Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

8. 10. 2007 10:53

18. října 2005

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 18. října 2005

Přítomni/omluveni: viz prezenční listina

Hosté: Mgr. J. Borik, Krajský úřad Olomouckého kraje

RNDr. Alena Beránková, Úřad vlády České republiky

Ing. T. Rosenmayer, Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Ing. Vladimír Lošťák, Krajský úřad Olomouckého kraje

PhDr. Ivana Plechatá, SKOK

PhDr. Jaroslava Šťastná, Nadace Open Society Fund Praha

JUDr. Ivana Breburdová, Ministerstvo vnitra

Ing. Josef Šlár, Ministerstvo vnitra

Miroslav Parvonič, Centrum pro komunitní práci

Ing. Martina Pěčková, Krajský úřad Středočeského kraje

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) řídil její předseda JUDr. Pavel Němec, poté její místopředseda Mgr. I. Hartmann, MBA.

Program zasedání:

1) Úvod a přivítání

2) Informace o činnosti výborů Rady

3) Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004

4) Novela zákona o nadacích a nadačních fondech

5) Informace o činnosti Řídícího a koordinačního výboru

6) Činnost pracovních skupin Rady

7) Problematika DPH z dárcovských SMS

8) Různé

AD 1) Úvod a přivítání

Předseda Rady přivítal členy Rady i přítomné hosty. Informoval přítomné, že za Ministerstvo pro místní rozvoj byla do Rady jmenována náměstkyně ministra Mgr. V. Jourová, která se ze zasedání Rady omluvila. Na uvolněné místo místopředsedy Rady po T. Pojarovi byla jmenována Mgr. P. Kalousová.

AD 2) Informace o činnosti výborů Rady

RNDr. M. Kundrata informoval přítomné o společné schůzi Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií a Výboru Rady pro spolupráci s regiony, která se uskutečnila dne 30. května 2005. O činnosti Výborů Rady pro NIF a pro spolupráci s regiony stručně informovali P. Bidlo a R. Haken.

Závěr:

· Členové Rady vzali na vědomí informaci o činnosti výborů Rady.

AD 3) Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004

P. Bidlo představil přítomným Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004 (dále jen „Rozbor“). Proběhla stručná obecná diskuse.

Závěr:

· Členové Rady vzali Rozbor na vědomí.

AD 4) Novela zákona o nadacích a nadačních fondech

P. Bidlo informoval členy Rady o dosavadním průběhu příprav novely zákona o nadacích a nadačních fondech. Uvedl, že Radě je předkládána verze po zapracování připomínek. Mgr. P. Kalousová z Fóra dárců, které novelu připravilo, přiblížila členům Rady některé zásadní připomínky, které byly k novele zákona vzneseny, jako např. připomínku České národní banky o vyhlašování PRIBID, připomínku Ministerstva kultury o vyloučení církví a náboženských společností z okruhu možných příjemců nadačních příspěvků z výnosů z příspěvku z Nadačního investičního fondu apod.

Závěr:

· Členové Rady jednomyslně schválili předložený návrh novely zákona o nadacích a nadačních fondech ve znění se zapracovanými připomínkami od jednotlivých resortů.

AD 5) Informace o činnosti Řídícího a koordinačního výboru

P. Bidlo uvedl, že k tomuto bodu byla přizvána Ing. Jana Svobodová z Centra pro komunitní práci, zástupkyně NNO v Řídícím a koordinačním výboru (dále jen „ŘKV“), bohužel se však ze zasedání Rady musela omluvit. M. Pravonič, rovněž z Centra pro komunitní práci, jí však nahradil a potřebné informace členům Rady poskytl. Uvedl, že NNO jsou v ŘKV zastoupeny v pěti tematických pracovních skupinách jedním členem. Každý z těchto členů má alternáta.

Závěr:

· Členové Rady vzali na vědomí informaci o činnosti ŘKV a jeho pracovních skupin.

AD 6) Činnost pracovních skupin Rady

P. Bidlo uvedl, že dosavadní výsledky činnosti pracovní skupiny k novelizaci zákona o dobrovolnické službě převzalo Ministerstvo vnitra. Zapracuje je do svého návrhu a celý materiál poskytne ještě Radě ke konzultacím. Pracovní skupina k novelizaci vládních zásad pro poskytování dotací NNO ústředními orgány státní správy ještě svou činnost neskončila. Tato novelizace by měla být vládě předložena do konce března 2006. Činnost pracovní skupiny pro analýzu státní dotační politiky představil její předseda R. Haken. Ten především upozornil, že zatímco pracovní skupina pro novelizaci zásad pro poskytování dotací NNO má za cíl jen změnu textu zmíněného dokumentu, tato pracovní skupina se zabývá státní dotační politikou obecně. Jejím cílem je především analýza (ne)provedené decentralizace finančních prostředků určených na dotace NNO z centrální úrovně na kraje. Z této analýzy následně vyplynou doporučení a návrhy řešení.

Závěr:

· Členové Rady vzali informaci o činnosti pracovních skupin Rady na vědomí.

AD 7) Problematika DPH z dárcovských SMS.

P. Bidlo uvedl, že hlavní část práce odvedli zástupci mobilních operátorů a Ministerstvo financí. Nakonec bylo dohodnuto, že systémové řešení vracení DPH z dárcovských SMS bude součástí poslanecké iniciativy k novele zákona o daních z příjmů. Zároveň bylo dohodnuto, že podobně jako v případě sbírek na Asii a Vysoké Tatry bude DPH z dárcovských SMS vráceno těm NNO, které pořádaly sbírky v oblasti sociální a zdravotní v období od 1. ledna 2005 do 30. září 2005. Usnesením vlády budou převedeny příslušné částky z kapitoly Všeobecná pokladní správa do kapitol Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Ty je pak převedou příslušným NNO formou účelové dotace.

Závěr:

· Členové Rady vzali na vědomí informaci o systémovém řešení vracení DPH z dárcovských SMS.

· Členové Rady schválili návrh usnesení vlády k návrhu řešení problematiky DPH u humanitárních sbírek pořádaných NNO formou dárcovských SMS uspořádaných na podporu sociální a zdravotní oblasti v období od 1. ledna 2005 do 30. září 2005 a požádali předsedu Rady, aby návrh předložil vládě.

AD 8) Různé

Ing. M. Šedivý informoval o problematice registrace občanských sdružení Ministerstvem vnitra a uvedl, že odpověď z Ministerstva vnitra k problematice registrací občanských sdružení ho neuspokojuje. Navrhl proto další postup: diskutovat tento problém v odborné veřejnosti a medializovat ho. Na otázku, zda je možné dopis ministra vnitra zveřejnit, odpověděl Mgr. I. Hartmannn, MBA, že ano.

Závěr:

· Členové Rady vzali informaci na vědomí.

R. Haken se zeptal zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj, jaká je současné situace kolem zálohových plateb pro NNO v rámci Společného regionálního operačního programu. Ta odpověděla, že zálohové platby stále ještě nejsou dořešeny, protože stále není dokončena metodika jejich poskytování. P. Bidlo uvedl, že na připravovanou schůzi Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií bude kvůli této problematice přizvána i Mgr. V. Jourová.

Závěr:

· Na nadcházející schůzi Výboru Rady pro spolupráci s Evropskou unií bude jako host přizvána náměstkyně ministra pro místní rozvoj Mgr. V. Jourová k problematice zálohových plateb pro NNO.

PhDr. I. Plechatá upozornila, že se pomalu blíží konec funkčního období zástupců NNO v Evropském hospodářském a sociálním výboru (dále jen „EHSV“). Ministerstvo zahraničních věcí by podle ní již mělo začít pracovat na nominačním procesu, protože ten trvá velmi dlouho. Podala stručnou informaci o tom, co práce člena EHSV obnáší. Mgr. I. Hartmann, MBA doporučil, aby Rada vyzvala Ministerstvo zahraničních věcí k zahájení nominací.

Závěr:

· Členové Rady se jednomyslně usnesli, že předseda Rady oznámí dopisem ministrovi zahraničních věcí, že Rada je připravena stejně jako v minulosti podílet se na výběru kandidátů za NNO do EHSV, a požádá ho o návrh dalšího postupu.

PhDr. J. Šťastná představila přítomným koncept sociální ekonomiky. je to reakce na neschopnost státu zajišťovat sociální, zdravotní apod. služby. V České republice sociální ekonomika neexistuje a k jejímu fungování je zapotřebí nová legislativa. V tomto směru již podnikají první kroky Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Open Society Fund Praha, SKOK, FOKUS apod. Již proběhlo jednání s náměstkem ministra práce a sociálních věcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí s konceptem sociální ekonomiky souhlasí, ovšem za podmínky, že bude fungovat v současném legislativním rámci. Na závěr dodala, že pojem sociální ekonomiky se již dostal do národního rozvojového plánu na léta 2007 – 2013 a že bude zapotřebí, aby se objevil i v jednotlivých operačních programech. MUDr. M. Černá uvedla, že sociální ekonomika je výhodná v oblastech, kde se těžko shánějí finanční prostředky, např. pro uprchlíky, bezdomovce apod. R. Haken upozornil, že sociální ekonomika se nemusí týkat jen sociálních věcí. Garantem by proto nemělo být Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale např. Ministerstvo financí nebe Ministerstvo pro místní rozvoj.

Závěr:

· Členové Rady vzali informaci o konceptu sociální ekonomiky na vědomí.

RNDr. A. Beránková podala přítomným informaci o novém způsobu financování státní protidrogové politiky od roku 2007. Od tohoto roku se budou moci ucházet o finanční prostředky od státu na protidrogovou politiku jen ty subjekty, které budou mít příslušný certifikát. Bc. L. Krajdl prezentoval přítomným materiál Asociace NNO v České republice s názvem „Co neziskový sektor nabízí společnosti a co očekává a potřebuje od veřejné správy“.

Mgr. I. Hartmann, MBA, v.r.

náměstek místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti

a místopředseda Rady

V Praze, dne 5. prosince 2005

Zpracoval: Sekretariát Rady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter