) Různé

AD 1) Zahájení a schválení programu

Mgr. I. Hartmann, MBA, přivítal přítomné členy Rady i hosty. P. Bidlo pak stručně představil materiály, které budou na dnešním zasedání projednány.

V souvislosti s nedávnými nejasnostmi kolem poslední novely zákona o dani z přidané hodnoty vyslovil místopředseda Rady T. Pojar návrh, aby Rada požádala Ministerstvo financí, aby mohla být do budoucna připomínkovým místem ke všem dalším novelám zákona o dani z přidané hodnoty a aby byla o přípravě těchto novel včas informována.

Závěr:

· Program zasedání Rady byl jednomyslně schválen.

AD 2) Kontrola a plnění závěrů z minulého zasedání Rady

Závěr:

· Všechny závěry z minulého zasedání Rady byly splněny.

AD 3) Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

P. Bidlo stručně představil předloženou konečnou verzi Zprávy o neziskovém sektoru v České republice (dále jen „Zpráva“). Na dotaz Ing. J. Müllera, jakého znění byly připomínky ke Zprávě, odpověděl P. Bidlo, že členům Rady byl ke Zprávě přiložen i soupis zásadních připomínek. Neakceptovány byly dvě zásadní připomínky Ministerstva kultury, které požaduje, aby i církve a náboženské společnosti byly považovány za jednu z právních forem nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), a podle kterého existuje vyšší počet církevních právnických osob, než je uvedeno ve Zprávě. Vysvětleno.

Závěr:

· Rada většinou svých hlasů (jeden člen Rady se zdržel) schválila Zprávu ve znění vzešlém z připomínkového řízení a požádala svého předsedu, aby ji předložil k projednání vládě.

AD 4) Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2003

Hodnotící informaci o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2003 představil Ing. J. Müller. Upozornil, že její součástí jsou i nové dodatky ke smlouvám nadací s Fondem národního majetku České republiky (dále jen „FNM ČR“), které především řeší otázku nové definice výnosu. Dále uvedl, že v souvislosti s chystaným zánikem FNM ČR by měly být povinnosti nadací, plynoucí z jejich smluv s FNM ČR, zakotveny v novele zákona o nadacích a nadačních fondech.

Závěr:

· Rada jednomyslně schválila Hodnotící informaci o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu a požádala svého předsedu, aby jí předložil k projednání vládě.

AD 5) Informace o návrhu na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financí

P. Bidlo představil přítomným výše zmíněný materiál s tím, že se jedná o jeho konečné znění, které je již v současné době zařazeno na program jednání vlády. Členům Rady se tedy předkládá pouze pro informaci.

AD 6) Informace o přípravě daňových asignací

Mgr. I. Hartmann, MBA, uvedl, že vzhledem k neustálým připomínkám Ministerstva financí v tom smyslu, že daňové asignace budou znamenat pokles příjmů státního rozpočtu, že budou administrativně náročné apod., a také proto, že některé NNO se zavedením daňových asignací nesouhlasí, by bylo vhodné, kdyby Rada ještě jednou otevřeně vyslovila podporu návrhu zákona o daňových asignacích.

Závěr:

· Rada většinou svých hlasů (jeden člen Rady byl proti, tři se zdrželi) i nadále podporuje návrh zákona o daňových asignacích.

AD 7) Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů – příprava nové metodiky (reakce Ministerstva financí)

P. Bidlo shrnul odpověď Ministerstva financí na dopis, který se týkal návrhu nové metodiky Rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů (dále jen „Rozbor“). Ing. F. Lindourek uvedl, že Ministerstvo financí nemá k dispozici legislativní nástroje, které by mu umožnily získávat požadovaná data od samosprávných orgánů. Navíc by taková data byla pro Ministerstvo financí nevyužitelná. Ing. T. Rosenmayer uvedl, že negativní reakce ze strany Ministerstva financí byla pravděpodobně zaviněna nešťastnou formulací v zápisu z minulého zasedání Rady. Centrum pro výzkum neziskového sektoru prý nechtělo, aby Ministerstvo financí mělo gesci za celý navrhovaný komplexní materiál. P. Bidlo navrhl, aby bylo co nejdříve zahájeno jednání mezi sekretariátem Rady, Centrem pro výzkum neziskového sektoru a Ministerstvem financí.

Závěr:

· Sekretariát Rady bude i nadále problematiku tvorby nové metodiky Rozboru sledovat a podporovat.

AD 8) Informace o přípravě novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách

Mgr. I. Hartmann, MBA, informoval přítomné, že požádal náměstka ministra financí Ing. T. Prouzu, aby dal návrh novely zákona o loteriích k dispozici Radě. Pan náměstek to však odmítl s tím, že v současné době je návrh diskutován uvnitř resortu financí. Návrh novely prý poskytne, jakmile to bude možné. Dále projevil zájem setkat se se zástupci NNO a projednat s nimi zmíněnou novelu. T. Pojar upozornil, že Radě prý bude novela zákona o loteriích doručena k připomínkám. Požádal sekretariát Rady, aby poté návrh neprodleně rozeslal členům Rady. P. Bidlo uvedl, že bude iniciovat jednání zástupců NNO s náměstkem ministra financí Ing. T. Prouzou ještě před připomínkovým řízením. Mgr. P. Kalousová podpořila návrh P. Bidla s tím, že jakmile bude novela v připomínkovém řízení, bude už pozdě. Navrhla proto urychlit jednání s náměstkem ministra financí Ing. T. Prouzou.

Závěr:

· Sekretariát RNNO bude iniciovat jednání s představiteli Ministerstva financí o podobě novely zákona o loteriích a jiných hrách ještě před odesláním příslušného návrhu do vnějšího připomínkového řízení.

AD 9) Informace o činnosti výborů Rady

Předsedkyně Výboru Rady pro spolupráci s regiony PhDr. J. Wenigerová se ze zasedání Rady omluvila. Výbor se navíc od posledního zasedání Rady nesešel.

RNDr. M. Kundrata informoval o činnosti Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií. Výbor se naposledy sešel 25. listopadu 2004. Zabýval se problematikou předfinancování opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu, návrhem na kofinancování projektů NNO v tomto opatření přímo ze státního rozpočtu, návrhem na změnu usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1232 v tomto smyslu, návrhem na změnu legislativních pravidel vlády a návrhem metodiky projednávání strategických dokumentů s veřejností. RNDr. M. Kundrata dále informoval o semináři o přípravě na nové programovací období 2007 – 2013 Evropské unie, který pro NNO uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Ing. J. Müller informoval o činnosti Výboru Rady pro Nadační investiční fond. Kromě informace o přípravě materiálu pro jednání vlády (viz bod č. 4) uvedl, že výbor řeší i problém dalšího rozdělování finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (dále jen „NIF“). V současné době totiž probíhá rozdělování částky 500 mil. Kč. V mezidobí však byla na účet NIF připsána další částka cca 105 mil. Kč. FNM ČR však zatím odmítá rozdělit i tuto částku, neboť nepřekročila hranici 200 mil. Kč, potřebnou pro rozdělování finančních prostředků nadacím. Obě částky měl přitom FNM ČR v jednom okamžiku na účtu NIF najednou, protože částka 105 mil. Kč byla na jeho účet připsána v době, kdy ještě k rozdělení 500 mil. Kč reálně nedošlo, i když byl proces jejího rozdělování již zahájen. Výbor se proto domnívá, že nadace mají nárok na celou sumu cca 605 mil. Kč.

Mgr. I. Hartmann, MBA, uvedl, že jako člen prezídia FNM ČR se pokusí s jeho ostatními členy rozdělení celé sumy vyjednat. Dále informoval přítomné, že místopředseda vlády a ministr spravedlnosti a předseda Rady JUDr. P. Němec pravděpodobně v lednu 2005 vystoupí ve vládě s návrhem, aby i část výnosu z prodeje státního podílu v akciové společnosti Český Telecom byla převedena na účet NIF.

Závěr:

· Rada jednomyslně uložila svému předsedovi, aby vyzval vedení jednotlivých krajů k navržení uvolněných členů krajských rad za členy Výboru Rady pro spolupráci s regiony.

· Rada požádala předsedu Výboru pro spolupráci s Evropskou unií, aby jí na příštím zasedání předložil návrh metodiky projednávání strategických dokumentů s veřejností.

· Rada většinou svých hlasů (čtyři členové Rady se zdrželi) uložila svému předsedovi, aby navrhl změnu usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1232 tak, aby prostředky na předfinancování projektů NNO byly zajištěny přímo ze státního rozpočtu. V usnesení má být doplněn i termín jeho splnění.

· Rada jednomyslně požádala FNM ČR, aby jí v případě potřeby poskytl auditorské zprávy nadací.

· Rada jednomyslně uložila svému předsedovi, aby navrhl rozdělení prostředků kategorie NIF ve dvou splátkách, a to včetně finančních prostředků získaných prodejem státního podílu v OKD.

· Rada jednomyslně požádala svého předsedu, aby pro její potřeby zajistil návrh zákona o zániku FNM ČR.

AD 10) Finanční mechanismus EHP a Norska – návrh a jmenování komise pro posuzování návrhů grantových schémat určených k podpoře NNO

RNDr. M. Kundrata uvedl, že tato problematika je již dlouho projednávána ve Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií. Ještě před koncem roku 2004 by měla být vyhlášena výzva k předkládání projektů a grantových schémat. Schválení grantových se však předpokládá až koncem roku 2005. Ministerstvo financí, resp. Centrum pro zahraniční pomoc, se v nejbližší době obrátí na Radu, aby provedla předvýběr předložených grantových schémat. Pro tyto účely navrhl RNDr. M. Kundrata vytvořit komisi ve složení: T. Pojar, Ing. J. Müller, R. Haken, Mgr. P. Kalousová a RNDr. Y. Gaillyová, CSc.

Mgr. P. Nováková – Sádková navrhla, aby byl v této komisi i zástupce Ministerstva životního prostředí.

RNDr. M. Kundrata navrhl, aby byl v tom případě zástupce NNO i v odpovídající komisi na Ministerstvu životního prostředí a aby i nadále zůstal počet členů komise lichý.

T. Pojar navrhl, aby byli zástupci NNO přítomni ve všech komisích, tj. na úrovni resortů a krajů, které se budou administrací tohoto finančního mechanismu zabývat.

Ing. J. Přerovská navrhla, aby byl členem komise Rady i zástupce Ministerstva kultury.

Závěr:

· Rada většinou svých hlasů (dva členové Rady se zdrželi) schválila jako zástupce NNO v komisi Rady pro předvýběr grantových schémat finančního mechanismu EHP a Norska T. Pojara, Ing. J. Müllera, R. Hakena, Mgr. P. Kalousovou a RNDr. Y. Gaillyovou, CSc.

· Rada většinou svých hlasů (dva členové Rady se zdrželi) schválila jako dalšího člena zmíněné komise zástupce Ministerstva životního prostředí.

· Rada většinou svých hlasů (čtyři členové Rady se zdrželi) schválila jako dalšího člena zmíněné komise zástupce Ministerstva financí.

· Rada většinou svých hlasů (šest členů Rady bylo pro) odmítla zástupce Ministerstva kultury ve zmíněné komisi.

· Rada jednomyslně požádala příslušná ministerstva a kraje, které budou sestavovat komise pro administraci finančního mechanismu EHP a Norska, aby ve všech těchto komisích byli i zástupci NNO.

AD 11) Různé

a) P. Bidlo informoval přítomné, že místopředseda vlády pro ekonomiku Ing. M. Jahn požádal Radu prostřednictvím dopisu jejímu předsedovi o podporu a případnou spolupráci na projektu Česká hlava. Vzhledem k tomu, že o tomto projektu zatím nejsou k dispozici podrobnější informace, navrhl Mgr. I. Hartmann, MBA, pozvat místopředsedu vlády pro ekonomiku Ing. M. Jahna na příští zasedání Rady.

b) R. Haken představil členům Rady návrh komunikační strategie o přípravě na nové programovací období 2007 – 2013 Evropské unie, kterou Centrum pro komunitní práci zpracovává na zakázku Ministerstva pro místní rozvoj. Je to jeden z výsledků semináře pro NNO Ministerstva pro místní rozvoj (viz bod č. 9). Výsledným materiálem by se měl řídit Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj.

c) P. Bidlo požádal předsedy všech tří výborů Rady, aby pro přípravu rozpočtu Rady na rok 2005 předložili sekretariátu Rady soupis všech prací a aktivit, které plánují pro příští rok. Mělo by se jednat o konkrétní návrhy, které by byly podkladem pro zpracování objednávek. Dále uvedl, že stejně jako ostatní poradní a pracovní orgány vlády se i sekretariát Rady bude snažit změnit statut Rady tak, aby její členové měli nárok na proplácení cestovních nákladů.

Mgr. Ivo Hartmann, MBA. v.r.

náměstek místopředsedy vlády

a ministra spravedlnosti

a místopředseda Rady

V Praze dne: 7. ledna 2005

Zpracoval: Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter