Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

5. 10. 2007 15:35

29. ledna 2002

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 29. ledna 2002

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Ing. B. Kneblová, Ing. M. Kopecká, Mgr. M. Lienau, M. Lipner, Bc. O. Mátl, PhDr. L. Vostřáková

Host: Ing. J. Šlár - Ministerstvo vnitra

Program jednání

1. Informace:

a) stav druhé etapy rozdělení NIF - postup FNM ČR při uzavírání smluv s vybranými nadacemi;

b) novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR;

c) závěry Semináře o státní dotační politice vůči nestátním neziskovým organizacím pro zástupce krajů a krajských samospráv;

d) závěry Pracovní konference zástupců krajů a oborů z nestátních neziskových organizací, týkajících se Rady.

2. Projednání návrhu Statutu transformované Rady.

3. Různé.

Jednání Rady se konalo v budově Úřadu vlády ČR pod vedením Ing. K. Březiny, ministra, vedoucího Úřadu vlády ČR vlády a předsedy Rady.

AD 1/a

Informace o stavu druhé etapy rozdělení NIF - postup FNM ČR při uzavírání smluv s vybranými nadacemi (usnesení Poslanecké sněmovny č. 1946/2001, doplněné přílohou, obdrželi členové Rady spolu s pozvánkou na její jednání).

Ing. K. Březina informoval členy Rady, že vládní návrh rozdělení zbývajících prostředků vyčleněných pro NIF ve druhé etapě, zpracovaný Radou, schválila 12. prosince 2001 Poslanecká sněmovna ve variantě č. 2, tj. minimální příspěvek pro jednu nadaci 5 mil. Kč. JUDr. J. Niklas informoval přítomné, že FNM rozeslal vybraným nadacím žádost o dodání potřebných podkladů k uzavření příslušných smluv. K dni jednání Rady dodalo 26 nadací FNM podklady, na základě kterých jim byl již zaslán návrh smlouvy. Od 18. února 2002 hodlá postupně FNM uvolňovat finanční prostředky nadacím, se kterými bude uzavřena smlouva. Proces uvolňování finančních prostředků vybraným nadacím by mohl být ukončen do začátku března 2002.

Závěr:

· Členové Rady vzali na vědomí informaci o aktuálním stavu rozdělování NIF.

AD 1/b

Informace o novele zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Ing. K. Březina informoval, že novela tohoto zákona prošla v Poslanecké sněmovně prvním čtením a byla přikázána k projednání rozpočtovému výboru. Ing. J. Müller uvedl, že návrh byl v prvním čtení přijat Poslaneckou sněmovnou velkou většinou a napříč politickými stranami. Termín projednávání novely rozpočtovým výborem bude známý 1. února 2002.

Závěr:

· Členové Rady vzali na vědomí informaci o projednávání novely zákona o nadacích a nadačních fondech v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

AD 1/c

Informace o závěrech Semináře o státní dotační politice vůči nestátním neziskovým organizacím pro zástupce krajů a krajských samospráv (sborník příspěvků ze semináře obdrželi členové Rady před začátkem jejího jednání).

Ing. K. Březina informoval přítomné, že mu uspořádání semináře uložila vláda usnesením č. 621/2001. Seminář, který se uskutečnil dne 10. prosince 2001 v Lichtenštejnském paláci, měl bohatou účast z krajů a znamenal navázání užší spolupráce zejména se Zlínským, Olomouckým, Královéhradeckým a Plzeňským krajem. Dále uvedl, že sekretariát Rady připravil sborník ze semináře, který obsahuje všechny přednesené příspěvky. Pozornosti členů Rady doporučil především příspěvky Ministerstva financí a Ministerstva vnitra, které obsahují informace k problematice přenosu části státních dotací na úroveň krajů.

Mgr. Y. Kreuzmannová uvedla, že v návaznosti na uvedený seminář se připravuje pracovní schůzka nestátních neziskových organizací z kulturní oblasti dne 23. dubna 2002 v Praze. Bude se zabývat problematikou veřejně prospěšných služeb v kultuře.

Závěr:

· Členové Rady vzali na vědomí informaci o semináři o státní dotační politice vůči nestátním neziskovým organizacím pro zástupce krajů a krajských samospráv.

AD 1/d

Informace o závěrech Pracovní konference zástupců krajů a oborů z nestátních neziskových organizací, týkající se Rady (závěry konference obdrželi členové Rady spolu s pozvánkou na její jednání).

Ing. K. Březina stručně uvedl informaci o pracovní konferenci, která se konala ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2001. První den jednání účastníci diskutovali i problematiku další působnosti Rady. R. Haken, který spolu s Mgr. Y. Kreuzmannovou moderoval jednání, informoval přítomné o přípravě vzniku sdružení nestátních neziskových organizací na národní úrovni. Mgr. Y. Kreuzmannová poděkovala sekretariátu Rady za dobře připravené podklady pro konferenci a také za to, že předložený návrh Statutu Rady již akceptuje některé návrhy a připomínky účastníků konference. Ing. K. Březina uvedl, že ne všechna očekávání neziskového sektoru, týkající se Rady, která vzešla z této konference, považuje za realistická (např. požadavek ukotvení Rady v zákoně). Některé požadavky však je možné považovat za přiměřené (např. změnu legislativních pravidel vlády).

Závěr:

· Členové Rady vzali na vědomí informaci o závěrech Pracovní konference zástupců krajů a oborů z nestátních neziskových organizací, týkající se Rady.

AD 2

Projednání návrhu Statutu transformované Rady (návrh Statutu a pomocnou tabulku pro doporučení nových členů Rady obdrželi její členové Rady spolu s pozvánkou na její jednání, návrhy na zřízení stálých Výborů Rady obdrželi její členové před začátkem jednání).

Ing. K. Březina požádal členy Rady o obecné vyjádření k předloženému návrhu Statutu Rady a poté o připomínky k jeho jednotlivým článkům tak, aby jej mohl předložit k projednání vládě.

K čl. 2 - "Působnost Rady" Ing. K. Březina uvedl, že do budoucna by měla Rada především:

Ø zůstat i nadále iniciativní a koordinující institucí pro spolupráci ústředních orgánů státní správy s neziskovým sektorem (v oblasti legislativních úprav, standardů služeb či akreditací NNO, financování, informačního systému o nestátních neziskových organizacích apod.),

Ø sledovat spolu s FNM nadace, které obdržely příspěvky z NIF v obou etapách,

Ø věnovat nově svoji pozornost spolupráci s kraji, kam se postupně přenese nejen část dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, ale i významná část spolupráce s neziskovým sektorem,

Ø sehrát roli v oblasti využívání strukturálních fondů a podpory participační, partnerské role nestátních neziskových organizací v rozhodovacích procesech (především v regionálním rozvoji) před i po vstupu ČR do Evropské unie.

K čl. 3 - "Složení Rady" Ing. K. Březina uvedl, že novým úkolům Rady by mělo odpovídat i její nové složení. Nová Rada bude složena ze tří skupin členů, tj. zástupců neziskového sektoru, zástupců krajských úřadů a zástupců ústředních orgánů státní správy. Od současných členů Rady očekává návrhy zástupců za neziskový sektor, a to do 15. února 2002. Upozornil na alternativní možnosti návrhu Statutu Rady v případě zástupců krajských úřadů, buď půjde o zástupce krajů, nebo o zástupce NUTS II, čímž by se počet členů za kraje poněkud zredukoval. R. Haken doporučil, aby v Radě bylo zastoupeno všech 14 krajů, protože jejich zastoupení podle složení NUTS II nemůže zaručit kvalitní spolupráci s kraji. Ing. T. Holečková nabídla možnost, aby zástupci všech krajů byly členy stálého Výboru Rady pro regionální rozvoj a jen někteří z nich členy Rady. T. Pojar navrhl snížit zástupce krajů v Radě ze 14 na polovinu, protože podle jeho názoru by Rada měla mít většinu členů z neziskového sektoru. Ing. H. Kohl zdůraznil nutnost kombinovat oborové zastoupení nestátních neziskových organizací a zastoupení krajů v Radě. JUDr. H. Frištenská upozornila na tabulku, kterou členové Rady obdrželi a ve které jsou zachyceny vlastnosti, které by nový člen Rady měl mít: členem Rady za neziskový sektor by se měla stát osoba, která bude současně splňovat několik požadavků, např. by měla být představitelem některé nestátní neziskové organizace a odborníkem na některé z témat, jimiž se Rada bude zabývat. Část z takovýchto kandidátů by mělo splňovat i požadavek zastoupení nestátních neziskových organizací z krajů. Ing. K. Březina souhlasil s tím, že by Rada měla mít nevýše 36 členů, jejichž polovinu by měli tvořit zástupci neziskového sektoru a druhou polovinu zástupci veřejné správy.

T. Pojar vznesl otázku, jaká bude doba působnosti nově jmenované Rady. Pokud bude Statut Rady obsahovat ustanovení o čtyřletém funkční období členů Rady, které se nutně kryje s funkčním obdobím vlády, pak není vhodné, aby nová Rada byla jmenována těsně před volbami do zákonodárných sborů. PhDr. H. Šilhánová upozornila na nutnost zahájit rychle plnění úkolů Rady v nových oblastech, protože rok 2002 je velmi důležitým obdobím, např. s ohledem na budoucí využívání strukturálních fondů Evropské unie. O námitce T. Pojara proběhla diskuse. Ing. K. Březina ji uzavřel s tím, že sekretariát Rady se pokusí upravit tuto záležitost v návrhu Statutu Rady. Dále uvedl, že hodlá po schválení Statutu Rady vládou jmenovat nové členy Rady tak, aby Rada a její stálé výbory mohly neprodleně zahájit svoji činnost.

Závěr:

· Sekretariát Rady dopracuje návrh Statutu Rady tak, aby čl. 3, odst. 4/a zohlednil padesátiprocentní zastoupení členů Rady za neziskový sektor, a čl. 3, odst. 5 zmírnil ustanovení Statutu Rady týkajícího se čtyřletého funkčního období členů Rady, které se kryje s funkčním obdobím vlády.

K čl. 6 - "Výbory Rady" Ing. K. Březina uvedl, že návrh Statutu Rady počítal nejprve s ustavením dvou stálých výborů Rady, tj. Výboru pro Evropskou unii a Výboru pro regionální rozvoj. Výbor pro Evropskou unii by měl být iniciátorem začlenění nestátních neziskových organizací do procesů souvisejících se vstupem do Evropské unie, Výbor pro regionální rozvoj by se měl stát platformou pro spolupráci s kraji. Informoval, že dodatečně byl předložen podnět na ustavení třetího stálého výboru Rady, tj. Výboru pro Nadační investiční fond. Ing. J. Müller uvedl, že úkolem tohoto výboru bude sledovat používání výnosů z příspěvku z NIF jednotlivými nadacemi ale také řešit řadu praktických otázek, vyplývajících z interpretace smlouvy nadací s FNM.

Závěr:

· Členové Rady souhlasili se zřízením tří stálých výborů Rady.

· Členové Rady nevyjádřili žádné námitky proti předložení návrhu Statutu Rady k projednání vládě ČR.

AD 3 - Různé

a) JUDr. L. Deverová upozornila, že novela zákona o nadacích a nadačních fondech vstoupí v platnost pravděpodobně až v červnu 2002. Proto mohou mít nadace, které obdrží příspěvek z NIF v únoru 2002, problém se zapsáním navýšení svého nadačního jmění o příspěvek z NIF u rejstříkových soudů. Požádala předsedu Rady o intervenci u ministra spravedlnosti, který by mohl požádat krajské obchodní soudy o urychlené vyřizování žádostí nadací. S odvoláním na podobný požadavek a pokus při dělení v I. etapě Ing. T. Holečková uvedla, že budou prozkoumány možnosti, jak účinně a současně neformálně přispět k bezproblémovému zápisu navýšení nadačního jmění. u nadací.

b) Mgr. Y. Kreuzmannová informovala, že Ministerstvo kultury nepřijímá do dotačních řízení na rok 2003 více než tři projekty od jedné neziskové organizace, což neodpovídá Zásadám vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

c) R. Haken upozornil na poslanecký návrh zákona o daňových asignacích ve prospěch nestátních neziskových organizací. I když poslanecký návrh tohoto typu v předvolebním období nemá šanci uspět, vyjádřil názor, že Rada by se napříště měla věnovat bližšímu prozkoumání možnosti legislativní úpravy daňových asignací v ČR.

Na závěr jednání Rady pozval Ing. K. Březina přítomné na přípitek. Při této příležitosti poděkoval členům a stálým hostům Rady za obětavou práci v tomto poradním orgánu vlády, kterou odvedli v letech 1998 až 2002. Stručně zrekapituloval splněné úkoly a vyjádřil přesvědčení, že Rada vlády pro nestátní neziskové organizace patří mezi aktivní a užitečné poradní orgány vlády.

Ing. Karel Březina

ministr a vedoucí Úřadu vlády,

předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zpracovaly: JUDr. Hana Frištenská V Praze dne 29. ledna 2002

Jana Trombiková

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter