Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 10. 2007 15:57

18. prosince 2003

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 18. prosince 2003

Přítomni/omluveni: viz prezenční listina

Pověření zástupci: Ing. P. Holý - KÚ Kraje Vysočina (zastupoval PaedDr. M. Matějkovu)

Ing. P. Smítalová - MF (zastupovala Doc. Ing. J. Volfa, CSc.)

Bc. Z. Vočka - KÚ Olomouckého kraje (zastupoval Ing. P. Sekaninu)

Hosté: M. Čermáková - KÚ Libereckého kraje

Mgr. J. Frič - MŠMT

R. Hvězda - MŠMT

PhDr. V. Hyánek - Centrum pro výzkum neziskového sektoru

S. Kříž - KÚ Karlovarského kraje

Ing. H. Petroková - MPSV

Ing. T. Rosenmayer - Centrum pro výzkum neziskového sektoru

J. Rod - MF

PhDr. S. Škarabelová - Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Ing. J. Šlár - MV

M. Vránová - Grantis

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen Rada) se uskutečnilo na Úřadě vlády ČR pod vedením předsedy Rady a místopředsedy vlády PhDr. P. Mareše. Zasedání se zúčastnilo 18 členů a 3 pověření zástupci, Rada byla tedy usnášeníschopná.

Program zasedání:

1. Příprava materiálu "Změna provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financí" pro jednání vlády.

2. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003 - stanovení nové metodiky.

3. Příprava materiálu "Zpráva o neziskovém sektoru v České republice a o spolupráci veřejné správy při podpoře nestátních neziskových organizací" pro jednání vlády (podle usnesení vlády č. 807/2003) a ustavení pracovní skupiny Rady pro její přípravu.

4. Informace o činnosti výborů Rady.

5. Různé.

Úvodem předseda Rady PhDr. P. Mareš představil nového člena Rady Ing. J. Jelena, poradce ministra pro místní rozvoj (který nahradil Ing. D. Gladiše). Dále členům Rady představil zástupce Centra pro výzkum neziskového sektoru v Brně - PhDr. S. Škarabelovou, PhDr. V. Hyánka a Ing. T. Rosenmayera, kteří připravili k projednání návrh nové metodiky Rozboru financování NNO za rok 2003 (dále jen Rozbor).

Předseda Rady PhDr. P. Mareš informoval přítomné o dvou úkolech, které Rada projednávala dne 19. září 2003 a poté byly předloženy vládě. Jednalo se o materiály:

· "Návrh na uměnu usnesení vlády č. 360 ze dne 27. května 1998 a Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v I. a II. etapě za rok 2002", který vláda projednala na své schůzi dne 8. října 2003 a schválila usnesením č. 998. Změnou oproti dosavadnímu procesu zpracovávání každoroční hodnotící informace je nový termín jejího dalšího předkládání vládě z konce září na konec každého kalendářního roku (usnesení vlády č. 998/2003 obdrželi členové Rady před začátkem jejího zasedání).

· "Návrh podpory nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) k využívání strukturálních fondů Evropské unie a Zpráva o nestátních neziskových organizacích v procesu integrace České republiky do Evropské unie". Na svém minulém zasedání dne 19. září 2003 Rada doporučila svému předsedovi, aby trval na možnosti zálohových plateb ze strukturálních fondů, a to i přes zásadní nesouhlas Ministerstva financí. S ohledem na průběh jednání předsedy Rady PhDr. P. Mareše s ministrem financí, který na své připomínce trval, byl materiál z jednání vlády předsedou Rady třikrát stažen. Po přímém jednání s ministrem financí byl nalezen kompromis a materiál vláda projednala na své schůzi dne 10. prosince 2003 a schválila jej usnesením č. 1232. Úkol pro ministra financí (uložený v bodě II/1 usnesení) obsahuje možnost zálohových plateb NNO a přitom role Platebního orgánu je v úkolu patřičně zdůrazněna - je pojistkou proti plošnému a neuváženému používání zálohových plateb (uvedené usnesení vlády obdrželi členové Rady před začátkem jejího zasedání). V bodě II/2/b ukládá usnesení vlády předsedovi Rady "zpracovat systém poskytování informací o procesech souvisejících s využíváním strukturálních fondů EU pro zájemce z řad NNO a tento systém poskytnout řídícím orgánům operačních programů (uvedených v bodě II/1 tohoto usnesení) v termínu do 29. února 2004". Přípravou tohoto materiálu se bude zabývat v nejbližší době Výbor Rady pro EU.

Bod č. 1 programu

Příprava materiálu "Změna provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financí" pro jednání vlády (členové Rady obdrželi pracovní materiál k tomuto tématu)

Předseda Rady PhDr. P. Mareš uvedl, že úkol připravit výše uvedený materiál vyplynul z Plánu nelegislativních prací vlády na rok 2003 a vládě měl být předložen do konce roku 2003. Na přípravě tohoto návrhu pracuje pracovní skupina, ustavená podle závěrů zasedání Rady dne 19. září 2003. Tajemnice Rady JUDr. H. Frištenská seznámila přítomné s problémy, na které narazila pracovní skupina při přípravě materiálu:

· Prvním problémem bylo nové zadání tohoto informačního systému. Pokud byl provozován Ministerstvem financí při informačním systému CEDR, bylo zadání jasné - informační systém sledoval (minimálně) NNO, které obdržely státní dotaci. V současné době tak obsahuje údaje o cca 3.000 NNO. Hledisko státní dotace však při převodu tohoto informačního systému z Ministerstva financí na Radu ztrácí opodstatnění. Proto pracovní skupina navrhuje, aby veřejně přístupný informační systém o NNO byl rozšířen na ty NNO, které požádaly o dotace či granty z veřejných rozpočtů (tj. rozpočtu státu, krajů a obcí III. typu).

· Druhým problémem bylo stanovit charakteristiku organizací vzhledem k "příslušnosti" k neziskovému sektoru, na základě které budou NNO do informačního systému zahrnuty. Dosud v něm byly obsaženy ty právní formy, které Rada považuje za subjekty neziskového sektoru. Pracovní skupina konstatovala chybějící legislativní definici neziskové organizace a právě tak neexistující definici veřejné prospěšnosti. Proto doporučuje, aby informační systém dále zahrnoval pouze právní formy NNO, které zahrnuje doposud.

· Třetím problémem bylo, zda výběrové řízení na provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO organizovat podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který sice v současné době platí, ale v dohledné době bude nahrazen novou právní úpravou. Nová (euro) úprava bude účinná pravděpodobně od 1. dubna 2004. Pracovní skupina navrhuje, aby výběrové řízení bylo organizováno již podle tohoto nového zákona.

Na závěr tajemnice Rady JUDr. H. Frištenská uvedla, že z výše uvedených důvodů pracovní skupina navrhuje ke schválení Radě, aby termín předložení návrhu vládě byl posunut na konec února 2004.

Závěr:

· Rada jednomyslně přijala závěry, navržené pracovní skupinou v projednávaném materiálu, včetně návrhu na odložení termínu předložení vládě na konec února 2004.

Bod č. 2 programu

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003 - stanovení nové metodiky (členové Rady obdrželi pracovní materiály k tomuto tématu)

Předseda Rady PhDr. P. Mareš požádal zástupce z Centra pro výzkum neziskového sektoru v Brně, aby členům Rady vysvětlili rozdíly v nové metodice přípravy Rozboru. Zpracovatelé nové metodiky PhDr. V. Hyánek, Ing. T. Rosenmayer a PhDr. S. Škarabelová představili členům Rady návrh metodiky, konzultovaný se sekretariátem Rady. Rozbor bude opět orientován na ministerstva, kraje a obce III. stupně. Dotazníky vyhotoví Centrum pro výzkum neziskového sektoru, které také připraví vlastní rozbor. Nejdůležitějšími změnami budou:

· v roce 2004 půjde o poslední Rozbor, jehož zdrojem dat z ministerské úrovně budou dotazníky, v případě rozboru za rok 2004 budou data získávána z informačního systému CEDR nikoliv formou podkladů jednotlivých poskytovatelů dotací (ministerstev),

· dotazníky se nebudou orientovat na Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO (dále jen Hlavní oblasti) schválené vládou, ale na konkrétní dotační a grantové programy, přičemž pod jednotlivé Hlavní oblasti je pro účely srovnávání zařadí sami zpracovatelé,

· údaje o prostředcích, které NNO získaly v roce 2003 formou veřejné zakázky podle zákona č. 199/1994 Sb., budou zkoumány v rámci jednoho pilotního resortu.

V následné debatě byla nejdiskutovanější otázkou problematika odlišení církví a církevních právnických osob (dále jen CPO). Zpracovatelé metodiky navrhli, aby do údajů v Rozboru byly zahrnuty i dotace církvím, ne pouze CPO, jak tomu bylo dosud. Argumentovali tím, že Český statistický úřad sleduje údaje o církvích a CPO také společně a že v některých případech není možné rozlišit údaje o církvi a jejích CPO. Většina diskutujících včetně předsedy Rady s nimi v tomto bodě nesouhlasila a navrhla opět odlišit finanční prostředky poskytnuté CPO a dotace poskytnuté církvím do Rozboru nezahrnout. RNDr. M. Kundrata poukázal na to, že metodika neuvažuje sledovat dotace ze státních fondů, které v některých případech poskytují významnou část investičních dotací NNO. V diskusi zazněla otázka, proč metodika zahrnuje údaje o dotacích pouze od obcí III. stupně. PhDr. V. Hyánek uvedl, že údaje od obcí II. a I. stupně by byly technicky v podstatě nezpracovatelné a Rozboru by příliš nepomohly. Navíc byly podle jeho názoru údaje už od obcí III. stupně dost nepřesné. RNDr. M. Kundrata souhlasil s problémy se zpracováním takových údajů, nicméně poukázal na skutečnost, že údaje od obcí jsou velice zajímavé a více vypovídají o stavu občanské společnosti než údaje z centra. Rovněž Ing. E. Bartoňová doporučovala, aby se příští Rozbory orientovaly na údaje od všech obcí v ČR. Ing. T. Holečková upozornila, že tak podrobné údaje by zřejmě nebyly pro vládu, pro kterou se Rozbor připravuje, zajímavé. Na druhou stranu by takové údaje mohly být přínosné pro kraje a kraje by tedy měly mít možnost si takové údaje od zpracovatelů "doobjednat". Na dotaz PhDr. H. Šilhánové potvrdil Ing. T. Rosenmayer, že od roku 2004 se v Rozboru objeví i údaje o dotacích, které NNO dostanou ze strukturálních fondů.

Závěr:

· Rada jednomyslně přijala návrh nové metodiky zpracování Rozboru za rok 2003 ve znění připomínek, vzešlých z diskuse.

Bod č. 3 programu

Příprava materiálu "Zpráva o neziskovém sektoru v České republice a o spolupráci veřejné správy při podpoře nestátních neziskových organizací" a ustavení pracovní skupiny Rady pro její přípravu (členové Rady obdrželi pracovní podklad k tomuto bodu)

Tajemnice Rady JUDr. H. Frištenská informovala přítomné, že přípravu zprávy o neziskovém sektoru v ČR a o spolupráci veřejné správy při podpoře nestátních neziskových organizací (dále jen Zpráva) uložilo usnesení vlády č. 807/2003. Jedná se o první zprávu na toto téma, která bude vládě vůbec předložena. Projednávaný pracovní materiál, který shrnul výsledky porady se zástupci NNO, které se výzkumem neziskového sektoru nebo shromažďováním informací o NNO zabývají. Ze vstupní porady zástupců NNO a vědeckých pracovišť dne 2. prosince 2003 vyplynul návrh na složení pracovní skupiny, která bude během roku 2004 zprávu připravovat, a návrh pracovní osnovy této zprávy.

Předseda Rady PhDr. P. Mareš vyzval členy Rady, aby případně navrhli další osoby a instituce do výše zmíněné pracovní skupiny. Ing. H. Kohl navrhl generálního sekretáře ČSTV a L. Krajdl doporučil oslovit Vysokou školu ekonomickou v Jindřichově Hradci, jejíž jedna z kateder se zabývá neziskovým sektorem.

V diskusi označil Ing. J. Műller připravovanou Zprávu za ambiciózní projekt a vzhledem k jeho navržené struktuře vyslovil pochybnosti o její vyváženosti. Obává se toho, aby neobsahovala příliš mnoho sociologických a politologických úvah na úkor faktických zjištění například v ekonomické oblasti. Informoval členy Rady, že jednal s vedením Komory daňových poradců a že je tato komora ochotna na Zprávě spolupracovat právě v částech, které mají vztah k daňové problematice. RNDr. M. Kundrata uvedl, že Nadace Partnerství, jejíž je ředitelem, dokončuje výzkum neziskového sektoru v oblasti životního prostředí a že bude možné využít budoucích výsledků tohoto výzkumu pro zpracování Zprávy. MUDr. M. Černá upozornila, že v pracovní skupině nejsou zástupci NNO poskytujících služby. JUDr. H. Frištenská odpověděla, že členové pracovní skupiny záměrně nezastupují ani poskytovatele, ani příjemce dotací. Jedná se výhradně o takové subjekty, které se zabývají shromažďováním údajů o NNO a jejich výzkumy. Ing. T. Holečková vyjádřila přesvědčení, že většinu údajů, která má Zpráva obsahovat, lze získat z již realizovaných výzkumů a šetření. Ing. M. Šedivý upozornil, že to má být nejen zpráva o neziskovém sektoru, ale i o jeho spolupráci s veřejnou správou. Vyjádřil přesvědčení, že údajů o neziskovém sektoru sice v současné době existuje dost, jsou však roztříštěné, často parciální a jejich legitimita je mnohdy pochybná. JUDr. H. Frištenská informovala členy Rady, že Český statistický úřad má k dispozici řadu údajů o neziskovém sektoru, které však nejsou nijak utříděny a zpracovány. Spolupráci na Zprávě Český statistický úřad uvítal.

Závěr:

· Rada schválila složení pracovní skupiny (po doplnění osob, na jednání navržených) a vyjádřila přání být na všech svých jednáních v roce 2004 průběžně o přípravě zprávy informována.

Bod č. 4 programu

Informace o činnosti výborů Rady (členové Rady obdrželi před zasedáním zápisy ze schůzí výborů)

· Ing. J. Műller informoval přítomné o poslední schůzi Výboru Rady pro Nadační investiční fond, která se konala dne 18. listopadu 2003. Vzhledem k připravovanému ukončení činnosti Fondu národního majetku ČR se výbor rozhodl, že bude prosazovat zakotvení povinností nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v novele zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Touto činností se zabývají tři pracovní skupiny výboru. Výsledky jejich práce se bude výbor zabývat na své březnové schůzi.

· RNDr. M. Kundrata uvedl, že hlavním výstupem práce Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií v roce 2003 byl materiál pro jednání vlády "Návrh podpory nestátních neziskových organizací k využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie a Zpráva o nestátních neziskových organizacích v procesu integrace České republiky do Evropské unie", který vláda schválila dne 10. prosince 2003 svým usnesením č. 1232. Poděkoval předsedovi Rady za jeho prosazení ve vládě. Dále informoval, že výboru se podařilo vybrat zástupce neziskového sektoru do monitorovacích výborů, z nichž někteří byli již jmenováni a aktivně v monitorovacích výborech pracují. Uvedl, že se také podařilo za pomoci předsedy Rady nominovat zástupce občanské společnosti do Evropského ekonomického a sociálního výboru. RNDr. M. Kundrata upozornil, že předseda Rady PhDr. P. Mareš svým dopisem předsedovi Evropské komise také podpořil vznik fondu na podporu advokačních a monitorovacích NNO, tzv. watchdogs, v nových členských zemích Evropské unie. Na závěr navrhl RNDr. M. Kundrata dva body, které by Rada měla projednat na svém příštím zasedání. Jednak problematiku daňových asignací a jednak úpravu legislativních pravidel vlády, podle které by bylo možné legislativní návrhy a změny v rané fázi připomínkovat veřejně na Internetu. Předseda Rady PhDr. P. Mareš doporučil kontaktovat Ministerstvo informatiky, které by mělo být případným spoluzpracovatelem či spolupředkladatelem návrhu.

· PhDr. J. Wenigerová, předsedkyně Výboru Rady pro spolupráci s regiony se z pracovních důvodů ze zasedání Rady omluvila - navíc tento výbor mezi zasedáními Rady nejednal, jeho schůze je naplánována až na leden 2004.

Závěr:

· Rada doporučuje, aby do programu jejího příštího zasedání byla zařazena dvě témata, a to problematika daňových asignací a možnost změny legislativních pravidel vlády.

Bod č. 5 programu zasedání

Různé

a) R. Haken upozornil přítomné, že je členům Rady k dispozici manuál k informační síti pro NNO Olomouckého kraje.

b) Ing. T. Holečková informovala členy Rady, že odchází ze své funkce ředitelky Kanceláře předsedy vlády.

c) L. Krajdl připomněl konání Fóra NNO v říjnu tohoto roku a založení Asociace NNO v České republice. Koncem ledna 2004 se bude konat první řádná valná hromada této asociace.

d) PhDr. J. Tošner uvedl, že HESTIA bude v roce 2004 provádět výzkum positiv a negativ zákona o dobrovolnické službě.

V Praze dne: 18. prosince 2003

Zpracoval: sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

PhDr. P. Mareš, v.r.

místopředseda vlády

a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter