Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 10. 2007 16:02

18. března 2004

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 18. března 2004

Přítomni/omluveni: viz prezenční listina

Hosté: Ing. J. Adamec - Komora daňových poradců

M. Čermáková - KÚ Libereckého kraje

Mgr. J. Fryč - MŠMT

J. Kamenický - Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s.

RNDr. J. Karpinská - MF

JUDr. H. Marková, CSc. - PF UK

Ing. M. Oliveriusová - MV

M. Svobodová - CpKP - Střední Morava

J. Šplíchal - ICN

M. Vránová - Grantis

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada") se uskutečnilo na Úřadě vlády ČR pod vedením předsedy Rady a místopředsedy vlády PhDr. P. Mareše k bodům č. 1 - 3 programu a místopředsedkyně Rady Ing. T. Holečkové k bodům č. 4 - 7 programu. Zasedání se zúčastnilo 21 členů, Rada byla tedy usnášeníschopná.

Program zasedání:

1. Projednání návrhu "Změna provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financí" pro jednání vlády.

2. Projednání návrhu zákona o daňových asignacích.

3. Informace o činnosti výborů Rady.

4. Informace o přípravě materiálu "Zpráva o neziskovém sektoru v České republice a o spolupráci veřejné správy při podpoře nestátních neziskových organizací s přihlédnutím k uplatnění zásady subsidiarity a k využívání strukturálních fondů EU" pro jednání vlády (podle usnesení vlády č. 807/2003).

5. Iniciativa skupiny NNO ke změně Legislativních pravidel vlády.

6. Informace o plnění úkolu, vyplývajícího z usnesení vlády č. 1232/2003 - zpracování systému poskytování informací o procesech souvisejících se vstupem ČR do EU do prostředí neziskového sektoru a jeho nabídka řídícím orgánům operačních programů.

7. Různé.

Úvodem místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš uvítal přítomné a požádal členy Rady o připomínky, event. doplnění, programu zasedání, který členové Rady jednomyslně schválili. Poté PhDr. P. Mareš představil hosty:

· RNDr. J. Karpinskou, zástupkyni ředitele odboru informačních technologií MF pozvanou k bodu č. 1 programu zasedání (informační systém o NNO),

· JUDr. H. Markovou z Právnické fakulty UK a Ing. J. Adamce z Komory daňových poradců k bodu č. 2 programu zasedání (daňové asignace).

Bod č. 1 programu

Projednání návrhu "Změna provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financí" pro jednání vlády (pracovní podklad obdrželi členové Rady spolu s pozvánkou na její zasedání).

Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš informoval přítomné, že úkol zpracovat návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) MF vyplynul z plánu nelegislativních prací vlády na rok 2003. Na základě závěrů ze zasedání Rady dne 18. prosince 2003 bylo předložení tohoto návrhu vládě odloženo vzhledem k projednávání nového euro zákona o veřejných zakázkách. Uvedl, že předložený návrh zpracovala pracovní skupina, která byla ustavena Radou na jejím prosincovém zasedání ze zástupců MF, MI, zpracovatele softwaru, ČSÚ, zástupce Výboru Rady pro spolupráci s regiony a sekretariátu Rady, a sešla se na šesti jednáních. Materiál již projednal na své schůzi Výbor Rady pro spolupráci s regiony dne 16. března 2004, zejména s ohledem na připojení krajských informačních systémů NNO DIS k centrální databázi, a doporučil jej k předložení do vlády. Dále PhDr. P. Mareš uvedl, že ke dni 16. března 2004 bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení k předloženému návrhu - zatím přišly zásadní připomínky z MI a MF, dosud chybí připomínky některých resortů (MŠMT, MŽP, MZV).

V diskusi RNDr. J. Karpinská, zástupkyně ředitele odboru informačních technologií MF, informovala, že v návrhu usnesení požaduje MF zapracovat, aby uvedený informační systém i po změně provozovatele nadále poskytoval potřebné údaje pro CEDR. Dále uvedla, že MF žádá upravit bod II/2 návrhu usnesení v doporučeném znění, protože nelze navrhovat rozpočtová opatření před schválením návrhu státního rozpočtu. Ing. J. Vohralíková uvedla, že zásadní připomínka MI se týká toho, aby byl ministr informatiky uveden jako spolupracující ministr v návrhu usnesení při zadávání veřejné zakázky. Ing. T. Holečková navrhla dopracovat do předkládací zprávy původní hlavní záměr informačního systému o NNO z roku 1999.

Závěr:

· Rada většinou hlasů doporučila, aby po dopracování materiálu podle jejích připomínek a výsledků meziresortního připomínkového řízení místopředseda vlády a předseda Rady návrh předložil k projednání vládě.

Bod č. 2 programu

Projednání návrhu zákona o daňových asignacích (pracovní podklad obdrželi členové Rady spolu s pozvánkou na její zasedání - aktualizovaný podklad obdrželi před začátkem zasedání Rady).

Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš informoval přítomné o iniciativě Fóra dárců a skupiny cca 90 NNO, která vyústila ve zpracování návrhu zákona o daňových asignacích a požádal Mgr. P. Kalousovou, členku Rady a ředitelku Fóra dárců, aby k návrhu podala podrobnější informaci. Mgr. P. Kalousová komentovala předložené písemné podklady, které znamenají návrh dvou právních úprav, a to novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, a návrhu věcného záměru zákona o daňových asignacích. Stručně popsala očekávané dopady této úpravy v ČR a zahraniční zkušenosti z Maďarska, Slovenské republiky, Polska, Rumunska a Litvy. Uvedla výsledky diskusí s NNO a zástupci státní správy. Hlavní obavou NNO, které by tento krok zásadně uvítaly, je, že veřejné rozpočty zkrátí svoje dotace s odůvodněním, že je nahrazují daňové asignace. Vyjádřila názor, že další prací v tématu je možné přesvědčit, že daňové asignace jsou pouze dalším zdrojem k financování veřejně prospěšných aktivit NNO a přispějí k vícezdrojovému financování NNO. Dalším důležitým dopadem tohoto opatření bude, že občané si svobodně zvolí priority, jejichž řešení je ve společnosti nutné podporovat, a rozhodnutí o poskytnutí 1 % svých daní bude pro ně znamenat bližší seznámení s organizacemi neziskového sektoru.

V diskusi Doc. Ing. J. Volf, CSc., náměstek ministra financí, vyjádřil názor MF, které daňové asignace odmítá jako nesystémový zásah do daňového systému, který v důsledku bude znamenat další zneprůhlednění daňové oblasti. Upozornil na náklady, které bude mít státní rozpočet s prováděním daňových asignací a které odhaduje na desítky milionů korun. Navíc toto opatření rozhodně neposílí vícezdrojové financování NNO, protože daňové asignace v důsledku znamenají opět financování prostřednictvím státu - tedy posílení závislosti NNO na státním zdroji. Doporučil přihlédnout k tomu, že v rozvinutých zemích EU taková opatření neexistují právě s ohledem na jejich nesystémovost. Zdůraznil, že současné snahy směřují spíše ke snižování daňové zátěže právnických osob - tudíž k nižšímu příjmu pro veřejné rozpočty. Na závěr podtrhl, že hlavním smyslem daní a jimi tvořených veřejných rozpočtů je vykonávat veřejně prospěšné činnosti, které občané potřebují. Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš upozornil na to, že problém daňových asignací má dva rozměry - jeden z nich je technický a technologický a druhý je politický. Problematika daňových asignací bude muset být rozhodnuta především v rovině politické. Vyjádřil názor, že právě to, že v rozvinutých členských státech EU nejsou daňové asignace používány a v zemích přístupových ano, svědčí pro jejich zavedení i v ČR - země na západ od ČR takové opatření používat nemusí, protože vývoj neziskového sektoru, jeho rolí a vztahu k němu nebyl přerušen a probíhal rovnoměrně. PhDr. J. Tošner upozornil na to, že je nevhodné používat ve vztahu k daňovým asignacím přídomek alternativní zdroj, protože nebudou alternativním zdrojem za veřejné dotace a granty, ale další možností financování NNO. Potvrdil obavu NNO, že daňové asignace přinesou krácení podpory z veřejných rozpočtů. MUDr. M. Černá podpořila návrh daňových asignací a upozornila na význam, který to může pro NNO mít. J. Kamenický upozornil na odchod finančních zdrojů ze zahraničí a na nedostatek volných finančních prostředků, jimiž by NNO mohly pokrýt své náklady, které přímo nesouvisí s realizací projektů. Ty by mohly přijít právě s daňovými asignacemi. D. Černý uvedl, že nejsou k dispozici údaje o uplatněných odpočtech z daní z příjmu v souvislosti se sponzorskými dary pro NNO. Takový údaj by mohl posloužit k pochopení vývoje dárcovského chování společnosti. Mgr. J. Kašpar podpořil zavedení daňových asignací, protože je tento způsob darování pro občany mnohem jednoduší, než poskytnout dar a poté uplatnit daňový odpočet. Proto jsou daňové asignace pro rozvinutí dárcovství motivující. Doc. JUDr. H, Marková, CSc. a Ing. J. Adamec poskytli detailnější informace k projednávaným materiálům. Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš však upozornil na to, že v této fázi projednávání je potřebné obecně se vyjádřit, zda návrh má podporu; projednávání konkrétních úprav je věcí dalších jednání. Vyzval členy Rady k hlasování o závěru k tomuto bodu jednání, přičemž vyjádřil ochotu věc podpořit svým jednáním s místopředsedou vlády a ministrem financí.

Závěr:

· Rada většinou hlasů doporučila svému předsedovi, aby návrh projednal s místopředsedou vlády a ministrem financí Mgr. B. Sobotkou. Dále doporučila, aby Fórum dárců na návrhu pracovalo ve smyslu diskuse, která k tématu proběhla, a požádala o zařazení tohoto bodu programu na své příští zasedání.

Bod č. 3 programu

Informace o činnosti výborů Rady (zápisy ze schůzí výborů obdrželi členové Rady před začátkem jejího zasedání).

Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš požádal předsedy výborů Rady, event. jejich zástupce, o informaci o práci výborů v mezidobí od prosincového zasedání Rady.

Předseda Výboru pro spolupráci s EU RNDr. Miroslav Kundrata uvedl, že v uvedené době se konala jedna schůze výboru, a to dne 3. února 2004. Informoval, že pozornost výboru je v současné době věnována především zajištění zastoupení NNO v monitorovacích výborech k jednotlivým operačním a komunitárním programům. Upozornil na to, že členům Rady byla před začátkem zasedání rozdána tabulka, která zachycuje současný stav. Uvedl, že výbor zpracoval úkol, vyplývající z usnesení vlády č. 1232/2003, a dopisem předsedy Rady bylo doporučeno řídícím orgánům k operačním programům, aby poskytovaly vybranými kanály informace o procesech, souvisejících se vstupem do EU, do prostředí NNO.

JUDr. H. Frištenská informovala přítomné, že Centrum pro zahraniční pomoc MF se obrátilo na místopředsedu vlády PhDr. P. Mareše se žádostí o delegování zástupců jeho resortu do pracovní skupiny, která bude odpovědná za využití finančního mechanizmu Norska a Evropského hospodářského prostoru, jehož použití pro ČR se nyní připravuje. Místopředseda vlády a předseda Rady PhDr. P. Mareš potvrdil, že zástupce Rady v této pracovní skupině podpoří.

R. Haken upozornil na problém, již diskutovaný na schůzi Výboru pro spolupráci regiony, který se týká Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, kterou připravuje MF. Podle jeho informací MF nezohlednilo v tomto dokumentu možnost zálohových plateb pro NNO ve smyslu usnesení vlády č. 1232/2003.

Závěr:

· Rady hlasováním doporučila svému předsedovi, aby do pracovní skupiny k využití finančního mechanizmu Norska a Evropského hospodářského prostoru nominoval RNDr. M. Kundratu, člena Rady a předsedu Výboru pro spolupráci EU.

· Rada hlasováním doporučila svému předsedovi adresovat místopředsedovi vlády a ministru financí Mgr. B. Sobotkovi dotaz, jakým způsobem byla problematika zálohových plateb pro NNO, vyplývají z usnesení vlády č. 1232/2003, zohledněna v Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudružnosti, připravované MF.

Místopředseda Výboru pro spolupráci s regiony R. Haken (předsedkyně výboru PhDr. J. Wenigerová se z pracovních důvodů omluvila) informoval, že mezi posledním a dnešním zasedáním Rady proběhly dvě schůze výboru, a to 26. ledna 2004 a 16. března 2004. Seznámil členy Rady se závěry z poslední schůze výboru, které jim byly rozdány před začátkem zasedání Rady. Uvedl, že výbor věnoval pozornost zejména problematice poskytování dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu krajů. Kolem letošního procesu rozdělování těchto dotací proběhla celá řada nepříjemností, včetně zpráv různých medií. Protože jde o první zkušenosti s rozdělováním finačních prostředků určených na dotace NNO a decentralizovaných do rozpočtu krajů, problémům s tím spojených věnuje Výbor pro spolupráci regiony zvýšenou pozornost, což vyplývá z jeho závěrů. Informaci R. Hakena doplnil Mgr. M. Žárský, který vysvětlil členům Radu podstatu vzniklých problémů a doporučil, aby přílohou zápisu ze zasedání Rady bylo vyjádření MPSV k této problematice.

Závěr:

· Rada doporučila, aby jako příloha k zápisu ze zasedání byl rozeslán materiál, zpracovaný MPSV k problematice dotací na sociální služby, které poskytují NNO, pro rok 2004.

Členka Výboru pro NIF Mgr. P. Kalousová (předseda výboru Ing. J. Műller se ze zdravotních důvodů omluvil) informovala, že se v mezidobí uskutečnila jedna schůze Výboru pro NIF, a to 2. března 2004. Výbor připravuje další dodatek ke smlouvě nadací - příjemců příspěvku z NIF a Fondu národního majetku. Současně se výbor zabývá přípravou novely zákona o nadacích a nadačních fondech, která reaguje na zánik Fondu národního majetku koncem roku 2005. Dále informovala, že počátkem roku 2004 bylo rozděleno dalších 215 mil. Kč z NIF mezi nadace - příjemce příspěvku z NIF ve druhé etapě. Na základě informací, které má výbor k dispozici, předpokládá se, že k dalšímu rozdělování finančních prostředků z NIF dojde zhruba v polovině roku 2005.

Bod č. 4 programu

Informace o přípravě materiálu "Zpráva o neziskovém sektoru v České republice a o spolupráci veřejné správy při podpoře nestátních neziskových organizací s přihlédnutím k uplatnění zásady subsidiarity a k využívání strukturálních fondů EU" pro jednání vlády (pracovní podklad obdrželi členové Rady před začátkem jejího zasedání).

Místopředsedkyně Rady Ing. T. Holečková informovala přítomné, že přípravu této zprávy uložilo usnesení vlády č. 807/2003 a zpráva má být předložena vládě k projednání do konce letošního roku. JUDr. H. Frištenská uvedla, že Rada na svém posledním zasedání dne 18. prosince 2003 ustavila pracovní skupinu, která se sešla na třech jednáních. Byly zadány autorské studie naplňující osnovu této zprávy. Výstupy i končený text zpracuje socioložka T. Vajdová z Nadace rozvoje občanské společnosti. Dále informovala, že do 16. dubna 2004 sekretariát Rady soustředí všechny zadané autorské studie a T. Vajdová zpracuje první výstup z těchto podkladů.

Závěr:

· Rada vzala na vědomí informaci o stavu přípravy Zprávy o neziskovém sektoru v ČR. Na svém květnovém zasedání projedná první výstup, zpracovaný ze zadaných autorských studií.

Bod č. 5 programu zasedání

Iniciativa skupiny NNO ke změně Legislativních pravidel vlády (pracovní podklad obdrželi členové Rady spolu s pozvánkou na její zasedání).

RNDr. M. Kundrata informoval, že tuto iniciativu uplatnila skupina NNO poprvé na schůzi Výboru Rady pro spolupráci s EU dne 3. února 2004 prostřednictvím Zuzany Drhové, členky Zeleného kruhu Praha (střešní organizace části ekologických NNO). Uvedl, že Výbor pro spolupráci s EU se rozhodl se k této iniciativě přiklonit a přenést projednávání návrhů na zasedání Rady. Informoval přítomné, že smyslem předkládaného návrhu je otevřít Legislativní pravidla vlády k připomínkování legislativních návrhů veřejností. Současná podoba legislativních pravidel zapojení zájemců z řad NNO do připomínkového řízení vůbec nepředpokládá (pokud si je jako připomínkové místo nevybral někdo z předkladatelů konkrétní právní úpravy). Místopředsedkyně Rady Ing. T. Holečková uvedla, že takto připravený materiál nepovažuje za vhodný k předložení vládě. Upozornila na skutečnost, že každý resort má k dispozici vybranou skupinu NNO, se kterými návrhy zákonů konzultuje. Dále informovala, že Legislativní odbor Úřadu vlády připravuje změnu Legislativních pravidel vlády a je otevřen připomínkám. JUDr. L. Deverová uvedla, že materiál není dostatečně připraven pro předložení vládě. Současně uvedla, že zákony jako obecné předpisy neřeší jednotlivé problémy, proto považuje za vhodné jejich návrhy sice zveřejňovat, ale nepřipomínkovat veřejností. Doc. Ing. J. Volf, CSc., náměstek ministra financí, podpořil názor JUDr. L. Deverové s tím, že z hlediska resortů je neúnosné zpracovávat připomínky veřejnosti.

Závěr:

· Rada doporučila, aby její sekretariát na základě předložených podkladů zahájil jednání s MI ohledně zveřejňování návrhů zákonů na Portálu veřejné správy a s Legislativním odborem Úřadu vlády ohledně příslušné novelizace Legislativních pravidel vlády. Téma bude zařazeno na další jednání Rady.

Bod č. 6 programu zasedání

Informace o plnění úkolu, vyplývajícího z usnesení vlády č. 1232/2003 - zpracování systému poskytování informací o procesech souvisejících se vstupem ČR do EU do prostředí neziskového sektoru a jeho nabídka řídícím orgánům operačních programů (pracovní podklad obdrželi členové Rady spolu s pozvánkou na zasedání Rady).

Místopředsedkyně Rady Ing. T. Holečková informovala, že v souvislosti s usnesením vlády č. 1232/2003 (Podpora NNO k využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU) Výbor Rady pro spolupráci s EU připravil návrh, jak účinně poskytovat informace o procesech souvisejících s využíváním strukturálních fondů do prostředí neziskového sektoru. Uvedla, že uvedený návrh zpracovala pod vedením sekretariátu Rady skupina NNO, které se budou na poskytování informací podílet, spolu s odpovědnými pracovníky pro komunikační strategii řídících orgánů. JUDr. H. Frištenská informovala, že materiál byl v termínu rozeslán dopisem místopředsedy vlády a předsedy Rady ministrům, kteří příslušné řídící orgány (OP RLZ, JPD 3, OP Infrastruktura, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, SROP, JPD 2, Iniciativa Equal) řídí. Během května/června 2004 se výše uvedená pracovní skupina opět sejde a vyhodnotí navržený způsob poskytování informací. Na základě poznatků z tohoto prvního čtvrtletí budou hledána další řešení tak, aby systém poskytování tohoto typu informací byl skutečně funkční.

L. Krajdl a Ing. H. Kohl navrhli zařadit ČSTV a ANNO ČR mezi NNO, které se zabývají šířením informací o strukturálních fondech. JUDr. H. Frištenská upozornila, že se má jednat výhradně o NNO, které se zabývají poskytováním informací dalším NNO a ne pouze svým členům.

Závěr:

· Rada vzala na vědomí informaci o splnění úkolu, vyplývajícího z usnesení vlády č. 1232/2003. Výbore pro spolupráci s EU bude Radu průběžně informovat o fungování výše uvedeného systému.

· Rada souhlasila s tím, aby návrhy na zařazení dalších NNO do systému veřejného šíření informací o procesech, souvisejících se vstupem do EU, byly zaslány Výboru pro spolupráci s EU spolu s popisem fungování jejich informačních systémů.

Bod č. 7 programu zasedání

Různé.

a) JUDr. H. Frištenská, informovala, že sekretariát Rady obdržel žádost likvidátora Fondu dětí a mládeže o delegování zástupce Rady do likvidační komise. Dosud Radu v tomto orgánu zastupoval Ing. Jiří Műller, který v práci likvidační komise nebude dále pokračovat. Požádala členy Rady o návrhy. V diskusi byla navržena MUDr. M. Černá, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Závěr:

· Rada jednomyslně navrhla, aby se jejím zástupcem v likvidační komisi Fondu dětí a mládeže stala MUDr. M. Černá.

b) R. Haken upozornil na fakt, že v implementačních dokumentech k Operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství MZe při hodnocení projektů o 20 bodů zvýhodnilo výslovně vybrané organizace (jako je Agrární komora, Sdružení mladých agrárníků apod.). Navrhl zahájit jednání s Rámcem podpory Společenství ohledně přípustnosti tohoto opatření.

Závěr:

· Rada doporučila, aby její sekretariát učinil dotaz na Rámec podpory Společenství, zda podobné opatření je v souladu se zásadami využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

c) R. Haken upozornil na to, že MMR znovu definovalo v Programovém dodatku ke SROP pojem NNO, přičemž do této skupiny zahrnulo "další právnické osoby, založené nebo zřízené k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně právní ochrany dětí", což velmi zkreslí vymezený prostor.

Závěr:

· Rada doporučila, aby její sekretariát požádal řídící orgán SROP o úpravu vymezení NNO v Programovém dodatku, a to ve smyslu vymezení, používaného Radou - tedy podle jejich institucionální formy.

· Rada doporučila, aby NNO zjistily situaci ohledně vymezení NNO v ostatních operačních programech a aby případné zjištěné nepřesnosti konzultovaly se sekretariátem Rady.

PhDr. P. Mareš, v.r.

místopředseda vlády

a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové

V Praze dne: 18. března 2004

Zpracoval: sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty