Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 10. 2007 15:56

19. září 2003

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 19. září 2003

Přítomni/omluveni: viz prezenční listina

Pověření zástupci: B. Miškovská - ICN

M. Pípal - Azylový dům Samaritán

Ing. P. Smítalová - MF

M. Surmová - CpKP Střední Morava

J. Šlár - MV

Bc. Z. Vočka - KÚ Olomouckého kraje

Hosté: V. Hanka - MŠMT

RNDr. Z. Králík - MF

Mgr. J. Vacek - KÚ Středočeského kraje

M. Vránová - Grantis

Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen Rady) se uskutečnilo na Úřadě vlády ČR pod vedením místopředsedy Rady Tomáše Pojara. Zasedání se zúčastnilo 15 členů a 6 pověřených zástupců, Rada byla tedy usnášeníschopná.

Program zasedání:

1) Projednání návrhu materiálu "Návrh podpory nestátních neziskových organizací k využívání strukturálních fondů Evropské unie a Zpráva o nestátních neziskových organizacích v procesu integrace České republiky do Evropské unie" pro jednání vlády (připravil Výbor Rady pro spolupráci s EU)

2) Projednání návrhu materiálu "Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v I. a II. etapě za rok 2002" pro jednání vlády (připravil Výbor Rady pro NIF)

3) Projednání přípravy návrhu materiálu k problematice veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích CEDR pro jednání vlády

4) Různé

V úvodu zasedání informoval místopředseda Rady T. Pojar přítomné, že dne 6. srpna 2003 vláda svým usnesením č. 807 vzala na vědomí "Zprávu o stavu decentralizace finančních prostředků určených na státní dotace na projekty NNO na úroveň krajů" (usnesení vlády obdrželi členové Rady před začátkem zasedání) a uložila předsedovi Rady ve spolupráci s vybranými ministry a v součinnosti s představiteli krajů a Svazem měst a obcí ČR zpracovat "Zprávu o neziskovém sektoru v ČR a o spolupráci veřejné správy při podpoře NNO s přihlédnutím k uplatnění zásady subsidiarity a k využívání strukturálních fondů EU", která má být předložena vládě do konce roku 2004. Dále informoval, že tímto usnesením vláda doporučila zastupitelstvům krajů, aby v dotační politice kraje vůči NNO v roce 2004 použila "Doporučení základních principů pro poskytování dotací na projekty NNO".

AD 1

Projednání návrhu materiálu "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a Zpráva o NNO v procesu integrace ČR do EU" pro jednání vlády (materiál obdrželi členové Rady spolu s pozvánkou)

Místopředseda Rady T. Pojar vyzval členku Rady PhDr. H. Šilhánovou, která je současně členkou Výboru pro spolupráci s EU (předseda výboru RNDr. M. Kundrata se na zasedání Rady omluvil), aby referovala o přípravě předloženého materiálu. PhDr. H. Šilhánová uvedla, že materiál připravoval Výbor pro spolupráci s EU na základě usnesení vlády č. 17 ze dne 8. ledna 2003, které uložilo místopředsedovi vlády a předsedovi Rady PhDr. P. Marešovi, aby ve spolupráci s ministry pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, životního prostředí a zemědělství předložil tento materiál do 30. září 2003. Uvedla, že se materiál skládá ze tří částí - první část, kterou zpracoval Mgr. P. Pelcl z CpkP Západní Čechy, byla připomínkována Výborem pro spolupráci s EU, pracovní skupinou pro regionální rozvoj a také v internetové diskusi na stránkách CpKP. Druhá část byla zpracována podle podkladů jednotlivých spolupracujících resortů a poslední část obsahuje příklady práce NNO, které se snaží zlepšit postavení NNO při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Na závěr uvedla problémy, které mají NNO v současné době, týkající se především nedostatku informací o probíhajících procesech a nemožnosti zálohových plateb pro NNO, které nejsou dost kapitálově silné a těžko mohou obstát v konkurenci s jinými subjekty. JUDr. H. Frištenská informovala, že výše uvedené problémy se snaží řešit návrh usnesení k projednávanému materiálu: v bodě II/1 se předběžně podařilo vyjednat (ve spolupráci s MPSV a za podpory MMR) používání zálohových plateb z Evropského sociálního fondu k financování projektů před uskutečněním výdaje tehdy, kdy Konečným uživatelem bude NNO. V usnesení se dále ukládá v bodě II/2/b zpracovat systém poskytování informací o procesech, souvisejících s využíváním strukturálních fondů EU, pro zájemce z řad NNO a tento systém poskytnout řídícím orgánům vybraných operačních programů. Dále uvedla, že materiál má být vládě předložen do konce září letošního roku a po projednání v Radě bude rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Na závěr informovala, že předseda Rady PhDr. P. Mareš doporučil dne 4. září 2003 řídícím orgánům jednotlivých operačních programů do monitorovacích výborů zástupce NNO (jako členy a jejich zástupce), které na základě kriterií schválených na zasedání Rady dne 8. července 2003 vybral Výbor pro spolupráci s EU na své schůzi dne 28. srpna 2003. Jedná se o následující zástupce NNO k operačním programům:

Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

1. Mgr. Petra Pelcla, CpKP - Západní Čechy, Plzeň

2. Ing. Ivo Šaška, CSc., Úhlava o. p. s., Klatovy

3. Ing. JiříhoUrbana, PRO - BIO, Svaz ekologických zemědělců, Šumperk

Rámec podpory Společenství

1. Jarmilu Knight, Nadace Naše dítě, Praha

2. Mgr. Karla Vít, Evropské hnutí v ČR, Praha

Společný regionální operační program

1. PhDr. Oldřicha Čepelku, Omega Liberec

2. Tomáše Růžičku, Nadace Partnerství, Brno

3. RNDr. Yvonnu Gaillyovou, ZO ČSOP Veronica - Ekologický institut, Brno

Rozvoj lidských zdrojů

1. Hanu Vlčkovou, Zahrada, o. s., Praha

2. RNDr. Jiřího Kulicha, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Horní Maršov

3. Mgr. Pavla Činčeru, Brontosauří ekocentrum Zelený klub, Praha

Infrastruktura

1. Mgr. Pavla Černohouse, Ateliér pro životní prostředí, Praha

2. PaedDr. Jiřího Rotha, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj, Chomutov

3. RNDr. Ivanu Bursíkovou, AGORA Central Europe, Praha

Průmysl

1. Ing. Janu Svobodovou, CpKP - Střední Čechy, Praha

V diskusi k projednávanému materiálu zástupkyně Ministerstva financí Ing. P. Smítalová uvedla, že MF zásadně nesouhlasí s úkolem, který mu ukládá bod II/1 návrhu usnesení, týkající se zálohových plateb, a bude požadovat jeho vypuštění. Poté členové Rady hlasovali o tom, zda Rada doporučuje svému předsedovi, aby materiál vládě předložil v předloženém znění.

Závěr:

Ø Většinou hlasů členové Rady rozhodli, že materiál má být předložen k projednání vládě v navrhovaném znění. Pokud bude MF na své zásadní připomínce trvat, má sekretariát pověření Rady rozpracovat některou variantu, např. úkol pro MF, aby vyjednalo s bankami výhodné úvěry se státní zárukou.

AD 2

Projednání návrhu materiálu "Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z NIF v I. a II. etapě za rok 2002" pro jednání vlády (materiál obdrželi členové Rady spolu s pozvánkou)

Ing. J. Műller informoval přítomné o přípravě předloženého návrhu, zpracovaného Výborem Rady pro NIF. Uvedl, že v projednávaném návrhu usnesení se navrhuje posunutí termínu každoročního předkládání hodnotící informace vládě na konec čtvrtého čtvrtletí, protože FNM má z kapacitních důvodů každoročně problém zpracovat do konce třetího čtvrtletí zprávu o kontrolách nadací - příjemců příspěvku z NIF. Dále informoval členy Rady, že 30 nadací nesplnilo vůči FNM v termínu povinnost dodání výroční zprávy za rok 2002, čímž došlo k porušení smlouvy (uzavřené mezi FNM a příjemcem příspěvku z NIF), které FNM dosud nehodnotil jako závažné. Proto Výbor doporučuje, aby Rada na svém zasedání projednala, zda se jedná o závažné porušení smlouvy a zda má FNM znovu vyzvat nadace k dodání výročních zpráv s upozorněním na možné sankce. Na závěr informoval, že k 15. říjnu 2003 bude na účtu NIF nejméně 214,5 mil. Kč, které se do tří měsíců budou převádět nadacím - příjemcům příspěvku z NIF v II. etapě, čímž se oproti původnímu harmonogramu celý proces urychlí o rok.

Závěr:

· Rada většinou hlasů schválila, že nadace - příjemci příspěvku z NIF, které do 19. září 2003 neposkytly FNM své výroční zprávy za rok 2002, obsahující informace o správě příspěvku z NIF, a neučiní tak na novou výzvu FNM, která bude obsahovat upozornění na sankce, poruší závažným způsobem smlouvu nadací s FNM.

AD 3

Projednání přípravy návrhu materiálu k problematice veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích CEDR pro jednání vlády (pracovní podklad obdrželi členové Rady pře zasedáním)

Místopředseda Rady T. Pojar informoval, že z Plánu nelegislativních prací vlády na tento rok vyplývá úkol pro Radu zpracovat "Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financí". Požádal RNDr. Z. Králíka, ředitele odboru informačních systémů, aby informoval o záměrech Ministerstva financí v této záležitosti. RNDr. Z. Králík uvedl, že v prosinci 1999 vláda svým usnesením č. 1357 uložila ministru financí adaptovat CEDR tak, aby vyhovoval pro použití informačního systému kvůli jeho rychlé realizaci. V současné době obsahuje informační systém o NNO základní údaje o cca 3.000 NNO a 2.000 projektech a je provozován tak, že se jednotlivé NNO mohou do systému přihlásit. Změna provozovatele tohoto informačního systému povede ke zlepšení propojení na cílové skupiny, zkvalitnění evidence NNO i kontrolních režimů při přidělování dotací. Uvedl, že přesun na jiného provozovatele je možný bez technických problémů. JUDr. H. Frištenská informovala, že původní návrh Rady z roku 1999 počítal s tím, že jeho provozovatelem bude NNO, vybraná na základě výběrového řízení. Materiál, který má být vládě předložen do konce roku 2003, by měla zpracovat pracovní skupina Rady. Pokud vláda návrh na přechod veřejně přístupného informačního systému o NNO schválí, bude v roce 2004 provedeno výběrové řízení na jeho provozovatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Na závěr upozornila, že podmínkou výkonu funkce garanta je to, že sekretariát Rady bude rozšířen o jednoho pracovníka. V diskusi na otázku MUDr. M. Černé, co se stane po přechodu informačního systému o NNO s daty, které se jich netýkají, RNDr. Z. Králík informoval, že CEDR zůstane centrálním referenčním místem o poskytování státních dotací investičních i neinvestičních. Na dotaz Ing. H. Kohla, zda se uvažuje o povinnosti NNO vstupovat do informačního systému, RNDr. Z. Králík informoval, že tuto povinnost dosud mají jen NNO, které získají státní dotaci, a navrhl legislativně ošetřit systém povinného přihlášení NNO do informačního systému v rámci připravovaného zákona o registraci ekonomických subjektů.

Závěr:

· Rada většinou hlasů odsouhlasila záměr na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO.

· Rada většinou hlasů odsouhlasila, že materiál připraví pracovní skupina, která se současně bude zabývat přípravou povinné registrace NNO - jako nástroje získávání celkových dat o neziskovém sektoru.

· Rada většinou hlasů odsouhlasila složení výše uvedené pracovní skupiny:

RNDr. Zdeněk Králík, ředitel odboru informačních systémů MF

Ing. Petr Polách, ASD Software s.r.o

Ing. Jiří Műller, člen Rady

JUDr. Lenka Deverová, členka Rady

zástupce Ministerstva informatiky

zástupce Českého statistického úřadu

zástupce Výboru Rady pro spolupráci s regiony (někdo z krajů) - stanoví

příslušný výbor

zástupce sekretariátu Rady

AD 4

Různé

a) T. Pojar informoval o iniciativě NNO z přístupových zemí na vytvoření Fondu EU na podporu NNO zabývajících se ochranou veřejného zájmu. Uvedl, že se začátkem září tohoto roku na místopředsedu vlády a předsedu Rady PhDr. P. Mareše obrátila dopisem skupina českých nadací vedená Sorosovou Nadací Open Society Fund Praha se žádostí o podporu při jednání s Evropskou komisí o vytvoření zvláštního fondu na podporu NNO typu watchdogs. V dopise požádali předsedu Rady o zaslání podpůrného dopisu Romanu Prodimu, předsedovi EK, a Gunterovi Verheugenovi, komisaři EU pro rozšíření.

Závěr:

· Rada doporučuje svému předsedovi, aby doporučil předsedovi EK Romanu Prodimu vytvoření zvláštního fondu na podporu NNO typu watchdogs.

b) L. Krajdl pozval členy Rady na Celostátní všeoborovou konferenci Fórum NNO před vstupem do EU, která se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2003 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a seznámil přítomné s návrhem programu konference.

c) JUDr. H. Frištenská informovala přítomné o semináři k novele Občanského zákoníku, který připravuje sekretariát Rady dne 16. října 2003 v Hrzánském paláci. Dále pozvala členy Rady na společnou schůzi Výboru pro spolupráci s regiony a Výboru pro spolupráci s EU, která se uskuteční dne 14. října 2003 v budově Úřadu vlády.

d) Ing. J. Műller informoval, že se Výbor Rady pro NIF na svém zasedání zabýval důkladně situací, která nastane po zániku FNM v roce 2005 (2006), tj. otázkou, co se stane se smlouvami mezi FNM a nadacemi příjemci příspěvku z NIF, které upravují povinnosti nadací i kontrolu těchto povinností. Uvedl, že Výbor přijal stanovisko, že považuje za reálné a vhodné po zániku FNM nahradit smlouvy nadací s FNM novelou zákona o nadacích a nadačních fondech. Novela by zahrnula jak povinnosti nadací tak jejich kontrolu. Toto řešení bylo přijato jednomyslně včetně hlasů 2 zástupců FNM ve Výboru. Dále Ing. J. Műller informoval, že Výbor založil ze svých členů tři pracovní skupiny, které se budou v příštích letech tématu z různých hledisek věnovat. Výbor rozhodl, že budou doplněny experty mimo jiné z vysokých škol, Komory auditorů, Svazu účetních a Asociace pro kapitálový trh. Výbor také rozhodl, že bude spolupracovat s Fórem dárců - asociací nadací a že jeho pracovní skupiny využijí kapacity Fóra dárců při organizačním zajištění své práce a při financování expertů. Uvedl, že jej Výbor pověřil, aby prostřednictvím Rady požádal člena Rady - zástupce MF o zajištění spolupráce resortu MF při konsultaci zásadních problémů.

e) Mgr. M. Žárský informoval přítomné, že MPSV aplikovalo zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, do své metodiky a pravidel poskytování dotací již pro rok 2004. Jako součást povinného 30% kofinancování projektu si může NNO v položce "vlastní výdaje organizace" započítat reálný výkon práce dobrovolníka (ve výši 6. stupně 6. platové třídy), který splňuje všechny podmínky uvedeného zákona. Podrobnější informace lze najít na internetových stránkách MPSV: www.mpsv.cz /sociální problematika/dotace NNO.

f) Místopředseda Rady T. Pojar omluvil svoji neúčast na zasedáních Rady v době od října 2003 do března 2004 vzhledem k dlouhodobé zahraniční cestě.

V Praze dne 19. září 2003

Zpracovaly: JUDr. H. Frištenská

J. Trombiková

PhDr. P. Mareš, v. r.

místopředseda vlády

a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter